Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 457 931 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 19 600 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

4) enintään 3 500 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Laskennalliset kustannukset 25 946 076
— ikärakenne 18 144 443
— sairastavuus 6 205 986
— työttömyys 485 002
— kaksikielisyys 97 100
— vieraskielisyys 630 853
— asukastiheys 190 898
— saaristoisuus 14 243
— saaristo-osakunta 9 798
— koulutustausta 167 753
   
Kuntien rahoitusosuus 19 371 356
Valtionosuus 6 574 720
   
Lisäosat 318 886
   
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 731 895
   
V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus 7 806
   
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvausten siirtymäjärjestely 361
   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa) 3 109
   
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 765
   
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset 815 389
Yhteensä 8 457 931

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,34. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2016/2017 asukasluku on 5 474 083.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset ja muut muutokset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 25,23 prosentista 25,34 prosenttiin vuonna 2018. Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,09 prosenttiyksikköä liittyen varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensointiin 25 000 000 eurolla sekä 0,03 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuusprosentti on 100. Muutoksessa on otettu vähennyksenä huomioon 0,01 prosenttiyksikköä liittyen kuntien hallintomenojen vähenemiseen, kun perustoimeentulotuen maksatus ja laskenta on siirretty Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus alentaa peruspalvelujen valtionosuutta 176 875 000 eurolla.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta. Muutos liittyy ammatillisen koulutuksen uudistamiseen. Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijahuollon piiriin tulee uusia opiskelijoita, joille järjestetään lainmukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 5 633 000 euroa lain muutoksen johdosta. Valtionosuusprosentti on 100, koska kyse on laajenevasta tehtävästä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta lääkkeen määräämisestä (1088/2010) on muutettu 1.1.2017 alkaen siten, että lääkemääräys on voimassa kaksi vuotta määräämis- tai uudistamispäivästä lukien, aiemman yhden vuoden sijasta. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 757 000 euroa asetuksen muutoksen johdosta.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Perushinta Laskennallinen kustannus
Ikärakenteen mukaan  
— 0—5-vuotiaat (8 198,50 euroa/as) 2 845 314
— 6-vuotiaat (8 699,48 euroa/as) 542 134
— 7—12-vuotiaat (7 291,01 euroa/as) 2 653 666
— 13—15-vuotiaat (12 522,23 euroa/as) 2 179 757
— 16—18-vuotiaat (4 010,92 euroa/as) 713 286
— 19—64-vuotiaat (1 009,22 euroa/as) 3 234 585
— 65—74-vuotiaat (2 029,43 euroa/as) 1 312 130
— 75—84-vuotiaat (5 563,64 euroa/as) 1 975 777
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (18 910,55 euroa/as) 2 687 794
Sairastavuuden mukaan (1 135,88 euroa/as) 6 205 986
Työttömyyden mukaan (88,27 euroa/as) 485 002
Kaksikielisyyden mukaan (272,15 euroa/as) 97 100
Vieraskielisyyden mukaan (1 911,59 euroa/as) 630 853
Asukastiheyden mukaan (38,45 euroa/as) 190 898
Saaristoisuuden mukaan (374,58 euroa/as) 14 243
Saaristo-osakunta aseman mukaan (274,01 euroa/as) 9 798
Koulutustaustan mukaan (390,78 euroa/as) 167 753
Yhteensä 25 946 076

Kuntien rahoitusosuus

   
Asukasluku 5 474 083
Rahoitusosuus, euroa/as 3 538,74
Rahoitusosuus, 1 000 euroa 19 371 356

Syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

   
Perushinta  
Syrjäisyyden mukaan (207,94 euroa/as) 119 596
Työpaikkaomavaraisuuden mukaan (63,11 euroa/as) 195 740
Saamelaisten kotiseutualueen kunnan mukaan (2 641,08 euroa/as) 3 550
Yhteensä 318 886

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

Lisäykset Vähennykset Netto
     
1 364 092 -632 197 731 895

V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (1 000 euroa)

Lisäykset Vähennykset Netto
     
8 097 -291 7 806
     
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvauksen siirtymäjärjestely   361

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

   
Valtionosuuden vähennykset  
— vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos -1 314
— verotulotasauksen muutoksen neutralisointi -47 898
— aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvä vähennys -164
— siirto momentille 29.01.02 todennetun osaamisen rekisterin ylläpitoon -150
— siirto momentille 29.01.02 opiskelijavalintapalveluihin -1 547
— järjestelmämuutoksen kustannusneutraalisuuteen liittyvä vähennys -7 828
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2016 -34 596
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2018 -42 280
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta -330 847
— valtionosuusuudistukseen liittyvä yksityisten opetuksenjärjestäjien kotikuntakorvausten tasausjärjestelmän rahoitus -219
— kilpailukykysopimukseen liittyvä vähennys -467 870
— lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus -22 444
— eläketukeen liittyvä vähennys -24 100
Vähennykset yhteensä -981 257
   
Valtionosuuden lisäykset  
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä 29 549
— v. 2010 järjestelmämuutoksen tasaus 497
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio 375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio 129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio 299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio 11 500
— v. 2014 verotulomenetysten kompensaatio 9 500
— v. 2015 verotulomenetysten kompensaatio 131 000
— v. 2016 verotulomenetysten kompensaatio 262 000
— v. 2017 verotulomenetysten kompensaatio 395 000
— v. 2018 verotulomenetysten kompensointi 131 000
— maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä lisäys 500
— oppilaitosten perustamiskustannusten valtionavustusten siirto 19 600
— kirjastojen perustamiskustannusten valtionavustusten siirto 3 500
Lisäykset yhteensä 1 796 646

Muu rahoitus (1 000 euroa)

   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 3 109
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 765

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvä vähennys -164
Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen -31 675
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos 45 389
Kiinteistöveron kehittämishanke (siirto momentilta 28.01.01) 600
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen (Kiky) -118 578
Kotikuntakorvausten muutos -2 645
Muut muutokset 1 336
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) -150
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) 171
Oppilaitosten perustamishankkeet -5 700
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos 5 633
Perhehoidon kehittäminen 5 000
Perustoimeentulotuen Kela-siirtoon liittyvä kuntien hallintomenojen vähennys -3 800
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki -9 000
Reseptien voimassaolon pidentäminen -757
Syrjäisyyden laskentatekijöiden muutos 9 200
Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta -8 869
Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus -176 875
Vanhuspalvelujen laatusuositusten tarkistaminen -4 181
Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatio 25 000
Verotulomenetysten kompensaatio 131 000
Yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos varhaiskasvatuksessa -506
Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän kehittämishankkeeseen (VATI-hanke) liittyvä säästö -252
Yhteensä -139 823

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 8 457 931 000
2017 I lisätalousarvio 9 200 000
2017 talousarvio 8 597 754 000
2016 tilinpäätös 9 024 697 225