Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
  • — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
  • — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
  • — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
  • — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
  • — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyaikojen keskiarvot, kk   
Kantelut7,888
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot2,12,52,5
Alkoholiluvat0,611
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat1,722
Ympäristö- ja vesilupahakemukset15,01010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn-4-
Maanpuolustuskurssien laatu4,144
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %   
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä412828
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, %21,72020
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 97,3100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste73,3100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet78,4100100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus %39,75050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet yhteensä1 2181 1861 177
josta aluehallintoviraston toimintamenot760757739
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07431409418
Muut momentit272020
    
Sairauspoissaolot, pv/htv10,39,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,63,53,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot65 71967 16064 422
Bruttotulot13 50813 86014 077
Nettomenot52 21153 30050 345
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 740  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle14 551  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot12 80613 40513 405
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset22 86822 34022 340
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-10 062-8 935-8 935
Kustannusvastaavuus, %566060
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot313025
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset303025
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1--
Kustannusvastaavuus, %103100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentille 28.40.03)-1 610
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-121
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-77
Lomarahojen alentaminen (Kiky)17
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-12
Toimintamenojen tuottavuussäästö-283
Toimintamenosäästö (HO 2015)-613
Työajan pidentäminen (Kiky)-29
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-65
Vuokrien indeksikorotus19
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-17
Tasomuutos-164
Yhteensä-2 955

2018 talousarvio50 345 000
2017 talousarvio53 300 000
2016 tilinpäätös56 022 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 50 345 000 euroon nähden on 57 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 107 000 euroa rahanpesun valvontarekisterin perustamis- ja kehittämismenoihin ja 150 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkamenoihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lisääntyneestä hakemuskäsittelyn työmäärästä johtuen sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.40.03 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.


2018 talousarvio50 402 000
2017 III lisätalousarvio260 000
2017 talousarvio53 300 000
2016 tilinpäätös56 022 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio444 000
2018 talousarvio50 402 000
2017 tilinpäätös53 560 000
2016 tilinpäätös56 022 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 399 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin3,3 kk3,0 kk3,0 kk
Edunvalvontatilintarkastus   
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin4,0 kk3,8 kk3,8 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,3 kk1,2 kk1,2 kk
Kuluttajaneuvonta   
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään76 %90 %90 %
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
705730730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 3488 0708 070
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta- ja selvittelytapaukset
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 0042 0802 080
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 24310 85010 850
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 5837 1007 100
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet 623624614
Sairauspoissaolot, pv/htv10,399
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,43,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot45 24842 84942 679
Bruttotulot14 58214 42015 280
Nettomenot30 66628 42927 399
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 621  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 066  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot14 28414 05014 819
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset17 60618 01020 448
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-3 322-3 960-5 629
Kustannusvastaavuus, %817872
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot205289316
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset87260144
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)11829172
Kustannusvastaavuus, %236111219

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä-400
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät-95
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-72
Lomarahojen alentaminen (Kiky)8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-12
Toimintamenojen tuottavuussäästö-151
Toimintamenosäästö (HO 2015)-233
Työajan pidentäminen (Kiky)-26
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-50
Vuokrien indeksikorotus10
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-9
Yhteensä-1 030

2018 talousarvio27 399 000
2017 talousarvio28 429 000
2016 tilinpäätös31 111 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 27 399 000 euroon on siirtoa momentilta 28.70.22 holhoustoimen robotiikkahankkeen kehittämismenoihin.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.


2018 talousarvio27 899 000
2017 talousarvio28 429 000
2016 tilinpäätös31 111 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio338 000
2018 talousarvio27 899 000
2017 tilinpäätös28 429 000
2016 tilinpäätös31 111 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 2 102 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke on asetettu ajalle 15.2.2017—31.12.2018 ja viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Hallitus antaa eduskunnalle virastoa koskevan esityksen keväällä 2018.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen rahoituksen päättyminen-70
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset210
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentilta 28.40.01)1 610
Yhteensä1 750

2018 talousarvio2 102 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio352 000
2016 tilinpäätös622 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 2 482 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 2 102 000 euroon nähden on 380 000 euroa, mistä 180 000 euroa aiheutuu Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen lisäresursoinnista ja 200 000 euroa siirrosta momentilta 28.40.01 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.


2018 talousarvio2 482 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio352 000
2016 tilinpäätös622 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 2 482 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.