Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille 24.10.20 (sisältää EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot sekä operaatioihin lähdettäessä palkkausmenot). Määrärahat sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin budjetoidaan puolustusministeriön pääluokassa momentille 27.30.20.

Sotilaallinen kriisinhallinta on Suomen turvallisuuspolitiikan keskeinen keino ja osa Suomen puolustusta. Kansainvälisellä kriisinhallinnalla ennaltaehkäistään ja rajoitetaan kriisejä ja niiden vaikutusten ulottumista Suomeen. Samalla osallistuminen operaatioihin kehittää Suomen puolustuksessa ja Suomeen vaikuttavissa kriiseissä tarvittavia valmiuksia ja kykyjä. Suomen osallistuminen toteutetaan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan periaatteiden mukaisesti.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle kriisinhallinnalle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Puolustusvoimat on toteuttanut sille osoitetut kriisinhallintatehtävät
  • — Puolustusvoimilla on valmius osallistua uusiin operaatioihin ja koulutus- ja neuvontatehtäviin
  • — Puolustusvoimat käyttää sotilaallisessa kriisinhallinnassa ensisijaisesti joukkoluettelon evaluoituja yksiköitä
  • — Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa sekä koulutus- ja neuvonantotehtävissä
  • — Kriisinhallintatehtävissä palvelevien ja palvelleiden henkilöiden tukea ja tapaturmaetuuksia kehitetään poikkihallinnollisessa yhteistoiminnassa asianomaisten viranomaistahojen kanssa Kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman mukaisesti.

Sotilaallisen kriisinhallinnan menot (milj. euroa)1)

  2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
arvio
       
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (UM) 50,6 49,8 52,6
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja ylläpitomenot (PLM) 56,1 51,9 57,0
Yhteensä 106,7 101,7 109,6

1) Vuoden 2016 osalta kassaperusteinen toteutuma. Ei sisällä kriisinhallintaan käytetyn kansallisen puolustuksen materiaalin hankkimisesta aiheutuvia menoja eikä arvonlisäveromenoja. Kriisinhallintajoukkojen suorituskyky perustuu pääosin kansallisen puolustuksen materiaaliin, jota täydennetään momentin 27.30.20 määrärahoilla hankitulla, olosuhteiden ja tehtävien kannalta välttämättömällä erikoismateriaalilla.

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 57 024 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 915 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 255 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 438 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 900 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 15 430 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 512 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 7 900 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 230 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 17 240 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 175 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 653 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 56 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 000 000
Yhteensä 57 024 000

Selvitysosa:Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2018. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan olevan enimmillään noin 520 henkilötyövuotta.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Afganistanin RS-operaatio 900
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2018) 594
Irakin OIR-operaation jatkuminen vuonna 2018 5 430
Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma -2 100
Libanonin kriisinhallintaoperaatio 1 100
Muiden käyttösuunnitelmakohtien muutokset -280
Toteutunut kustannustasotarkistus (2016) -513
Yhteensä 5 131

2018 talousarvio 57 024 000
2017 I lisätalousarvio 5 466 000
2017 talousarvio 51 893 000
2016 tilinpäätös 35 761 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Tyhjä elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 915 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 105 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 438 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 470 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 15 430 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 512 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 7 900 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 230 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 645 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 175 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 653 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 56 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 175 000
Yhteensä   57 024 000

Selvitysosa:Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdasta 02. on vähennetty 150 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 04. on lisätty 570 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 15. on vähennetty 595 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohtaan 20. on lisätty 175 000 euroa. Tehdyt muutokset aiheutuvat siitä, että Suomi jatkaa osallistumistaan Libanonin UNIFIL-operaatiossa ja vahvistaa osallistumistaan Afganistanin RS-operaatiossa sekä siitä, että Suomen osallistuminen Bosnia-Hertsegovinan ALTHEA-operaatiossa päättyy.


2018 talousarvio 57 024 000
2017 I lisätalousarvio 5 466 000
2017 talousarvio 51 893 000
2016 tilinpäätös 35 761 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 57,024 milj. euroa. Lisäksi ulkoasiainministeriön pääluokasta maksetaan joukkojen ylläpitomenot, kuten palkat, noin 58 milj. euroa. Suomalaisten joukkojen suunniteltu yhteisvahvuus eri operaatioissa tulee olemaan noin 520 henkilötyövuotta.

Valiokunta pitää sotilaalliseen kriisinhallintaan esitettyjä määrärahoja erittäin tarpeellisina ja korostaa myös riittävän varalla olo -rahan merkitystä, jotta äkillisiin muutoksiin operaatioissa kyetään vastamaan. Kansainvälisellä kriisinhallinnalla ennaltaehkäistään ja rajoitetaan kriisejä sekä hillitään muuttoliikkeitä. Sotilaallisen kriisinhallinnan on nähty hyödyntävän myös kansallisen puolustuksen kehittämistä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 57 024 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 915 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 105 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 438 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 470 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 15 430 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 512 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 7 900 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 230 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 645 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 175 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 653 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 56 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 175 000
Yhteensä   57 024 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 357 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 915 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 105 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 438 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 470 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 17 071 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 512 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 7 900 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 230 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 645 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 175 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 653 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 56 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 891 000
Yhteensä 58 381 000

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 641 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan lisämenoihin ja vähennyksenä 284 000 euroa vuoden 2017 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena. Lisätarve aiheutuu Irakin OIR-operaation siirrosta uudelle toimialueelle.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
05. Irakin koulutusoperaation menot 1 641 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin -284 000
Yhteensä   1 357 000

2018 I lisätalousarvio 1 357 000
2018 talousarvio 57 024 000
2017 tilinpäätös 57 359 000
2016 tilinpäätös 35 761 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 357 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 915 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 105 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 438 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 470 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 17 071 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 512 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 7 900 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 230 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 645 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 175 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 653 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 56 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 891 000
Yhteensä 58 381 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.


2018 talousarvio 10 000
2017 talousarvio 10 000
2016 tilinpäätös 35 653

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valuuttakurssien kehityksestä johtuvien suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksesta syntyvistä kurssieroista.


2018 II lisätalousarvio 20 000
2018 talousarvio 10 000
2017 tilinpäätös -5 741
2016 tilinpäätös 35 653

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.