Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 39 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä (12,1 milj. hehtaaria, noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, kuten vuosittain n. 110 000 metsänkäyttöilmoituksen ja n. 114 000 Kemera-hakemuksen ja toteutusilmoituksen käsittelyn. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa n. 1,7 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa n. 30 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat toimipaikkaverkoston, sähköisen asioinnin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin, metsätiedon hyödyntämisen sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen.

Pääluokka- ja lukuperusteluissa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen toiminnalle seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tulostavoite
2018
tulostavoite
       
1. Taloudellisuustavoitteet      
Metsälain mukaisten ilmoitusten käsittelyn ja päätöksenteon kokonaiskustannukset ilmoitusta kohden, € 25 alle 13 alle 20
Rahoituslain mukaisten hakemusten käsittelyn kokonaiskustannukset hakemusta kohden, € 226 alle 200 alle 190
Maastotarkastusten yksikkökustannukset €/ha 160 alle 165 alle 160
Alueellisen metsävaratiedon keruukustannukset €/ha 7 alle 5 alle 5
2. Suoritetavoitteet      
Alueellisen metsävaratiedon keruutavoite, ha 1 727 000 1 700 000 1 600 000
Metsään.fi-käyttäjämäärä, metsänomistajat, kpl 73 000 75 000 85 000
Metsään.fi käyttäjämäärä, yritykset 382 500 650
3. Laatutavoitteet      
Ajantasaisen metsävaratiedon kattavuus yksityismetsien pinta-alasta, % 82 87 87
Otantatarkastuksessa rahoituksellisesti hyvien nuoren metsän hoidon hankkeiden osuus suoritepinta-alasta  % 81 vähintään 90 vähintään 90
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta 19 enintään 9 enintään 9
Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten osuus saapuneista, % 60 kasvaa edelleen kasvaa edelleen

Momentin määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen prosesseille

  2016 toteutuma 2017 arvio 2018 arvio
  kustannukset htv kustannukset htv kustannukset htv
             
Metsätieto- ja tarkastuspalvelut 21,3 312 22,5 310 21,4 297
Elinkeinopalvelut 10,2 142 10,4 153 9,9 146
Hallintopalvelut 9,3 55 8,3 50 8,1 48
Yhteensä 40,8 509 41,2 513 39,4 491

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinto/Maa- ja metsätalous (HO 2015) -1 400
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -400
Yhteensä -1 800

2018 talousarvio 39 400 000
2017 talousarvio 41 200 000
2016 tilinpäätös 40 800 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 39,4 milj. euroa, joka on 1,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Vähennyksestä 1,4 milj. euroa on linjattu hallitusohjelmassa. Lisäksi määrärahasta on poistunut eduskunnan myöntämä 0,4 milj. euron lisäys Kemera-ruuhkan purkamiseen ja hakemusten sähköisen käsittelyjärjestelmän kehittämiseen.

Valiokunta pitää hyvänä, että sähköinen Metsään.fi-asiointijärjestelmä on saatu käyttöön. Se on helpottanut Kemera-rahoitushakemusten ja toteutusilmoitusten toimittamista Suomen metsäkeskukselle, jossa päätöksenteko on muutenkin sujuvoitunut. Järjestelmän jatkokehittäminen on kuitenkin tarpeen käsittelyn edelleen nopeuttamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen metsäkeskus käsittelee noin 120 000 metsänkäyttöilmoitusta vuonna 2017. Samalla uuden Kemera-lain asiakirjojen määrä on kasvanut yli 50 prosenttia. Puun käytön lisääntyessä metsänkäyttöilmoitusten ja maastotarkastusten määrän arvioidaan kasvavan myös vuonna 2018. Sähköisellä järjestelmällä ja käsittelyn keventämisellä saavutettu työn tuottavuuden nousu ei riitä kattamaan kasvavaa työmäärää.

Valiokunta toteaa, että Suomen metsäkeskus on keskeinen organisaatio, joka huolehtii puuntuotannon kestävyydestä ja kannustaa metsänomistajia hyvään metsänhoitoon sekä puun myyntiin. Sillä on myös keskeinen rooli metsävaratiedon tuottamisessa ja sen hyödyntämisen tehostamisessa. Koko metsäsektorin kilpailukyvyn näkökulmasta on olennaista, että Suomen metsäkeskuksella on käytössään tehokkaat järjestelmät ja riittävät resurssit sille osoitettujen tehtävien hoitamiseen.

Valiokunta lisää momentille 500 000 euroa Kemera-tukihakemusten käsittelyn nopeuttamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 39 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 283 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 283 000
2018 talousarvio 39 900 000
2017 tilinpäätös 41 200 000
2016 tilinpäätös 40 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 283 000 euroa.