Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
              01. Poliisitoimen toimintamenot
              02. Suojelupoliisin toimintamenot
              20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot
              21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 720 682 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään. Poliisi arvioi ja raportoi yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan tasoa. Poliisi nostaa suorituskykyään asteittain. Laittoman maahantulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Kielteisten turvapaikkapäätösten täytäntöönpano pyritään pitämään tehokkaana niiltä osin kuin poliisi voi siihen vaikuttaa.

Liikennevalvonnan vaikuttavuus pyritään säilyttämään huolimatta siitä, että liikennevalvontaan kohdennettua työaikaa joudutaan kohdentamaan myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden hallintaan sekä rikostorjuntaan turvapaikanhakijatilanteesta johtuen. Tätä yritetään kompensoida automaattista liikennevalvontaa lisäämällä. Poliisin paljastamien rattijuopumusten, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen taso sekä raskaan liikenteen valvonnan taso pyritään säilyttämään aikaisempien vuosien tasolla.

Valvonta2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv)763761762
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv835902996
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet1 3741 3141 313
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa140 793142 236141 284
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa134142141
Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,0-2,9
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,0-3,0
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—42,9-2,8
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv547543492
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv44,14240
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl555 601580 000600 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl3 8723 5003 300
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl4 7015 1005 100
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl18 05319 00017 500
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv,   
pl. rajatarkastustoiminta232020
Suoritteet   
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl1 048 1251 000 0001 000 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, %36,93030
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)9,59,08,0
Hälytystoiminta2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv)278283283
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet1 9051 9051 905
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa173 427175 205174 003
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa328324322
Palvelukyky ja laatu   
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min9,49,510,0
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min17,918,018,5
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä)70,670,069,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä)92,189,088,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—43,2- 
Suoritteet   
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl25 82126 00026 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl529 334540 000540 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl1 048 1251 000 0001 000 000
Rikostorjunta

Turvallisuustilanteen muutoksesta johtuvien uhkien torjunta tarkoittaa rikostorjunnan sisällä voimakasta panostusta vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuneitten rikosten sekä seksuaalirikosten tutkinnan suorituskyvyn varmistamiseen. Toimintaympäristön muutos edellyttää resurssien kohdentamista ennalta estävän toiminnan akuutteihin ja aikaa vieviin ilmiöihin kuten väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin sekä vihapuheen torjuntaan. Tämä tarkoittaa väistämättä päivittäisrikollisuuden torjuntaan käytettävissä olevan resurssin vähenemistä.

Rikoslakirikosten selvitystason (pl. liikennerikokset) arvioidaan laskevan. Poliisin tuloksellisuuden lasku perusrikostutkinnan osalta vaikuttaa kaikkiaan oikeusprosessiin ja sen laatuun. Tämä lisää kustannuksia sekä vaikeuttaa mm. syyttäjien työtä syyteharkinnassa. Vaikka omaisuusrikokset eivät pääosin, pl. muun muassa törkeät varkaudet asuttuihin asuntoihin, vaikuta laajasti kansalaisten turvallisuuteen ja sen tunteeseen, niiden suuri määrä tuo kansalaisille tosiasiallisen kokemuksen poliisin toiminnasta ja sen suorituskyvystä.

Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen ovat haasteelliset. Poliisi seuraa tutkinta-aikojen ja rikosten selvitysasteen kehitystä ja raportoi näistä sekä piilorikollisuuden lisääntymisestä. Tämä on tärkeää, jotta poliisin toimintakyky ja mahdollisuudet ovat selkeästi arvioitavissa.

Jatketaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ja viharikosten aktiivista ennalta estämistä, paljastamista ja selvittämistä sekä kehitetään Ankkuritoimintaa, nettipoliisitoimintaa ja verkkorikostutkintaa. Henkilöstöä pyritään lisäämään erityisesti turvapaikkatutkintaan, uhka-toiminnon vahvistamiseen sekä vihjeiden käsittelyn tehostamiseen ja kyberkyvykkyyden parantamiseen.

Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun entistä tiiviimmällä poliisi-syyttäjä -esitutkintayhteistyöllä. Myös muiden keskeisten yhteistyötahojen kuten verohallinnon, ulosoton ja pesänhoitajien yhteistyötä tulee kehittää.

Tietoverkkorikollisuuden torjunnassa pannaan täytäntöön vielä toteuttamatta olevat kansallisen kyberstrategian täytäntöönpano-ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset. Tietoverkkorikosten määrä on lisääntynyt ja poliisin tutkittavana on ollut ja on jatkossa entistä pitkäkestoisempia tietoverkkorikoksia. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat sen, että yhä useampi rikos ilmenee tietoverkoissa ja edellyttää poliisilta erikoisosaamista niiden tutkimiseksi. Tietoverkkorikostutkinnan asiantuntijoiden rekrytointi poliisiin voi jatkossa hankaloitua, koska samoista resursseista kamppailevat yritykset ja muut valtiohallinnon organisaatiot.

Rikostorjunta2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)757171
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet3 6913 7293 800
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa343 720347 243344 921
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa1 2421 3101 302
Palvelukyky ja laatu   
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään47,645,043,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk122125130
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään36,735,533,5
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään67,370,070,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään441500500
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl767780
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl800700800
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)3,0-3,0
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,6-2,6
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,9-2,9
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,8-2,8
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,7-2,7
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,8-2,8
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)----
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet403240
Suoritteet   
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset620 248600 000600 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä276 762265 000265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa19,7523,018,0
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa14,7820,015,0
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl1 915 2 0002 000
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl2 5082 2002 500
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl1 0031 0001 000
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl36 17836 50036 500
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä917850780

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupahallinto

Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti yhteiskunnassa, jonka turvallisuustilanne on muutoksessa. Poliisi turvaa maksullisen lupahallinnon riittävän palvelutason, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien. Lupahallinnon toiminnot ja prosessit uudistuvat hallinnollisesti kevyemmiksi. Poliisi huolehtii sähköisten lupapalveluiden ja asianhallinnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että palvelut ovat asiakasystävällisiä, teknistä kehitystä tarkoituksenmukaisesti hyödyntäviä ja toiminnallisesti tehokkaita. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut ja sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla. Käyntiasiointi täydentää sähköistä palvelua. Lupahallinnon henkilöstön osaaminen ydintehtävissä vahvistuu.

Poliisin lupahallinto tuottaa lupapalvelut kokonaistaloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2017 alusta käyttöönotetulla resurssimallilla varmistetaan henkilöresurssien oikea mitoitus suhteessa lupahallinnon tehtäviin. Maksullisten lupapalveluiden tehokkuus on lisääntynyt 40 % vuodesta 2010 vuoteen 2016 htv-vähennysten ollessa 155 henkilötyövuotta kyseisellä ajanjaksolla. Vuonna 2017 lupahallinnon resursseja vähennetään resurssimallin mukaisesti 85 henkilötyövuotta vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna, jolloin kokonaisvähennys on 240 henkilötyövuotta. Resurssimallia koskevien periaatteiden mukaisesti oikeaa voimavarojen tasoa arvioidaan aina kehittämistyön vaikutuksia suunniteltaessa.

Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu)2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv)2 4532 3712 545
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet (maksullinen)473402402
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio, 1 000 euroa53 97042 30043 800
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa54 87942 30043 800
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa474443
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, %106,5100100
Palvelukyky ja laatu  
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41)---
Sähköisen asioinnin toteutuma-aste (%)205060
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%)294045
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), %455060
Käyntiasioinnin asiakasmäärän kehitys1 080 265981 000797 000
Suoritteet   
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä, kpl1 160 156953 0001 023 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Maksuton lupahallinto (sis. lupavalvonta)2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet 216200200
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa16 76716 93816 825
Suoritteet   
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl (sis. ajo-oikeuspäätökset, aselupien peruutus- ja varoituspäätökset sekä järjestyksenvalvoja- ja vartijakorttien peruutukset ja varoitukset)65 06565 00065 000
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksella vastataan poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrä esitetään asetettavaksi vähintään 400 aloittavan opiskelijan tasolle vuodesta 2017 eteenpäin. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Tuottavuus   
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv330491503
Julkaisut/tutkimuksen htv:t3,32,53,0
Taloudellisuus   
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa26 32226 00026 000
Henkilötyövuodet206,1192190
Poliisi (AMK) - tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa540405405
Poliisi (ylempi AMK) - tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa801593801
Palvelukyky ja laatu   
Poliisi (AMK) -tutkinnosta tavoiteajassa valmistuneet, %-93,095,0
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen harjoittelun osaamistavoitteiden saavuttaminen, 1—53,44,04,0
Suoritteet   
Poliisi (AMK) koulutukseen hakevien lukumäärä aloituspaikkaa kohden14,49,09,0
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä286400400
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä38190227
Julkaisut, kpl543838

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)   
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet1 4301 4251 423
    
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)   
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet720718678
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa65 40566 07565 633

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut, ohjaustoiminnot

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot

Henkiset voimavarat

Poliisi sopeuttaa toimintansa sille myönnettyyn määrärahaan sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Säästötoimenpiteitä kohdennetaan mm. keskitettyyn rahoitukseen sekä kehittämishankkeisiin. Tällä kohdennuksella pyritään hillitsemään poliisin henkilöstön ja aivan erityisesti poliisimiesten htv-vähennyksiä. Poliisin henkilöstömäärä sovitetaan taloudellisiin reunaehtoihin.

Henkiset voimavarat2016
toteutuma1)
2017
arvio
2018
tavoite
    
Henkilötyövuodet9 8119 6929 710
Naisia, %-osuus29,429,529,5
Poliisimiehet, htv7 2207 2567 200
Naisia, %-osuus16,316,316,3
Opiskelijat, htv2)171173267
Naisia, %-osuus30,030,030,0
Muu henkilöstö, htv2 4202 2632 243
Naisia, %-osuus68,870,070,0
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla11,211,211,2
Sairauspoissaolot, pv/htv9,99,99,9

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2016 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 9 730 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 81 htv.

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot791 209759 155778 728
Bruttotulot68 22462 47758 046
Nettomenot722 985696 678720 682
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta28 043  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle35 344  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot61 17649 50651 006
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset61 66049 50651 006
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-484--
Kustannusvastaavuus, %99100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ennaltaehkäisevä toiminta, terrorismin torjunta500
Harmaan talouden erillismääräraha-500
Kalustoinvestoinnit ja uuden teknologian mukainen kehittäminen, terrorismin torjunta6 000
Kuolemansyyn selvittämisen menot (siirto momentille 33.02.20)-4 270
Kyberkyvykkyyden lisääminen, terrorismin torjunta3 000
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-4 000
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)3 000
Poliisikoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen-400
Poliisin toiminnan turvaaminen (sisäisen turvallisuuden parantaminen)25 000
Rangaistusmääräysalan laajentaminen (HO 2015 säästö)-1 000
Suorituskyvyn parantaminen (kalustoinvestoinnit)1 000
Toiminnan turvaaminen/tason korotus (mm. harmaan talouden torjunta, liikennevalvonta)5 000
Väkivaltaisten ääriliikkeiden laittoman toiminnan torjuminen-8 500
Ydintoimintojen turvaaminen8 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-445
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-177
Lomarahojen alentaminen (Kiky)236
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-115
Toimintamenojen tuottavuussäästö-3 548
Toimintamenosäästö (HO 2015)-4 141
Työajan pidentäminen (Kiky)-300
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-780
Vuokrien indeksikorotus181
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-237
Yhteensä24 004

2018 talousarvio720 682 000
2017 talousarvio696 678 000
2016 tilinpäätös730 286 000