Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 65 071 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen ja kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen sekä kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin siirtyvien talous- ja velkaneuvonnan tehtävien valmisteluun liittyvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi talous- ja velkaneuvonnasta.

Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 56 000 asiaa (v. 2016 50 369 asiaa ja v. 2017 arvio 53 000 asiaa). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2018 (v. 2016 11 päivää ja v. 2017 11 päivää).

Oikeusaputoimistoihin v. 2016 saapuneista asioista 87 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 13 % rikosasioita. Kansainvälistä suojelua hakeneiden turvapaikanhakijoiden turvapaikka-asioiden ja perheenyhdistämisasioiden määrän arvioidaan pysyvän korkeana. Oikeusaputoimistojen käsiteltävänä olevia turvapaikka-asioita on noin 6 000 v. 2018 (v. 2016 3 970 asiaa ja v. 2017 tavoite 6 000 asiaa).

Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 12 % v. 2018.

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 7 900 asiaa (v. 2016 6 500 ja v. 2017 arvio 7 100 asiaa). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on alle 9 kuukautta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018:

Oikeusapu

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Käsitellyt asiat, kpl 47 985 53 000 53 000
Oikeusapuohjaus, kpl 7 155 8 000 9 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 35 412 33 000 33 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 120 123 125
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 445 455 460

Yleinen edunvalvonta

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 38 445 39 400 40 100
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 34 387 35 300 36 000
— edunvalvonta ostopalveluna 4 058 4 100 4 100
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 797 800 803
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 62 63 63

Kuluttajariitalautakunta

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 6 039 7 000 7 000
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 406 408 408
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 183 198 198
Kokonaiskäsittelyaika, kk 9,9 9,5 8,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 67 218 66 352 70 271
Bruttotulot 5 138 5 200 5 200
Nettomenot 62 080 61 152 65 071
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 22 297    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 066    

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 560 3 800 3 700
— muut tuotot 62 - -
Tuotot yhteensä 3 622 3 800 3 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 489 6 600 7 600
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 867 -2 800 -3 900
Kustannusvastaavuus, % 48 58 49

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 500 1 620 1 500
— muut tuotot 20 - -
Tuotot yhteensä 1 520 1 620 1 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 525 1 800 1 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 -180 -
Kustannusvastaavuus, % 100 90 100

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 25 000 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 70 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksukyvyyttömyysrekisterin kehittäminen (siirto momentille 25.01.05) -18
Talous- ja velkaneuvonta 4 000
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva 432
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto; maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonta (siirto momentille 25.01.03) -60
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi 312
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -111
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -20
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -34
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -19
Toimintamenojen tuottavuussäästö -298
Toimintamenosäästö (HO 2015) -90
Työajan pidentäminen (Kiky) -64
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -88
Vuokrien indeksikorotus 16
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -21
Yhteensä 3 919

Momentin nimike on muutettu.


2018 talousarvio 65 071 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 61 152 000
2016 tilinpäätös 61 849 000