Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 399 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin3,3 kk3,0 kk3,0 kk
Edunvalvontatilintarkastus   
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin4,0 kk3,8 kk3,8 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,3 kk1,2 kk1,2 kk
Kuluttajaneuvonta   
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään76 %90 %90 %
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
705730730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 3488 0708 070
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta- ja selvittelytapaukset
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 0042 0802 080
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 24310 85010 850
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 5837 1007 100
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet 623624614
Sairauspoissaolot, pv/htv10,399
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,43,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot45 24842 84942 679
Bruttotulot14 58214 42015 280
Nettomenot30 66628 42927 399
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 621  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 066  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot14 28414 05014 819
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset17 60618 01020 448
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-3 322-3 960-5 629
Kustannusvastaavuus, %817872
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot205289316
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset87260144
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)11829172
Kustannusvastaavuus, %236111219

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä-400
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät-95
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-72
Lomarahojen alentaminen (Kiky)8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-12
Toimintamenojen tuottavuussäästö-151
Toimintamenosäästö (HO 2015)-233
Työajan pidentäminen (Kiky)-26
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-50
Vuokrien indeksikorotus10
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-9
Yhteensä-1 030

2018 talousarvio27 399 000
2017 talousarvio28 429 000
2016 tilinpäätös31 111 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 27 399 000 euroon on siirtoa momentilta 28.70.22 holhoustoimen robotiikkahankkeen kehittämismenoihin.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.


2018 talousarvio27 899 000
2017 talousarvio28 429 000
2016 tilinpäätös31 111 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio338 000
2018 talousarvio27 899 000
2017 tilinpäätös28 429 000
2016 tilinpäätös31 111 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.