Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös korvauksiin, joita suoritetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavista EU-asetuksiin ja EU-direktiiveihin perustuvista markkinavalvontatehtävistä:

1) sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, pakkauksissa sekä paristoissa ja akuissa käytettävien vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen ja pakkausten perusvaatimukset, raskasmetallipitoisuudet ja merkinnät

2) otsonikerrosta heikentäviä aineita sekä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevien Euroopan unionin asetusten edellyttämä laitteiden huoltajien pätevyyden toteaminen, rekisteröiminen ja valvonta

3) rakennustuotteet

4) rakennustuotteiden ekosuunnittelu ja energiamerkintä.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää korvauksiin Motiva Services Oy:lle Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän mukaisten tehtävien hoidosta, Tukesille korvauksiin CE-merkitsemättömien tuotteiden markkinavalvonnasta sekä valtionavustusten maksamiseen yliopistoille, korkeakouluille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan.

Selvitysosa:Ympäristöministeriön keskeiset tavoitteet vuodelle 2018:

Vähähiilinen ja energiatehokas Suomi
 • — Vaikutetaan Pariisin sopimuksen toimeenpanon valmisteluun ja muuhun kansainväliseen ilmastoyhteistyöhön. Vaikutetaan EU:ssa vuodelle 2030 asetetun vähintään 40 prosentin päästövähennystavoitteen toimeenpanoon. Toteutetaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman ja energia- ja ilmastostrategian mukaisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
 • — Parannetaan uudisrakentamisen sekä olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta samalla huolehtien rakentamisen laadusta, rakennusten kosteusturvallisuudesta ja sisäilmastosta
 • — Edistetään uusiutuvan energian hyödyntämistä sekä rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta uuden energia- ja ilmastostrategian mukaisesti.
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja toimivat kierrätysmarkkinat
 • — Toteutetaan aloitteita ja osallistutaan aloitteisiin, joilla edistetään vihreää taloutta
 • — Vaikutetaan EU:n kiertotaloutta koskeviin aloitteisiin ja jätelainsäädäntöehdotusten valmisteluun
 • — Edistetään haitallisten aineiden ja kemikaalien hallintaa kestävän kierrätystalouden turvaamiseksi
 • — Valmistellaan kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja
 • — Edistetään ravinteiden kierrätyksen uusia menetelmiä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ravinneomavaraisuuden lisäämiseksi
 • — Vaikutetaan ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen maatalous-, metsä- ja energiasektorilla sekä muussa biotaloudessa
 • — Vahvistetaan arktisten alueiden ympäristökysymysten näkyvyyttä ja edistetään suojelutoimien vaikuttavuutta.
Hyvä ympäristön tila
 • — Ohjataan ympäristönsuojelulain toimeenpanoa. Valmistellaan uusia ehdotuksia ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi laadittujen selvitysten perusteella
 • — Sujuvoitetaan ympäristönsuojelun lupamenettelyä sähköisellä asioinnilla
 • — Toteutetaan ja edistetään valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiaa sekä sen sisältämää valtakunnallista tutkimus- ja kunnostusohjelmaa sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluhanketta
 • — Valmistellaan valtakunnallista öljyntorjuntaohjelmaa
 • — Valmistellaan kansallista ilmansuojeluohjelmaa
 • — Toteutetaan kansallista vaarallisia kemikaaleja koskevaa ohjelmaa
 • — Tehostetaan haitallisten ja vaarallisten aineiden seurantaa lisääntyneiden vaatimusten vuoksi
 • — Ohjataan ja edistetään vuoteen 2021 voimassa olevien vesien ja merenhoidon suunnitelmien toteutusta, päivitetään merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa ja ohjataan vuoteen 2027 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien tarkistamista sekä jatketaan kansainvälistä yhteistyötä Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamiseksi
 • — Vahvistetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön kokonaisuudistuksessa tarvittavaa tietopohjaa ja laaditaan suuntaviivat suunnittelujärjestelmän uudistamiselle. Valmistellaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön kokonaisuudistusta
 • — Huolehditaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen toimeenpanosta
 • — Osallistutaan maakuntauudistuksen valmisteluun ja edistetään maakunnille siirtyvien ympäristötehtävien järjestämistä siten, että niistä voidaan huolehtia laadukkaasti
 • — Tuetaan merialuesuunnitelmien laatimista
 • — Tehostetaan keinoja kulttuuriympäristöstrategian tavoitteiden toteuttamiseksi laaja-alaisesti koko yhteiskunnassa
 • — Jatketaan rakentamisen ohjauksen kehittämistä uudistamalla rakentamista koskevia ohjeita
 • — Vaikutetaan EU:n rakennustuoteasetuksen ongelmien ratkaisemiseen, jotta rakennustuotteiden sisämarkkinat toimisivat paremmin. Uudistetaan rakennustuotteiden hyväksyntää koskevia kansallisia asetuksia vastaamaan uudistettuja rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia
 • — Tehostetaan ja sujuvoitetaan ympäristöön kohdistuvia lupa- ja arviointimenettelyjä
 • — Valmistellaan arktisen YVA:n hyvien käytäntöjen suosituksia
 • — Edistetään digitalisaatiota koko ympäristöhallinnon toimialueella.
Monimuotoinen luonto ja toimivat ekosysteemipalvelut
 • — Vastataan luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja EU:n biodiversiteettistrategian kansallisesta toimeenpanosta toteuttamalla kansallista strategiaa ja toimintaohjelmaa
 • — Valmistellaan luonnonsuojelualueiden perustamissäädöksiä suunnitelmallisesti
 • — Viimeistellään luontotyyppien uhanalaisuusarviointi, jatketaan lajien uhanalaisuusarviointia ja käynnistetään luonto- ja lintudirektiivien raportoinnit. Parannetaan lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa tuoreen tiedon ja priorisoitujen suojelutoimien avulla
 • — Edistetään vapaaehtoista luonnonsuojelua ja ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä kehittäen erityisesti luonnon virkistyskäyttöä, luontomatkailua ja maisemanhoitoa.
Hyvinvointia ja kilpailukykyä tukevat asumisolot
 • — Suunnitteluyhteistyöllä ja toteuttamalla isoilla kaupunkiseuduilla MAL-sopimusten sisältämiä toimenpiteitä lisätään asunto- ja tonttitarjontaa ja asuntorakentamista. Parannetaan kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja taloudellisuutta, vähennetään liikennetarpeita sekä tuetaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä. Samalla parannetaan elinympäristön laatua
 • — Kytketään asuntotarjonnan lisääminen ja tukeminen aiempaa tiiviimmin työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä asumisolojen parantaminen hyvän lähiympäristön tuottamiin hyvinvointivaikutuksiin
 • — Alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota alueiden elinvoimaan, erilaisuuteen, erilaisten asuinympäristöjen vahvuuksiin ja maaseudun tarpeisiin
 • — Suunnataan asuntokantaan kohdentuvat tukitoimet siten, että ne mahdollisimman tehokkaasti edistävät ikääntyneiden ja vammaisten mahdollisuuksia asua kotonaan
 • — Edistetään turvapaikan saaneiden asumista kotoutumisen tukemiseksi.
Tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminta (T&K/TEAS)

