Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 071 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä yritysten kilpailukykyä. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Vaikuttavuus

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Suuronnettomuusvaarallisten yritysten riskienhallinta paranee      
— Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla, osuus valvontakohteista kasvaa (%) 64 60 60
Vaarallisimpien kemikaalien määrä vähenee      
— Erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrä (%) 30 < 30 < 30
Vakavasti puutteelliset tuotteet markkinoilla vähenevät      
— Markkinavalvonnassa vakavasti puutteellisiksi osoittautuneet tuotteet (5 v. keskiarvo, %) 19,8 < 19 < 19

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valvonta on riskiperusteista ja tehokasta      
— Luvat, ilmoitukset, tarkastukset, valvonnat (lkm) 54 183 42 150 39 450
— Yritykset kokevat tuotevalvonnan tehokkaana (%) 90 90 90
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%) 45 70 75

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 246 268 268
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,6 3,5 3,5

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 293 6 180 6 190
Tuotot yhteensä 6 293 6 180 6 190
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 2 819 2 600 2 784
Tuotot yhteensä 6 293 6 180 6 190
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 697 4 300 3 800
— osuus yhteiskustannuksista 2 277 1 880 2 390
Kustannukset yhteensä 5 974 6 180 6 190
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 319 - -
Kustannusvastaavuus, % 105 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 23 629 23 137 23 834
Bruttotulot 4 817 3 655 4 763
Nettomenot 18 812 19 482 19 071
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 417    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 252    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -14
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -5
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -14
Palkkaliukumasäästö -26
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -14
Toimintamenojen tuottavuussäästö -89
Toimintamenosäästö (HO 2015) -200
Työajan pidentäminen (Kiky) -23
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -24
Vuokrien indeksikorotus 4
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -6
Yhteensä -411

2018 talousarvio 19 071 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 19 482 000
2016 tilinpäätös 19 647 000