Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 82 671 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.

Määrärahasta voidaan suorittaa ennakkomaksuja Business Finland -yhtiölle siltä Innovaatiokeskus Business Finlandille ostettavien palvelujen osalta.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä. Business Finland -uudistus, jossa Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Finpron toiminnot yhdistetään uudeksi toimijaksi, tukee hallituksen tavoitteita kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti, kansainvälistää innovaatiojärjestelmä, selkeyttää yrityspalvelujärjestelmää ja luoda vahva kansallinen toimija yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi täydentäen myös maakunnallisia kasvupalveluita.

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland edistää elinkeinojen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisellä, johon Innovaatiorahoituskeskus Business Finland kannustaa rahoituksellaan, ohjelmatoiminnalla, kansainvälistymis- sekä muilla neuvontapalveluilla hyödyntäen myös kansainvälisiä kumppanuuksia. Lisäksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finland edistää toiminnallaan Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja pääomasijoituksia sekä Suomeen suuntautuvaa ulkomaista matkailua.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa asiakkaita ovat yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot. Kansainvälistymispalveluja suunnataan erityisesti pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien vahvistamiseen sekä toimintaedellytysten kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Ulkomaisten investointien ja pääomien hankinnassa kohteena ovat erityisesti osaamisintensiiviset alat, korkean lisäarvon tuotanto ja t&k&i-investoinnit. Matkailun edistämisessä vahvistetaan ja parannetaan Suomen matkailumaakuvaa, matkailutuotteiden vientiä ja kysyntää toimijoiden kanssa yhdessä sekä tuetaan matkailuyritysten kansainvälistymistä. Lisäksi toteutetaan Nopeaa kasvua ja työllisyyttä matkailusta: Matkailu 4.0 -kokonaisuuden toimenpiteitä.

Resursseja vahvistetaan asiakaspalvelussa ja ulkomaan toiminnoissa. Yhteistyö ulkoasiainhallinnon edustustojen kanssa vahvistaa Team Finland -verkoston palvelukykyä maailmalla.

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toiminnan vaikuttavuus syntyy useamman vuoden aikajänteellä, mutta toiminnan vaikutuksia seurataan vuosittaisilla suuntaa-antavilla mittareilla.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Business Finlandille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Vaikuttavuus

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalvelujen asiakkaana olevien pk-yritysten (sis. midcap) kasvuennusteet tavoitevuonna      
— Uusi vienti (milj. euroa)/ ko. asiakkaiden lukumäärä 5,7 5,5 5,5
— Uusi liikevaihto (milj. euroa)/ ko. asiakkaiden lukumäärä 7,2 7,0 7,0
Matkailutulo kasvaa      
— Kansainväliset matkailutulot (matkailutase, milj. euroa) 2 455 2 500 2 800
— Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1 000 vrk) 5 768 6 180 6 500
Ulkomaisilla investoinneilla luodaan talouskasvua, lisätään työpaikkoja ja vahvistetaan osaamispohjaa      
— Ulkomaisten investointien työllistävyys (työpaikkojen lukumäärä, arvio) 749 700 730
— Ulkomaisten investointien määrä (milj. euroa) 554 390 400

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Innovaatiorahoitus- ja -asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus (%) 6,0 < 6,5 < 6,5
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakaspalautteen yleisarvio (1—5)     > 4,0
Sidosryhmätyytyväisyys Visit Finland -toimintoon (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys (Innovaatiorahoituskeskus) 267 372 50
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) - - > 3,5

Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään toimintamenojen lisäksi momentin 32.01.40 määrärahoja.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Innovaatiotoiminnan edistäminen 37 931 000
Hanke- ja ohjelmatoiminta 5 260 000
Kansainvälistymispalvelut 19 100 000
Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten edistäminen 4 400 000
Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen 15 480 000
Enterprise Europe Network 500 000
Yhteensä 82 671 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio

2018
esitys
       
Bruttomenot 39 496 43 623 82 771
Bruttotulot 372 100 100
Nettomenot 39 124 43 523 82 671
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 668    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 696    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Enterprise Europe Network (siirto momentilta 32.01.40) 500
Finpron yhdistäminen Business Finlandiin (siirto momentilta 32.50.41) 38 980
Maakuntauudistus: palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.01.02) 525
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -20
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -81
Palkkaliukumasäästö -102
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -51
Toimintamenojen tuottavuussäästö -196
Toimintamenosäästö (HO 2015) -260
Työajan pidentäminen (Kiky) -79
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -52
Vuokrien indeksikorotus 6
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -14
Yhteensä 39 148

Momentin nimike on muutettu.


2018 talousarvio 82 671 000
2017 I lisätalousarvio -1 370 000
2017 talousarvio 43 523 000
2016 tilinpäätös 38 152 000