Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
              20. Ympäristövahinkojen torjunta
              21. Eräät luonnonsuojelun menot
              22. Eräät ympäristömenot
              52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
              63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot
              (64.) EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin
              65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto
              66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              70. Alusinvestoinnit
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merentutkimusalus Arandan peruskorjausmenojen ja korvaavan aluksen vuokrausmenojen maksamiseen.

Valtuus

Mikäli vuodelle 2015 myönnettyä merentutkimusalus Arandan peruskorjaukseen liittyvää valtuutta solmia sopimuksia ja antaa sitoumuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä päätöksiä vuonna 2018.

Selvitysosa: Merentutkimusalus Arandan peruskorjauksen suunnittelu tehtiin 2015—2016, ja peruskorjaus toteutetaan 2017—2018. Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on 11 600 000 euroa, joka on tarkentunut tarjousten saapumisen jälkeen. Korjaus- ja muutostöissä pyritään käyttökustannusten pienentämiseen. Peruskorjauksessa huomioidaan myös aluksella työskentelevien tutkijoiden työturvallisuuden sekä itse tutkimustyön laadun varmistaminen. Määrärahaa voi käyttää myös korvaavan aluksen vuokraukseen, mikäli se mahdollistaa peruskorjauksen kokonaistaloudellisesti edullisemman toteutuksen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2018 Yhteensä vuodesta 2018 lähtien
   
Vuoden 2018 sitoumukset3 0003 000
Yhteensä3 0003 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Öljyntorjuntalaitteiston ja avomeriöljyntorjuntakaluston hankinta (siirto momentille 35.10.20)-1 000
Tasomuutos-1 000
Yhteensä-2 000

2018 talousarvio3 000 000
2017 talousarvio5 000 000
2016 tilinpäätös7 500 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 4 100 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 100 000 euroa talousarvioesityksen 3 000 000 euroon nähden aiheutuu merentutkimusalus Arandan peruskorjauksen lisäkustannusten rahoittamisesta. Lisäyksestä 300 000 euroa on siirtoa momentilta 35.01.04.

Arandan peruskorjaukseen aiemmin myönnetty valtuus on 11 000 000 euroa. Peruskorjaushankkeesta on tehty valtiota sitova sopimus ja hanke on valmistumassa. Arandan peruskorjauskustannusten kokonaissumma on kustannusten noususta ja korjaustyön määrän kasvusta johtuen 15 600 000 euroa. Peruskorjauksen lisäkustannuksista 3 500 000 euroa voidaan rahoittaa momentin siirtyvillä erillä ja loppuosa on tarkoitus rahoittaa nyt ehdotettavalla määrärahalla.


2018 talousarvio4 100 000
2017 talousarvio5 000 000
2016 tilinpäätös7 500 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Valiokunta pitää tarpeellisena käynnissä olevan merentutkimusalus Arandan peruskorjaukseen esitettävää lisämäärärahaa (4,1 milj. euroa). Korjauksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2018 ja kustannusten nousevan yhteensä noin 15 milj. euroon. Peruskorjauksen valmistuttua talousarviossa on syytä varautua myös normaaleihin aluksen ylläpitomenoihin, kuten kunnossapitoon ja huoltoihin sekä tutkimuslaitteiden päivittämisestä aiheutuviin hankintakuluihin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 4 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merentutkimusalus Arandan peruskorjausmenojen ja korvaavan aluksen vuokrausmenojen maksamiseen.

Valtuus

Mikäli vuodelle 2015 myönnettyä merentutkimusalus Arandan peruskorjaukseen liittyvää valtuutta solmia sopimuksia ja antaa sitoumuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä päätöksiä vuonna 2018.