Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Tuloksellisuutta kehitettäessä otetaan huomioon valtiokonsernin linjaukset valtionhallinnon tukipalvelujen kehittämisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Palvelut tuotetaan omana palvelutuotantona ja markkinaehtoisena alihankintana turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) 0,2 -1,5 -2,0
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) -0,8 -1,0 -2,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3) 43 45 45
Tekniset palvelut      
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 68 76 76
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, % 89 100 100
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L 37,7 37,2 36,5
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S 16,6 16,7 16,6
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L 77,6 77,0 76,0
Ympäristötavoitteet      
Jätteen kierrätys materiaalina, % 48 50 52
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö kg/ MWh 211 205 198
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %      
— lämmöntuotanto yhteensä 36,8 37,0 37,5
— lämpö, osto 39,4 39,5 40,0
— lämpö, oma tuotanto 16,2 15,0 20,0
— sähkö 56,0 56,0 58,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,5 2,5 2,5
Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,15 0,15 0,14
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,2 1,1 1,1
Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,1 0,1
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 220 1 100 1 200
Erillistilausprojektit (kpl) 792 400 500
Pieninvestointiprojektit (kpl) 66 150 150
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö, sääkorjattu (MWh) 330 650 316 000 312 000
Toimitettu sähkö (MWh) 258 005 251 500 251 000
Toimitettu vesi (1 000 m3) 863 845 830
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 17 15 15
Valmistuneet hankkeet (kpl) 30 20 20
Asiakastyytyväisyys (1—5) 3,93 3,9 3,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,6 3,6 3,6
— naiset 3,7 3,6 3,6
— miehet 3,5 3,6 3,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttotulot 150 426 149 404 141 689
Bruttomenot 150 390 149 396 141 681
Nettotulot 36 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 150 426 149 404 141 689
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 150 390 149 396 141 681
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 36 8 8
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

2018 talousarvio 8 000
2017 talousarvio 8 000
2016 tilinpäätös 35 811