Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 018 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 3,7 4,0 4,0
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) 1,5 2,2 2,2
Tullirikosten selvittämistaso (%) 85,2 91 89
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) 19,3 20 18
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) 17 23 23
Verojäämä (%)1) 0,08 0,15 2,0
Henkilöstövoimavarat      
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) 2 165 1 890 1 840
Sairauspoissaolot (pv/htv) 11,6 10,0 10,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,4 3,4

1) Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotus siirtyy Tullista Verohallintoon 1.1.2018. Tulli kantaa edelleen tullit ja ALV-rekisteröimättömien toimijoiden arvonlisäverot. Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Vuoden 2017 alusta vähennetty 205 htv henkilöä siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 170 619 160 347 163 528
Bruttotulot 1 223 510 510
Nettomenot 169 396 159 837 163 018
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 385    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 240    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43) 238
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -300
Maahantuonnin arvonlisäverotus (siirto momentille 28.10.01) -243
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus 54
Siirto momentilta 28.10.01 2 000
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -11 650
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 13 850
Tulliselvitystehtävien ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaaminen 1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -68
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -27
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 235
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 71
Toimintamenojen tuottavuussäästö -785
Toimintamenosäästö (HO 2015) -905
Työajan pidentäminen (Kiky) 68
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -143
Vuokrien indeksikorotus 41
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -53
Tasomuutos -202
Yhteensä 3 181

2018 talousarvio 163 018 000
2017 talousarvio 159 837 000
2016 tilinpäätös 172 251 000