Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yritysryhmien yhdessä toteuttamiin vientiä ja kansainvälistymistä edistäviin sekä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä kehittäviin yhteishankkeisiin, joihin voivat osallistua Suomessa rekisteröidyt eri toimialojen teollista tuotantoa harjoittavat yritykset sekä palvelualojen yritykset. Toimialakohtaisia hankkeita toteuttavat ulkomaankauppaa edistävät järjestöt, yhteisöt, toimialaliitot ja yritykset.

Määrärahaa saa käyttää myös PuuEurooppa -hankkeen puun käytön lisäämistä edistäviin kansainvälistymistä ja ulkomaista markkinointia tukeviin hankkeisiin, joihin osallistuu yrityksiä.

Avustukset myönnetään valtioneuvoston tarkemmin määräämin perustein. Avustusta voidaan myöntää korkeammin prosenttiosuuksin valtakunnallisiin ja alueellisesti merkittäviin hankkeisiin, joihin ei osallistu yrityksiä tai joiden kulut ovat vaikeasti yrityskohtaisesti kohdennettavissa tai jos tapahtuman hyödyn katsotaan koituvan laajalle yritysjoukolle tai hanke on luonteeltaan poikkeava ja riskialtis. Uusia avustuksia saa vuonna 2004 myöntää 17 238 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa Yrittäjyyden politiikkaohjelmasta aiheutuvia menoja.

Toimialakohtaiset kansainvälistymistuet tukevat ministeriön toteuttaman kansainvälistymispolitiikan tavoitteita tarjoamalla pk-yrityksille monipuolisia asiantuntijapalveluita ja osallistumismahdollisuuksia kymmeniin eri toimialojen yhteishankkeisiin. Avustuksella parannetaan pk-yritysten valmiuksia kohdata kansainvälinen kilpailu. Pienille yrityksille suunnattujen tavallista pitempikestoisten viennin kumppanuusohjelmien toteutusta jatketaan saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Vientirenkaiden vaikuttavuudesta ja niihin osallistumisesta saaduista tuloksista tehdään tutkimus. Tulosten perusteella päätetään vientirenkaiden ja yhteishankkeiden lisäämisestä.

Avustusta myönnettäessä painopisteenä on kasvukykyisten, teknologiaintensiivisillä toimialoilla työskentelevien pk-yritysten tukeminen. Etusijalle asetetaan kansainvälistymisen riskialttiissa alkuvaiheessa olevat pk-yritykset. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon viennin pohjan laajentaminen sekä viennin monipuolisuuden säilyttäminen.

PuuEurooppa -hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten puutuotteiden vientimahdollisuuksia kehittämällä puutuotteiden käyttöä Euroopassa erityisesti rakentamisessa ja sisustamisessa.

Myöntämisvaltuuksien käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa):
 20042005200620072008-
      
Ennen vuotta 2004 tehdyt sitoumukset8,05,03,01,0-
Vuoden 2004 sitoumukset9,54,22,31,00,2
Yhteensä17,59,25,32,00,2

Vuonna 2004 myönnettävien avustusten kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 16,7 milj. euroa.


2004 talousarvio17 500 000
2003 talousarvio18 273 000
2002 tilinpäätös13 500 384