Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
              01. Arvonlisävero
              02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
              03. Apteekkivero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 17 911 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy lähes 70 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion arvonlisäverotuottoja. Merkittävä verokertymän erä on myös ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kerättävä arvonlisävero. Tähän sisältyy mm. rahoitus- ja vakuutustoiminnan, asuntojen omistuksen ja vuokrauksen sekä yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välituotekäytön arvonlisävero. Kotitalouksien kulutuksesta, valtion ja sosiaaliturvarahastojen sekä muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kertyy yhteensä n. 85 % valtion arvonlisäverokertymästä. Arvonlisäveroa kertyy lisäksi mm. edellä mainittujen sektoreiden investoinneista sekä kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

 20162017
ennuste
2018
ennuste
    
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja1,82,92,4
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö8,3-1,01,3
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö2,93,93,7

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Aikaisempina vuosina Tulli on kantanut arvonlisäveron Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista kokonaan, mutta vuoden 2018 alusta lähtien arvonlisäverorekisterissä olevilta asiakkailta kerättävät maahantuonnin arvonlisäverot siirtyvät Verohallinnon kerättäväksi. Tullin tehtäväksi jää lähinnä yksityishenkilöiltä kerättävä tuonnin arvonlisävero, jonka osuus EU:n ulkopuolisen tuonnin arvonlisäverosta on vain n. 1 %. Maahantuonnin arvonlisäverokannon siirtyminen Verohallintoon aiheuttaa valtiolle arviolta 184 milj. euron ajoitustekijöistä johtuvan kertaluonteisen verotulojen menetyksen.

Osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia uudistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Vuoden 2018 alusta lähtien arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta verovelvolliseksi koskisi myös kiinteistöjä, joiden käyttäjänä on yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tämä saattaa kasvattaa valtion arvonlisäverotuloja vuonna 2018 lähes 4 milj. euroa. Kokonaisuudessaan reformin on tarkoitus olla valtion rahoitusaseman kannalta kustannusneutraali.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 2,3 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

 2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
    
Verohallinnon bruttokertymä26 36326 76230 991
Tullilaitoksen nettokertymä2 3722 44530
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista486449
Verohallinnon maksamat palautukset-11 676-12 140-13 159
Arvonlisäverokertymä yhteensä17 10717 13117 911

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2018. Niiden kokonaissumman arvioidaan olevan n. 3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

 201620172018
    
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %)1 1991 2191 236
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %)328346351
Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (10 %)255262268
Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien alennettu alv-kanta (10 %)113114116
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %)528542555
Muut verotuet480531541
Verotuet yhteensä2 9033 0143 068

2018 talousarvio17 911 000 000
2017 I lisätalousarvio186 000 000
2017 talousarvio17 131 000 000
2016 tilinpäätös17 106 964 879

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Momentille arvioidaan kertyvän 813 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta eli vakuutusmaksuverolakiin (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2018 vero on 24 % vakuutusmaksun verottomasta arvosta.


2018 talousarvio813 000 000
2017 talousarvio812 000 000
2016 tilinpäätös785 056 956

03. Apteekkivero

Momentille arvioidaan kertyvän 171 700 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat apteekkiverosta annetun lain (770/2016) mukaisia maksuja.

Apteekkiverosta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2015 vuoteen 2016. Tarkistettua apteekkiverotaulukkoa sovelletaan vuonna 2018 apteekkiveroon, joka määrätään vuoden 2017 liikevaihdon perusteella.

Momentin nimike on muutettu.


2018 talousarvio171 700 000
2017 talousarvio168 200 000
2016 tilinpäätös172 529 561