Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 50 000
2018 talousarvio 6 513 000
2017 tilinpäätös 6 407 000
2016 tilinpäätös 8 821 000

42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 135 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Utsjoen alueella tehtäviin sähköverkon korvausinvestointeihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Pohjois-Lapin sähköhuollon varmistamiseksi tuetaan Tunturiverkko Oy:n Utsjoen alueella tehtäviä korvausinvestointeja. Määrärahan tarve aiheutuu Utsjoen alueen sähköverkon korvausinvestoinnin aikataulun viivästymisestä.


2018 I lisätalousarvio 135 000
2017 tilinpäätös 845 857
2016 tilinpäätös 918 733

44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2018 saa tarjouskilpailun perusteella tehdä sitoumuksia tuen myöntämisestä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) mukaisessa preemiojärjestelmässä siten, että tukea maksetaan tukiaikana yhteensä enintään 16,8 terawattitunnin sähkön tuotannosta järjestelmään hyväksytyissä voimalaitoksissa.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 175/2017 vp) 9.11.2017.

Vuoteen 2030 tähtäävässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (VNS 7/2016 vp) linjatun mukaisesti ylimenokauden ratkaisuna ja suomalaisen hankeosaamisen ylläpitämiseksi järjestetään teknologianeutraali tarjouskilpailu, jonka perusteella maksetaan sähkön tuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille. Tarjouskilpailun kohteena oleva määrä vastaa 1,4 terawattitunnin keskimääräistä sähkön vuosituotantoa, kun tukiaika on 12 vuotta. Vuonna 2018 järjestettävän tarjouskilpailun voittaneet uusiutuvan sähkön hankkeet tulevat tuotantoon arviolta aikaisintaan vuonna 2020.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 314 100 000
2017 tilinpäätös 225 791 255
2016 tilinpäätös 171 865 622