Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaPDF-versio

Selvitysosa:Kuluttaja- ja kilpailupolitiikalla parannetaan markkinoiden toimintaa. Toimivilla markkinoilla tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja edullisia. Esteetön ja tasapuolinen markkinoille pääsy on kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan harjoittamisen keskeinen edellytys. Hyvin toimivat markkinat kannustavat yrityksiä innovaatioihin, panostamaan uusille, kuluttajien tarpeet huomioon ottaville liiketoiminta-aloille sekä kehittämään joustavia toimintatapoja. Talouden globalisaatio ja verkottuminen, viestintä- ja muun teknologian kehittyminen sekä julkisen sektorin monet rakenteelliset muutokset tuovat kuluttaja- ja kilpailupolitiikalle uusia haasteita. Kansalaisen ja kuluttajan näkökulma korostuu myös monissa muissa talous-, sosiaali- ja elinkeinopolitiikan piiriin kuuluvissa kysymyksissä.

Talouden kehityspiirteet sekä lisäävät yritysten keskinäistä kilpailua että aikaansaavat laaja-alaisempia ja vaikeammin analysoitavia kilpailunrajoituksia. Kilpailupolitiikan kehittämistarpeiden, -tavoitteiden ja -keinojen arviointia jatketaan. EU-maissa sovelletaan lisääntyvässä määrin kansallisen kilpailulainsäädännön rinnalla EU:n kilpailulainsäädäntöä. Valtiontukisääntöjen soveltamista ja valvontaa on asteittain siirretty kansallisille viranomaisille. Vaikuttaminen EU-tason kehittämistyöhön on yhä keskeisempää sekä kilpailu- että kuluttaja-asioissa.

Kuluttajat tarvitsevat rationaalisten kulutuspäätösten perustaksi monipuolista markkinainformaatiota. Kuluttajapolitiikassa kiinnitetään huomiota erityisesti lasten asemaan hyödykemarkkinoilla ja turvallisten hyödykkeiden käyttäjinä. Velkaneuvonnan toimivuus, ennaltaehkäisevä talousneuvonta ja kuluttajaneuvonta ovat seurannan ja kehittämisen kohteina. Kuluttajien luottamuksen säilyttäminen viranomaisten palvelukykyyn on tärkeää, mistä syystä kuluttajaviranomaisten toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kuluttajapolitiikkaa toteutetaan vuosille 2000—2003 laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaisesti.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut kuluttaja- ja kilpailupolitiikan tulosalueelle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

 • Kuluttajapoliittisen ohjelman toteutuminen varmistetaan. Kuluttajien asema yhteiskunnassa ja markkinoilla vahvistuu. Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä ristiriitoja ehkäistään ja ratkaistaan.
 • Kilpailupolitiikalla varmistetaan markkinoiden avoimuus ja kilpailun hyötyjen siirtyminen myös asiakkaille ja kuluttajille. Kansainvälisen lainsäädännön kehitystä seurataan sekä vaikutetaan päätöksentekoon siten, että elinkeinoelämän tiedonsaanti ja toimintaedellytykset tulevat turvatuksi.
 • Elintarvikelainsäädäntö on selkeää ja helposti ymmärrettävää ja siinä otetaan tasapuolisesti huomioon alan nopea kehitys ja kuluttajansuojan korkean tason säilyttäminen.
Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka -luvun määrärahat jakaantuvat seuraavasti (1 000 euroa):
    v. 2001 v. 2002 v. 2003
    tilinpäätös varsinainen
talousarvio
esitys
         
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 403 5 530 5 544
24. Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 207 1 313 1 415
(25.) Elintarvikeviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 342 - -
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 974 4 571 4 531
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha) 3 111 3 611 5 160
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 673 673 673
  Yhteensä 14 711 15 698 17 323

21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 544 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.

Selvitysosa:Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on kuluttajien taloudellisen, terveydellisen ja oikeudellisen aseman turvaaminen sekä Suomen, Pohjoismaiden ja EU:n kuluttajapoliittisten toimintasuunnitelmien toteuttaminen. Kuluttajavirasto edistää ja toteuttaa kuluttajavalistusta ja -kasvatusta, ohjaa kunnallista kuluttajaneuvontaa sekä talous- ja velkaneuvontaa, tekee kuluttajakysymyksiin liittyviä selvityksiä ja vertailuja sekä esityksiä ja aloitteita kuluttajansuojan ja kuluttajapolitiikan kehittämiseksi. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä, jonka tehtävänä on markkinoinnin, perinnän, takauksen ja sopimusehtojen lainmukaisuuden valvonta sekä kuluttajan avustaminen tuomioistuimessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut Kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:

 • Toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisätään suuntaamalla toiminta aloille, joilla on kuluttajan kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia kuluttajien asemassa. Painopistealueet ovat:
  • lasten aseman vahvistaminen kulutushyödykemarkkinoilla ja turvallisten hyödykkeiden käyttäjänä,
  • kuluttajavelallisten aseman parantaminen rahoitusmarkkinoilla,
  • kuluttajan asemaan vaikuttaminen viestintäpalveluiden käyttäjänä.

