Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2005 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Sosiaali- ja terveysministeriö
       02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
       03. Työttömyysturvalautakunta
       04. Tarkastuslautakunta
          05. Vakuutusvalvontavirasto
       06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
       07. Työterveyslaitos
       08. Kansanterveyslaitos
       09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
       10. Säteilyturvakeskus
       11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
       12. Valtion koulukodit
       13. Työsuojelun piirihallinto
       14. Valtion mielisairaalat
       15. Perhekustannusten tasaus
       16. Yleinen perhe-eläke
       17. Työttömyysturva
       18. Sairausvakuutus
       19. Eläkevakuutus
       20. Tapaturmavakuutus
       21. Rintamaveteraanieläkkeet
       22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
       23. Muu sodista kärsineiden turva
       28. Muu toimeentuloturva
       32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
       53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
            23. Terveysvalvonta
            24. Tartuntatautien valvonta
            50. Terveyden edistäminen
       57. Lomatoiminta
       92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 7 550 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää terveyskasvatuksesta sekä toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976) 27 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta ja raittiustyölain (828/1982) 10 §:n 1 kohdan nojalla päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemistä tarkoittavasta toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää alkoholitiedotuksesta ja -valistuksesta aiheutuviin menoihin sekä huumausaineiden käytön ehkäisystä ja huumausaineiden käyttäjien hoidon kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Määrärahaa saa käyttää enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstötyömäärän palkkaamiseen sekä sosiaali- ja terveysministeriölle aiheutuvien muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut terveyden edistämiselle ja tupakoinnin ja päihteiden käytön vähentämiselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2005:

Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen

Tavoitteena on jatkuva voimavarojen käytön tehostaminen ja toimintojen kehittäminen. Tähän pyritään lisäämällä terveyden edistämisen peruslähtökohtien tuntemusta, kehittämällä terveyden edistämisen ohjausta, suunnittelua, toteutusta, arviointia ja laatua; tukemalla alan toimijoiden yhteistyötä, kehittämällä työvälineitä kuntien käyttöön, jatkamalla terveyden edistämisen osaamiskeskusten tukemista sekä toimeenpanemalla vuonna 2002 valmistuneen terveyden edistämisen politiikan ulkoisen arvioinnin suosituksia. Erityistavoitteena on terveyserojen vähentäminen ja niiden tukeminen, joiden mahdollisuus huolehtia terveydestään on vähäinen. Terveyden edistämisen vaikuttavuuden ensisijaisia ulottuvuuksia ovat muutokset terveyden taustatekijöistä, esim. fyysisessä ja sosiaalisessa elinympäristössä sekä elintavoissa. Nämä vaikutukset heijastuvat terveyteen joskus kymmenienkin vuosien viiveellä. Vaikutuksia sekä terveyden taustatekijöihin että terveyteen seurataan hallinnonalan laitosten toimesta.

Tupakoimattomuus

Toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden päämääränä on tupakoinnin vähentäminen edistämällä erityisesti käypä hoito -suosituksen toimeenpanoa ja vieroituksen järjestämistä, lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen sekä tupakansavualtistuksen vähentäminen erityisesti ravintoloissa.

Päihdehaittojen ehkäisy ja vähentäminen

Tavoitteena on nuorten alkoholin käytön ehkäisy ja vähentäminen sekä alkoholin riskikäytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentäminen sekä nuorten huumausainekokeilujen ehkäisy ja huumausaineiden käytön aiheuttamien haittojen vähentäminen. Tuettavien hankkeiden tulee tukea alkoholiohjelman ja huumausainepoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanoa.

Terveellisen ravitsemuksen edistäminen

Tavoitteena on väestön ravitsemuksen kohentuminen siten, että liikapainoisten väestöosuuden lisääntyminen pysähtyy, suolan käyttö edelleen vähenee, ravintokuitujen käyttö lisääntyy ja rasvan laatu kehittyy terveyttä edistävään suuntaan. Väestön tietoisuutta terveellisestä ravitsemuksesta lisätään. Painoalueina ovat joukkoruokailun seurannan ja arvioinnin kehittäminen ja erityisesti päivähoitoruokailun ja vanhusten ateriapalvelujen laadun kehittäminen. Yhtenä tavoitteena on ravitsemuksellisen riskin arvioinnin ja painonhallintaohjelmien kehittäminen.

Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Tavoitteena on kehittää sellaisia tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistäviä toimia, jotka edesauttavat väestön työuran pidentymistä.

Tapaturmien ehkäisy

Tavoitteena on vahvistaa pysyvästi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyötä, luoda työlle toimivat rakenteelliset puitteet ja varmistaa torjuntatyön ja seurantajärjestelmien toimintaedellytykset.

Mielenterveyden edistäminen

Tavoitteena on kehittää mielenterveyspolitiikan eri lohkoja osana kokonaisvaltaista terveyden edistämistyötä sekä etsiä, kehittää ja tutkia toimintamalleja käytännön ehkäisevään mielenterveystyöhön ja mielenterveyden edistämiseen. Toiminnalla pyritään tukemaan erityisesti lasten ja nuorten psykososiaalista kehitystä, mielenterveyttä ja sosiaalista integraatiota.

Seksuaaliterveyden edistäminen

Tavoitteena on tehostaa nuorten seksuaalikasvatusta ja väestön seksuaalineuvontaa, parantaa terveydenhuoltohenkilöstön ammatillista osaamista sekä kehittää ehkäisy- ja perhesuunnittelupalveluja sosiaali- ja terveydenhuollossa siten, että aborttien ja sukupuoliteitse tarttuvien tautien määrä vähenee.

Terveyden edistämistä toteutetaan tehokkaimmin laajoin toimin, jotka voivat vaikuttaa samanaikaisesti moniin tulostavoitteisiin. Kaikkien tavoitteiden alueella kiinnitetään erityistä huomiota suurimmassa riskissä oleviin väestöryhmiin. Etusijalle asetetaan sellaiset hankkeet, joilla odotetaan olevan kansallista merkitystä. Palvelujärjestelmän toiminnassa vahvistetaan kansantautien ehkäisyä.

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n 1 momentin mukaisesti valtion tulo- ja menoarvioon on otettava määräraha, joka vastaa vähintään 0,45 % tupakkaveron arvioidusta tuotosta. Raittiustyölain mukainen määräraha on vähintään 0,07 euroa asukasta kohti.

Vuoden 2005 talousarvion määräraha vastaa 0,87 % tupakkaveron arvioidusta tuotosta. Raittiustyölain mukainen määräraha vastaa 0,10 euroa asukasta kohti laskettuna. Alkoholitiedotuksen määräraha on 1 510 000 euroa ja huumausaineiden käytön ehkäisyn ja huumausaineiden käyttäjien hoidon tehostamisen määräraha 1 010 000 euroa.


2005 talousarvio7 550 000
2004 talousarvio7 550 000
2003 tilinpäätös7 550 000