Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 058 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon hallinnonalan toimialariippuvaiset ICT-palvelumaksut ja rekisterinpitoviranomaisena tehtyjen tietoluovutuspäätösten nojalla annettujen massapoimintatietojen kustannusten perusteella saadut tulot.

Selvitysosa:Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekisterejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi Oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus toimii myös hallinnonalan IT-hankintojen hankintayksikkönä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 12 149 14 642 15 640
Bruttotulot 5 212 6 341 6 582
Nettomenot 6 937 8 301 9 058
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 47    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 400    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (siirto momenteilta 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01 ja 25.30.01) 130
Oikeusrekisterikeskuksen menot (kertaluonteinen v. 2017 rahoitus) -500
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -850
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 880
Tietosuojadirektiivi ja -asetus 200
WinCapita-asioiden korvausvaatimusten käsittely -50
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -7
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -5
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -16
Työajan pidentäminen (Kiky) -9
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -7
Vuokrien indeksikorotus 1
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -3
Yhteensä 757

2018 talousarvio 9 058 000
2017 talousarvio 8 301 000
2016 tilinpäätös 7 290 000