Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 264 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toimintatapoja uudistetaan tukemaan asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 19 973 18 221 17 464
Bruttotulot 679 200 200
Nettomenot 19 294 18 021 17 264
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 169    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 606    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) -400
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -8
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 44
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) -9
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -40
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -15
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 15
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -130
Toimintamenosäästö (HO 2015) -180
Työajan pidentäminen (Kiky) -7
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -26
Yhteensä -757

2018 talousarvio 17 264 000
2017 I lisätalousarvio -9 000
2017 talousarvio 18 021 000
2016 tilinpäätös 19 731 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 672 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 17 264 000 euroon nähden on 408 000 euroa, mistä 70 000 euroa aiheutuu työvoimakoulutusta koskevan tehtävän siirrosta momentilta 32.01.01 ja 338 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.22 valtionavustusprosessin digitalisointihankekokonaisuuden käynnistämiseen.

Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.


2018 talousarvio 17 672 000
2017 III lisätalousarvio 1 662 000
2017 I lisätalousarvio -9 000
2017 talousarvio 18 021 000
2016 tilinpäätös 19 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 672 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 192 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 50 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.


2018 I lisätalousarvio 142 000
2018 talousarvio 17 672 000
2017 tilinpäätös 19 674 000
2016 tilinpäätös 19 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 37 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön arkiston järjestämiseen.


2018 II lisätalousarvio -37 000
2018 I lisätalousarvio 142 000
2018 talousarvio 17 672 000
2017 tilinpäätös 19 674 000
2016 tilinpäätös 19 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 37 000 euroa.