Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2018 enintään 250 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2018 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 70 milj. euroa.

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 53 milj. euroa vuodelle 2018.

Vuonna 2018 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 116,4 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2017 voiton tuloutuksena. Vuoden 2018 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 27,4 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 85 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 4 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 70 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisestakin markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2018 (milj. euroa)

  
Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit200
Uudisrakennusinvestoinnit50
Yhteensä250

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

 2016 toteutuma
liikelaitos
konserni2017
ennakoitu
liikelaitos
konserni2018
arvio
liikelaitos
konserni
       
Liikevaihto, milj. €599603623628658662
— Vuokraus582587606611641645
— Palvelut161617171717
Liiketoiminnan muut tuotot12812858583030
Vuokraustoiminnan vuokrakate, milj. €319 300 300 
— % liikevaihdosta53 48 46 
Poistot (sis. arvonalentumiset)218 199 210 
Liikevoitto, milj. €207204151149113110
— % liikevaihdosta353424241717
Tilikauden tulos, milj. €1751811161227682
— % liikevaihdosta293019191212
Taseen loppusumma4 6634 7054 6704 7124 6494 691
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €120 125 85 
Investoinnit, milj. €258 300 250 
Investoinnit % liikevaihdosta43 48 38 
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta4,74,73,53,52,72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta2,3 2,3 2,0 
Oman pääoman tuotto, %6,16,34,04,22,62,8
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta in-house1,7 1,5 1,5 
Omavaraisuusaste, %626263626362
Henkilöstömäärä318320326328330332

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
arvio
    
Tuloutus tulomomenteille   
12.28.99 Takausmaksut4,94,04,0
13.01.04 Korot valtion lainoista 12,49,16,4
13.05.01 Voiton tuloutus120,0125,085,0
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille69,168,321,0
Yhteensä206,4206,4116,4

2018 talousarvio
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio
2016 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2018 enintään 250 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2018 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 70 milj. euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1:lle Helsingin kaupungissa Meilahden kaupunginosassa sijaitsevan kiinteistön 91-15-529-6 sillä sijaitsevine rakennuksineen 15 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

Selvitysosa: Valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingin kaupungin Meilahden kaupunginosassa. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa kiinteistövarallisuudesta saatu ja valituksi tullut tarjous on ollut 15 milj. euroa, joka vastaa omaisuuden käypää arvoa. Ostajana toimii Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1, jonka koko osakekannan omistaa Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1:lle Helsingin kaupungissa Meilahden kaupunginosassa sijaitsevan kiinteistön 91-15-529-6 sillä sijaitsevine rakennuksineen 15 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

  • — ICON Corporation Oy:lle tai perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungissa Kruununhaan kaupunginosassa sijaitseva kiinteistö 91-1-18-3 sillä sijaitsevine rakennuksineen vähintään 13,6 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin
  • — Bonava Suomi Oy:lle tai perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin korttelissa 17107 sijaitsevasta kiinteistöstä 91-436-3-9 ja määräalasta 91-17-9903-1-M501 muodostettavat tontit yhteensä noin 2 035 m2 vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta vähintään 1 536 €/kem2 hinnalla ja liikerakennusoikeuden osalta vähintään 590 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin
  • — Avain Yhtiöt Oy:lle tai perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin korttelissa 17107 sijaitsevasta kiinteistöstä 91-436-3-9 ja määräalasta 91-17-9903-1-M501 muodostettavat tontit yhteensä noin 2 035 m2 vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta vähintään 1 536 €/kem2 hinnalla, liikerakennusoikeuden osalta vähintään 590 €/kem2 hinnalla ja välimallin asuntotuotannon osalta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) päättämällä vähintään 650 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan jakamaan Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy:n kanssa yhteisesti omistettu tontti 49-10-19-2 omistusosuuksien suhteessa niin, että Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy:n täyteen omistukseen tulee tontista noin 3,4 hehtaarin suuruinen alue, mikä vastaa sen nykyistä 35/57 osan määräosuutta tontista.

Selvitysosa: Ensimmäisen myyntivaltuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingin kaupungin Kruununhaan kaupunginosassa. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa kiinteistövarallisuudesta saatu ja valituksi tullut korkein tarjous on ollut 13,6 milj. euroa, joka vastaa omaisuuden käypää arvoa. Ostajana toimii ICON Corporation Oy omaan tai perustettavan yhtiön tai yhtiöiden lukuun.

Toisen ja kolmannen myyntivaltuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingin kaupungissa, Keski-Pasilan kaupunginosassa. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa ja vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ja vuokra-asuntotuotantoon sekä ns. välimuodon asuntotuotantoon tarkoitetusta kiinteistövarallisuudesta saatu ja hyväksytyksi tullut tarjous on ollut vapaarahoitteinen vuokra- ja omistusasuntotuotanto 1 536 €/kem2, liikerakennusoikeus 590 €/kem2. Kerrosalahinnat vastaavat omaisuuden käypää arvoa. Välimallin asuntotuotannon neliöhinnan päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Vaikka myyntivaltuuksien mukaiset kohteet myydään eri ostajatahoille, ovat ne kiinteistöteknisesti toisiinsa siten liitännäisiä, että niiden myynti toteutetaan samanaikaisesti ja siten myynnistä päättää Eduskunta yhteensä lasketun myyntihinnan ylittäessä valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta annetun lain (973/2002) mukaisen 10 milj. euron toimivallan rajan.

Valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Espoon kaupungin Otaniemessä osoitteessa Tietotie 3/Tekniikantie 21. Määräosaosuus on myyty Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy:lle 23.6.2016. Myyty määräosasosuus on oikeuttanut erikseen tehdyn hallinnanjakosopimuksen nojalla hallinnoimaan pinta-alaltaan noin 3,4 hehtaarin suuruista aluetta ja yhteensä 35 000 kem2 rakennusoikeutta tontista. Yhteisomistuksen purkaminen selkeyttää kiinteistöomistuksia ja on kaupan jälkeen voimaan tulleen asemakaavan tavoitteiden mukaista. Yhteisomistuksen purkautuessa valtiolle jää tontista noin 2,1 hehtaarin suuruinen alue ja yhteensä 22 000 kem2, mikä vastaa sen aiempaa määräosuutta 22/57 tontista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 II lisätalousarvio
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

  • — ICON Corporation Oy:lle tai perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungissa Kruununhaan kaupunginosassa sijaitseva kiinteistö 91-1-18-3 sillä sijaitsevine rakennuksineen vähintään 13,6 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin
  • — Bonava Suomi Oy:lle tai perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin korttelissa 17107 sijaitsevasta kiinteistöstä 91-436-3-9 ja määräalasta 91-17-9903-1-M501 muodostettavat tontit yhteensä noin 2 035 m2 vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta vähintään 1 536 €/kem2 hinnalla ja liikerakennusoikeuden osalta vähintään 590 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin
  • — Avain Yhtiöt Oy:lle tai perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin korttelissa 17107 sijaitsevasta kiinteistöstä 91-436-3-9 ja määräalasta 91-17-9903-1-M501 muodostettavat tontit yhteensä noin 2 035 m2 vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta vähintään 1 536 €/kem2 hinnalla, liikerakennusoikeuden osalta vähintään 590 €/kem2 hinnalla ja välimallin asuntotuotannon osalta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) päättämällä vähintään 650 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan jakamaan Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy:n kanssa yhteisesti omistettu tontti 49-10-19-2 omistusosuuksien suhteessa niin, että Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy:n täyteen omistukseen tulee tontista noin 3,4 hehtaarin suuruinen alue, mikä vastaa sen nykyistä 35/57 osan määräosuutta tontista.