Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2008 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01.  (30.90 ja 91) Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              01.  (30.20.21 ja 22) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot
              40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
              41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki
              46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen
              47. Laatujärjestelmien kehittäminen
              48. Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet
              49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
              60. Siirto interventiorahastoon
              61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
            (90.) Hallinto
            (91.) Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 144 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää luopumiseläkelain (16/1974) ja luopumiskorvauslain (1330/1992) mukaisten korvausten maksamiseen ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) sekä maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten sekä vuosina 1995—1999 toteutetun maatalouden metsätoimenpideohjelman mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Luopumistuella edistetään yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena on myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää.

Vuonna 2008 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista kolmesta (ajanjaksot 2000—2002, 2003—2006 ja 2007—2010) maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä aiheutuvia menoja, jotka sisältävät myös sopimusten hoitokulut, yhteensä 125 280 000 euroa. Menoista 2 000 000 euroa rahoitetaan vuodelta 2007 siirtyvällä määrärahalla. Vuosina 2007—2010 toteutettavan luopumistukijärjestelmän tuen piiriin arvioidaan vuonna 2008 tulevan noin 800 tilaa ja noin 1 100 luopujaa. Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on muuttaa lisämaan ostajien ikärajoja sekä tehdä yhteensovitusta kansaneläkelain kanssa.

Vuosina 1995—1999 luopumistukijärjestelmää toteutettiin EU-osarahoitteisena. Menojen maksaminen jatkuu osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, sen linjaa 1. Tukea arvioidaan maksettavan vuonna 2008 yhteensä 18 800 000 euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 6 300 000 euroa, valtion osuus 7 700 000 euroa ja kokonaan kansallinen osuus 4 800 000 euroa.

Luopumiseläkelain voimassaolo päättyi vuoden 1994 lopussa ja luopumiskorvauslain vuoden 1995 lopussa. Niiden piirissä on edelleen noin 18 700 eläkkeensaajaa. Menot alenevat asteittain ja loppuvat 2020-luvulla.

Maatalouden metsätoimenpideohjelman 1995—1999 mukaisia menoja arvioidaan vuonna 2008 maksettavan 2 400 000 euroa. Menojen maksaminen jatkuu osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, sen linjaa 2. EU:n rahoitusosuus on 28 % vuodesta 2007 alkaen.

Momentille 12.30.02 arvioidaan kertyvän vastaavasti yhteensä 7 950 000 euroa, mistä 980 000 euroa on EU:lta saatavia ennakoita.

Momentin 33.40.60 perustelujen selvitysosaan viitaten määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kansaneläkkeiden etuuksien korotus 1.1.2008 alkaen sekä maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muutoksen vaikutukset.

Luopumistukien ja -korvauksen toteutuminen vuonna 2008
 Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikana Eläkkeitä maksussa v. 2008 lopussa,
arvio
Keskim. korvaus v. 2008,
arvio
TukimuotoTilojaLuopujiakpleuroa/kk
     
Luopumiseläke23 87739 90418 693211
Luopumiskorvaus8851 28527485
Maatalousyrittäjien luopumistuki 1995—19996 1679 1271 568758
Maatalousyrittäjien luopumistuki 2000—20021 8452 7931 813788
Maatalousyrittäjien luopumistuki 2003—20063 3664 5953 760822
Maatalousyrittäjien luopumistuki 2007—20101 1241 5281 446784
Yhteensä37 26459 23227 307 

Määrärahan arvioitu jakautuminen, milj. euroa
 Yhteensä,mistä EU:n osuus
   
Luopumiseläkkeet ja -korvaukset52,60-
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 1995—199918,806,30
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2000—200219,30-
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2003—200640,18-
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—201013,20-
Maatalouden metsätoimenpiteet, ennen vuotta 2000 tehdyt sitoumukset2,400,67
Yhteensä146,481)6,97

1) Menoista 2 000 000 euroa rahoitetaan vuodelta 2007 siirtyvällä määrärahalla.

Menot vuonna 2008 ja sitä aikaisempina vuosina tehdyistä luopumiseläkkeistä ja -korvauksista ja maatalousyrittäjien luopumistukia koskevista sitoumuksista ja metsätoimenpiteistä, milj. euroa
 2008200920102011Myöh.
vuodet
yht
      
Luopumiseläkkeet ja -korvaukset52,6048,8046,7144,50330,00
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosien 1995—1999 sopimukset18,8010,776,023,903,24
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosien 2000—2002 sopimukset19,3016,4913,528,899,53
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosien 2003—2006 sopimukset40,1836,7533,6028,3266,12
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosien 2007—2010 sopimukset13,2020,4225,7828,53104,00
Maatalouden metsätoimenpiteet, vuosien 1995—1999 sitoumukset2,401,500,800,800,10
Yhteensä146,481)134,73126,43114,94512,99

1) Menoista 2 000 000 euroa rahoitetaan vuodelta 2007 siirtyvällä määrärahalla.

Valtiovarainvaliokunta:

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.


2008 talousarvio144 480 000
2007 II lisätalousarvio-5 000 000
2007 talousarvio130 900 000
2006 tilinpäätös147 000 000