Palvelutavoitteet:

 • Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen palvelujen saatavuus ja saavutettavuus varmistetaan ja saapuvat ilmoitukset käsitellään nopeasti palvelusitoumuksia noudattaen,
 • ilmoitusten ja tiedustelujen käsittelytapojen kehittäminen,
 • alue- ja paikallishallinnon toimintojen parantaminen.

Hintatuki on tarpeen puolueetonta kuluttajainformaatiota jakavan Kuluttaja-lehden levikin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi

Menojen ja tulojen erittely:
   
Bruttomenot 6 209 000
Maksullisen toiminnan erillismenot 720 800
Muut toimintamenot 5 488 200
Bruttotulot 665 000
Maksullisen toiminnan tulot 655 000
— julkisoikeudelliset suoritteet 109 000
— muut suoritteet 546 000
Muut tulot 10 000
Nettomenot 5 544 000


2003 talousarvio 5 544 000
2002 talousarvio 5 530 000
2001 tilinpäätös 5 403 374

(22.) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti on siirretty momentiksi 32.20.24.

24. Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 415 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 48 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentilta 31.24.21.

Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien välisiin, yksittäisiä kulutushyödykesopimuksia koskeviin tai muihin kulutushyödykkeen hankintaan liittyviin erimielisyyksiin, jotka kuluttajat ovat saattaneet lautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi lautakunta antaa ratkaisusuosituksia takaus- ja panttaussitoumuksia ja asuntokauppaa koskeviin riita-asioihin. Lautakunta sovittelee riitoja. Lautakunta antaa myös lausuntoja tuomioistuimille, neuvontaa ja koulutusta kuluttajaneuvojille ja muille sidosryhmille ja vastaa kansalaisten kirjallisiin tiedusteluihin sekä tiedottaa ratkaisuistaan.

Kuluttajavalituslautakunnan suoritteet ovat vireille tulleet ja päätetyt valitusasiat. Lautakunta ei voi itse suoraan vaikuttaa saapuvien valitusten määrään, minkä vuoksi suoritteiden määrää ei voida tarkasti ennakoida. Kokonaismäärä ja vaikeusaste riippuvat lähinnä ulkoisista tekijöistä. Tilastointiin satunnaisesti vaikuttavien tekijöiden vaikutusten vähentämiseksi suoritteet lasketaan kahden vuoden keskiarvona. Vuosina 2000—2001 suoritteita oli 5 802, joista jaosto- tai täysistunto- sekä yksinkertaisessa käsittelyssä tehtyjä ratkaisuja 1 714 vuonna 2000 ja 1 987 vuonna 2001. Sovintojen määrä oli 559 eli 17,8 % päättyneistä asioista. Yhden suoritteen keskimääräinen hinta vuonna 2001 oli 230 euroa ja yhden päätetyn valituksen hinta 427 euroa, kun muuta toimintaa ei oteta huomioon.

Valitusten määrä lisääntyi hieman vuonna 2001 ja sen ennustetaan olevan noin 3 000 vuonna 2003.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut kuluttajavalituslautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

 • Jaostojen käsittelyaika on keskimäärin 10 kuukautta.
 • Täysistuntokäsittely täysistuntoon siirtämisen jälkeen kestää keskimäärin 2,5 kuukautta.
 • Yksinkertaisen käsittelyn osuus ratkaisuista on noin 10 %.
 • Sovintojen osuus päättyneistä asioista on 25 %.
 • Suositusten noudattamisaste on 70—80 %

2003 talousarvio 1 415 000
2002 talousarvio 1 313 000
2001 tilinpäätös 1 207 085

26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 531 000 euroa.

Selvitysosa:Kilpailuviraston toiminta-ajatuksena on talouden tehokkuuden lisääminen kilpailua edistämällä ja sen esteitä poistamalla. Virasto tutkii sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella kansantalouden suorituskyvyn kannalta olennaisia, taloudelliselle kilpailulle vahingollisia kilpailurajoituksia sekä yksityisessä että julkisessa elinkeinotoiminnassa. Lisäksi virasto valvoo yrityskauppoja ja hoitaa sen vastuualueelle kuuluvat kansainväliset tehtävät.

