Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              20. Perusväylänpito
              (78.) Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 73 014 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenneviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Liikenneviraston tehtävänä on muun muassa:

  • — vastata valtion tie- ja rataverkosta sekä hallinnoimistaan vesiväylistä ja niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta
  • — ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • — vastata merkittävien tiehankkeiden toteuttamisesta sekä ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta
  • — vastata elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta toimialallaan ja tienpidon yhteensovittamisesta sanotuissa keskuksissa
  • — osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen
  • — huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen kehittämisestä valtion liikenneväylillä ja meriliikenteessä
  • — turvata talvimerenkulun edellytykset
  • — kehittää ja edistää liikenteen palveluja ja niiden markkinoiden toimivuutta
  • — kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä sekä liikennemuotojen edistämiseen tarkoitettuja avustuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennevirastolle vuodelle 2018 alustavasti asettamat keskeiset toiminnalliset tavoitteet on esitetty pääluokkaperustelujen yhteydessä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 84 593 75 413 74 114
Bruttotulot 1 571 1 100 1 100
Nettomenot 83 022 74 313 73 014
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 824    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 067    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteisrakentamisen tietopiste 167
Yhteisrakentamisen tietopiste (siirto momentille 31.40.01) -167
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -165
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -66
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 1
Palkkaliukumasäästö -103
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -26
Toimintamenojen tuottavuussäästö -397
Toimintamenosäästö (HO 2015) -390
Työajan pidentäminen (Kiky) -52
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -88
Vuokrien indeksikorotus 11
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -24
Yhteensä -1 299

2018 talousarvio 73 014 000
2017 talousarvio 74 313 000
2016 tilinpäätös 78 265 000