Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 929 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n mukaisia korvauksia Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toiminnan valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöltä perittävä korvaus arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — kehitetään laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa
  • — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (Kanta ja Kansa)
  • — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
  • — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
  • — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
  • — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan
  • — työtyytyväisyysindeksi on yli 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2017 tavoite yli 3,6 ja v. 2016 toteutuma 3,7)
  • — sairauspoissaoloja on enintään 7,5 pv/htv (v. 2017 tavoite enintään 7,5 ja v. 2016 toteutuma 8,2).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 4 617 5 107 5 061
Johdon tuki      
Hallinto- ja suunnitteluosasto 6 500 8 763 8 803
Vakuutusosasto 3 207 3 200 3 198
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 4 785 4 800 4 798
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 5 624 5 600 5 570
Työsuojeluosasto 3 506 3 500 3 499
Yhteensä 28 239 30 970 30 929

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 33 486 36 270 39 429
Bruttotulot 5 247 5 300 8 500
Nettomenot 28 239 30 970 30 929
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 949    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 474    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -8
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 53
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintamenojen tarkistus -225
Sote-ohjausyksikkö 700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -50
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -20
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -8
Palkkaliukumasäästö -83
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -15
Toimintamenojen tuottavuussäästö -196
Toimintamenosäästö (HO 2015) -110
Työajan pidentäminen (Kiky) -29
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -40
Tasomuutos -10
Yhteensä -41

2018 talousarvio 30 929 000
2017 I lisätalousarvio 230 000
2017 talousarvio 30 970 000
2016 tilinpäätös 28 764 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 004 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 75 000 euroa talousarvioesityksen 30 929 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 24.01.01 johtuen Suomen Tukholman edustuston erityisasiantuntijan viran lakkauttamisesta 1.1.2018 lähtien.


2018 talousarvio 31 004 000
2017 I lisätalousarvio 230 000
2017 talousarvio 30 970 000
2016 tilinpäätös 28 764 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 004 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 108 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 217 000 euroa palkkausten tarkistuksiin sekä vähennyksenä siirtona momentille 23.01.01 245 000 euroa TOIMI-hankkeeseen ja 80 000 euroa ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.


2018 I lisätalousarvio -108 000
2018 talousarvio 31 004 000
2017 tilinpäätös 31 200 000
2016 tilinpäätös 28 764 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 108 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 60 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01.


2018 II lisätalousarvio -60 000
2018 I lisätalousarvio -108 000
2018 talousarvio 31 004 000
2017 tilinpäätös 31 200 000
2016 tilinpäätös 28 764 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 60 000 euroa.