Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
              01. Suomen Akatemian toimintamenot
              02. Kansallisarkiston toimintamenot
              03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot
              04. Varastokirjaston toimintamenot
              20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot
              22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus
              50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
              51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
              53. Rahapelitoiminnan voittovarat tieteen edistämiseen
              54. Strateginen tutkimusrahoitus
              55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
              86. Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan
              89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 530 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel till arbetslöshetskassor enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) och lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995).

Förklaring: Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras så, att arbetslöshetskassornas andel är 5,5 % och staten svarar för en andel som motsvarar grunddagpenningen. Staten deltar dock inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstiden och för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna.

I samband med budgetpropositionen avlåter regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i samband med dagpenningar och vissa andra förmåner fr.o.m. den 1 januari 2002 så att pensionsavgiftens och arbetslöshetsförsäkringspremiens verkningar skall beaktas då de förvärvsinkomster som inverkar på arbetslöshetsdagpenningen fastställs.


2002 budget530 000 000
2001 budget495 313 443
2001 tilläggsb.25 228 189
2000 bokslut542 957 200