Tuotetaan hallinnolle tietoa, joka palvelee toiminnan ennakointia, ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön valmistelua, kehittämistä ja toimeenpanoa, kansainvälistä yhteistyötä sekä päätöksentekoa ja päätösten vaikutusten arviointia.

Vuoden 2018 kohteita ovat uudistetun ympäristönsuojelulain toimeenpano, kustannustehokas ja kestävä ilmastopolitiikka, kiertotalous, luonnonvarojen kestävän käytön ja materiaalitehokkuuden edistäminen, vesien- ja merenhoitosuunnitelmien, luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelman ja METSO-ohjelman toimeenpano, maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen vaatima tietopohja, rakennetun ympäristön laatu ja kestävyys (mm. ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tulosten käyttöönotto, rakennusten energiatehokkuus ja puukerrostalojen rakentamisen edistäminen), kaupunkiseutujen yhdyskunta- ja palvelurakenne, maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen kaupunkiseuduilla ml. metropolipolitiikka, asuntopolitiikka, kulttuuriympäristö, suunnitelmallinen kiinteistönpito ja digitalisaation edellytysten luominen prosesseissa.

Markkinavalvontatehtävät

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hoitaa ympäristöministeriön toimeksiannosta vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain (387/2013) ja akuista ja paristoista annetun valtioneuvoston asetuksen (520/2014) markkinavalvontaa sekä pakkausten perusvaatimuksia, raskasmetallipitoisuuksia ja merkintöjä koskevien tuotevaatimusten valvontaa pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (518/2014) mukaisesti.

Tukes hoitaa myös otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 ja fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 edellyttämät pätevyystodistukset, niiden rekisteröinnin ja valvonnan valtioneuvoston asetuksen (766/2016) mukaisesti. Pätevyystodistusten käsittelytuotot tuloutetaan momentille 12.35.99.

EU:n rakennustuoteasetukseen (EU) N:o 305/2011 perustuvaa rakennustuotteiden markkinavalvontaa hoitaa Tukes maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 181 §:n nojalla. CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvontaa koskevat velvoitteet on säädetty rakennustuoteasetuksessa. Tukes hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain 181 §:n nojalla myös eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) mukaisen markkinavalvonnan. Energiamerkintädirektiivin (2010/30/EU) ja ecodesign-direktiivin (2009/125/EY) täytäntöönpanosäädösten asianmukaisen soveltamisen markkinavalvonta perustuu lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), jonka mukaisesti Tukes vastaa markkinavalvonnasta.

EU-ympäristömerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (66/2010/EY) 4 artiklan toimeenpanon kansalliseksi toimivaltaiseksi elimeksi on laissa EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä (86/2011) nimetty Motiva Services Oy, jolle korvataan ympäristömerkkiin liittyvistä tehtävistä aiheutuvia menoja.

Työajan jakautuminen tehtäväalueille (htv)

Tehtäväalue 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Ympäristönsuojelu 51 54 53
Luontoympäristö 51 52 49
Rakennettu ympäristö 74 74 71
Tieto ja viestintä 12 13 13
Hallinto ja kansainväliset asiat 50 49 48
Kansliapäällikkö ja alaiset 5 5 5
Yhteensä 243 247 239

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 27 480 28 285 27 256
Bruttotulot 1 144 800 800
Nettomenot 26 336 27 485 26 456
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 941    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 002    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman koordinointi (siirto momentille 35.20.55) -500
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -3
Siirto momentille 35.10.66 -80
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 27
Tukesin markkinavalvontatestaus 60
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) -13
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -7
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 2
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -8
Toimintamenojen tuottavuussäästö -164
Toimintamenosäästö (HO 2015) -144
Työajan pidentäminen (Kiky) -16
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -28
Tasomuutos -138
Yhteensä -1 029

2018 talousarvio 26 456 000
2017 I lisätalousarvio -13 000
2017 talousarvio 27 485 000
2016 tilinpäätös 28 397 000