Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
              40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
              (41.) Valtionavustus Finpron toimintaan
              42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
              43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              44. Alueellinen kuljetustuki
              64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
              65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 361 478 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n ohjelmakauden 2014—2020 investointi, kasvu ja työpaikka -tavoitetta toteuttavan Suomen rakennerahasto-ohjelman "Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020" Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien hankkeiden EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (EAY) ja Eurooppalaisen naapuruuden välineen rajayhteistyöosion (ENI CBC) valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) EU:n ohjelmakauden 2014—2020 investointi, kasvu ja työpaikka -tavoitetta toteuttavan Suomen rakennerahasto-ohjelman "Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020" Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavien hankkeiden EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

3) edellä mainittujen ohjelmien toteutukseen liittyvän teknisen avun sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

4) ohjelmakauden 2014—2020 Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan ohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 250 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) EU:n ohjelmakauden 2000—2006 neuvoston asetuksen 1260/1999 39 artiklan (varainhoitoa koskevat oikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen

6) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 neuvoston asetuksen 1083/2006 98—102 artiklan (rahoitusoikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen

7) EU:n ohjelmakauden 2014—2020 neuvoston asetuksen 1303/2013 143—147 artiklan (rahoitusoikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen

8) vähävaraisimmille suunnatun Eurooppalaisen avun rahastosta osarahoitettavan ohjelman EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

9) ennakoiden maksamiseen, jos se on hankkeen toteuttamisen kannalta perusteltua

10) pk-yritysaloiteohjelman EU- ja valtion rahoitusosuuksien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2018 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 381 865 000 eurolla. Mikäli vuoden 2017 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna 2018.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuudesta yhteensä 207 123 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 174 742 000 euroa valtion rahoitusosuutta. Määrärahasta yhteensä 194 947 000 euroa on tarkoitus käyttää EU:n rakennerahastojen rahoitusosuuden maksatuksiin ja 166 531 000 euroa valtion rahoitusosuuden maksatuksiin.

Rakennerahasto-ohjelmien myöntämisvaltuudesta tehdään useampivuotiselle hankkeelle sidonta pääsääntöisesti vuosittain, jotta useita hankkeita voidaan rahoittaa yhtäaikaisesti ja näin varmistaa ohjelmavarojen täysimääräinen käyttö.

Rahoituksen käytössä sovelletaan kunkin hallinnonalan rahoittamassa toiminnassa sovellettavia kansallisia ja EU:n säännöksiä ja rahoitus kohdennetaan kullakin hallinnonalalla mainittujen säännösten ja rakennerahasto-ohjelmien puitteissa asianomaisen ministeriön määrittelemällä tavalla. Maksettavien kustannusten tukikelpoisuuden tulee lisäksi olla kansallisten ja Euroopan unionin säännösten mukaisesti etukäteen tarkastettu, lukuun ottamatta ennakoita ja julkisten työvoimapalvelujen kustannusten maksamista siirtomenojen osalta.

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisia palkkatukia voidaan maksaa momentin 32.30.51 päätösosan kohdissa 2—4 määriteltyjen korvattavien palkkakustannusten määrän rajoitteiden mukaisesti.

Teknisen avun toimeenpanemisesta päätetään Euroopan yhteisöjen rakennerahastosäännöksissä ja kansallisissa rakennerahastosäännöksissä säädetyssä menettelyssä.

Euroopan komission hyväksymässä kumppanuussopimuksessa määritellään, miten Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla (Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) edistetään Eurooppa 2020 -strategian älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun päämääriä ja tavoitteita. Euroopan sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston toimet on koottu Suomen rakennerahasto-ohjelmaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020". Ohjelman kokonaisrahoitus on noin 2,6 mrd. euroa, josta EU-rahoitusosuus on noin 1,3 mrd. euroa ja kansallinen julkinen vastinrahoitus noin 1,3 mrd. euroa. Julkisesta rahoituksesta valtion osuus on 75 % ja kuntien ja muun julkisen rahoituksen osuus 25 %.

Ohjelmakauden 2014—2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitus kohdentuu työllisyyden edistämiseen, rakenteellisen työttömyyden vähentämiseen ja työelämän laadun parantamiseen, työvoiman saatavuuden varmistamiseen, osaamisen ja uuden tiedon hyödyntämiseen, pk-yritysten kasvumahdollisuuksien parantamiseen, uusiutuvan energian ja tehokkuuden lisäämiseen sekä sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Ohjelmakauden 2014—2020 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ja Eurooppalaisen naapuruuden välineen rajayhteistyöosion (ENI CBC) toimenpitein tuetaan raja-alueiden ja laajempien yhteistyöalueiden integroitumista, kokemusten vaihtoa, verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Ohjelmilla pyritään vaikuttamaan muun muassa raja-alueiden kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Pk-yritysaloiteohjelman tavoitteena on uuden velkarahoituksen myöntäminen pk-yrityksille uusien yritysten perustamiseen, alkuvaiheen pääomaan, yritysten yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan sekä uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille.