Markkinoiden toimivuutta edistetään sekä perinteisesti puuttumalla kilpailunrajoituksiin että yleisemmin vaikuttamalla kilpailun toimivuuteen. Tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevän ja konsultoivan toiminnan osuutta suhteessa jälkikäteisvalvontaan. Toimintaa terävöitetään suuntaamalla pääosa resursseista valituille painopistealueille. Tutkittavaksi ei oteta vähämerkityksellisiä asioita.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut Kilpailuvirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

 • Julkisen tuotantotoiminnan osalta selvitetään palvelutuotannon markkinaehtoistamisen edellytyksiä. Sidosryhmäsuhteita syventämällä kehitetään julkisen omistaja-, hyvinvointi- ja kilpailupolitiikan koordinaatiota.
 • Energia-, viestintä- ja finanssimarkkinoilla keskitytään erityisesti selkeisiin hintasyrjintätapauksiin sekä estetään kilpailijoiden ja uusien toimintamuotojen keinotekoinen poissulkeminen.
 • Kaupan ja teollisuuden aloilla puututaan erityisesti ostovoiman väärinkäyttöön sekä kilpailua poissulkeviin hinnoittelu-, logistiikka-, laadunvalvonta- ja kierrätysjärjestelyihin.
 • Yrityskauppavalvonnan avulla suojataan kuluttajien ja asiakkaiden etua sellaisilta yrityskeskittymiltä, joiden tuloksena syntyy kilpailua oleellisesti estävä määräävä markkina-asema. Yrityskauppoja tarkastellaan niiden kotimaassa ilmenevien vaikutusten mukaan, mutta arvioinnissa otetaan huomioon myös ulkomainen kilpailu.
 • Kansainvälisissä asioissa keskitytään EU:n kilpailusääntöjen uudistuksiin sekä Suomen ja EU:n kilpailupolitiikan kannalta keskeisiin kilpailunrajoitusasioihin.
 • Ulkoisella viestinnällä tuetaan viraston strategioiden toteutumista. Tavoitteena on, että elinkeinoelämän piirissä ymmärretään kilpailulainsäädännön tavoitteet ja niistä johdetut käytännön toimet ja että kaikilla viraston kannalta keskeisillä sidosryhmillä on oikeansisältöinen ja riittävän kattava ja selkeä käsitys viraston toiminnasta.

Palvelu-, tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet

 • Ratkaisujen taloudellista ja analyyttista perustaa vahvistetaan.
 • Toimenpidepyyntöjen sekä puuttumattomuustodistus- ja poikkeuslupahakemusten käsittely on nopeaa ja johdonmukaista. Yrityskaupat ratkaistaan kilpailunrajoituslaissa asetettujen määräaikojen rajoissa.

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.99.


2003 talousarvio 4 531 000
2002 talousarvio 4 571 000
2001 tilinpäätös 3 974 449

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 160 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille.

Selvitysosa:Talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia menoja kuitenkin siten, että korvauksesta voidaan käyttää muihin kuin talous- ja velkaneuvonnan henkilöstökuluihin keskimäärin 15 prosenttia toteutuneiden henkilöstökulujen kokonaismäärästä. Korvaus maksetaan lääninhallituksen kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palvelun tuottajalle. Korvauksen maksatuksesta huolehtii Kuluttajavirasto ja muulle palvelun tuottajalle lääninhallitus. Määrärahalla tuetaan myös määräaikaista ohjelmaa, jolla edistetään vapaaehtoisten velkasovintojen aikaansaamista. Määrärahan arvioidaan kattavan noin 130 päätoimisen talous- ja velkaneuvojan palkkaamisesta aiheutuvat menot.


2003 talousarvio 5 160 000
2002 talousarvio 3 611 000
2002 lisätalousarvio 645 000
2001 tilinpäätös 3 111 311

50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 673 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena kuluttajajärjestöjen ja Työtehoseura ry:n kotitalousosaston tukemiseen Kuluttajaviraston määrittelemistä toiminnoista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:Kuluttajajärjestöt ovat kuluttajien etujärjestöjä, jossa ominaisuudessa ne neuvovat kuluttajia sekä jakavat ja välittävät niille kuluttajatietoa. Työtehoseuran kotitalousosasto edistää tutkimuksella kotitalouksien toimivuutta ja tehokkuutta sekä kuluttajien omien toimintaedellytysten parantamista.

Määrärahan arvioidaan jakautuvan seuraavasti:
   
Suomen Kuluttajaliitto ry 479 000
Kuluttajat-Konsumenterna ry 25 000
Työtehoseura ry:n kotitalousosasto 169 000
Yhteensä 673 000


2003 talousarvio 673 000
2002 talousarvio 673 000
2001 tilinpäätös 672 752