Suomen rakennerahasto-ohjelman jakautuminen toimintalinjoittain (pl. Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön (EAY), Eurooppalaisen avun rahaston (FEAD), Eurooppalaisen naapuruuden välineen rajayhteistyöosion (ENI CBC) ja pk-yritysaloiteohjelman osuudet)

 Osuus koko ohjelmakaudella (%)Valtuus v. 2018 (milj. euroa)
   
TL 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)24,988,657
TL 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)33,2118,209
TL 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)18,365,157
TL 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)12,845,575
TL 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)7,827,772
TL 6. Tekninen tuki (EAKR)1,86,874
TL 7. Tekninen tuki (ESR)1,24,478
Yhteensä100,0356,722

Ohjelmakauden 2014—2020 myöntämisvaltuuden käytöstä aiheutuvat menot (milj. euroa)

 2018201920202021Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
  
Vuoden 2016 sitoumukset170,356130,356 --300,712
Vuoden 2017 sitoumukset117,751136,064136,064-389,879
Vuoden 2018 sitoumukset73,37176,373133,652133,653417,049
Yhteensä361,478342,793269,716133,6531 107,640

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmaosioihin ja prioriteetteihin, EU:n rahoitusosuudet (milj. euroa)

Ohjelma/osio/prioriteettiOhjelmakauden
2014—2020
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
v. 2017
talousarvio
Myöntämisvaltuus
v. 2018
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2017
Määräraha
v. 2018
      
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)     
Tekninen tuki23,6043,3693,4373,2053,227
Valtakunnalliset teemat26,7008,1880,2326,8630,218
Alueosiot yhteensä716,473112,625119,748105,314112,443
— Itä- ja Pohjois-Suomi526,96781,43587,63177,45982,285
— Etelä- ja Länsi-Suomi189,50631,19032,11727,85530,158
Yhteensä766,777124,182123,417115,382115,888
      
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)     
Tekninen tuki15,3812,1962,2392,0892,102
Valtakunnalliset teemat124,32621,51919,54818,27518,355
Alueosiot yhteensä372,97758,20958,63754,82455,060
— Itä- ja Pohjois-Suomi245,77137,98038,63836,12636,281
— Etelä- ja Länsi-Suomi127,20620,22919,99918,69818,779
Yhteensä512,68481,92480,42475,18875,517
      
Eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)22,5413,2183,2823,0613,082
Pk-yritysaloiteohjelma20,000---0,460
      
Kaikki yhteensä1 322,002209,324207,123193,631194,947

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmaosioihin ja prioriteetteihin, valtion rahoitusosuudet (milj. euroa)

Ohjelma/osio/prioriteettiOhjelmakauden
2014—2020
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
v. 2017
talousarvio
Myöntämisvaltuus
v. 2018
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2017
Määräraha
v. 2018
      
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)     
Tekninen tuki23,6043,3693,4373,1523,366
Valtakunnalliset teemat15,0256,1460,1745,0670,171
Alueosiot yhteensä531,45483,62288,39376,89686,573
— Itä- ja Pohjois-Suomi390,88560,45365,72356,55764,370
— Etelä- ja Länsi-Suomi140,56923,16922,67020,33922,203
Yhteensä570,08393,13692,00485,11590,110
      
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)     
Tekninen tuki15,3812,1962,2392,0542,193
Valtakunnalliset teemat93,24516,15014,66113,49214,359
Alueosiot yhteensä275,88743,09743,97739,91843,071
— Itä- ja Pohjois-Suomi181,79428,11628,97826,30428,381
— Etelä- ja Länsi-Suomi94,09314,98114,99913,61414,690
Yhteensä384,51361,44360,87755,46459,623
      
Eurooppalainen alueellinen yhteistyö (EAY) 51,0007,0004,2596,5498,772
Eurooppalaisen naapuruuden välineen rajayhteistyöosio (ENI CBC)69,97517,28217,02316,1686,998
Eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)3,9780,5680,5790,5310,567
Pk-yritysaloiteohjelma20,000---0,461
      
Kaikki yhteensä1 099,549179,429174,742163,827166,531

Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ydinindikaattorit

 Toteutuma 2014—2016Tavoite
(2023)
   
Uudet yritykset1381 170
Uudet työpaikat1 73312 310
Uudet t&k&i-työpaikat1301 330
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuvat yritykset2 3617 900
Vähähiilisyyttä edistävien yritysten lukumäärä3992 065
Työttömät ja työelämän ulkopuolelta tulevat alle 30-vuotiaat osallistujat10 02126 000
Koulutustoimenpiteissä: perusasteen suorittaneet osallistujat6 24228 200
Osallisuutta vahvistavissa toimenpiteissä: pitkäaikaistyöttömät3 72111 250

EU-tuen maksut on merkitty momentille 12.32.50 ja takaisinperinnästä aiheutuvat erät momentille 12.39.10. Maakuntien liittojen korkotuotot ja mahdolliset aikaisempina vuosina maakuntien liitoille maksettujen määrärahojen palautukset on merkitty momentille 12.32.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
EAY ja ENI CBC -ohjelmien rahoitusjakauman tarkistus1 700
Hintamuutos (rahoitus käyvin hinnoin)10 937
Maksatusten tarkennukset-13 223
Ohjelmakauden 2014-2020 maksatusten siirtyminen-30 000
Ohjelmakauden 2014-2020 suoritusvarauksen ennakointi31 143
Ohjelmakauden 2014-2020 vuodelle 2017 budjetoidun valtuuden lisäyksen maksatukset2 014
Ohjelmakauden suoritusvarauksen muutos (7 %:sta 6 %:iin)1 214
Tekniset muutokset235
Yhteensä4 020

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio361 478 000
2017 talousarvio357 458 000
2016 tilinpäätös240 700 953