Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              05. Eräät liikenteen maksut
              06. Väylämaksut
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

03. Ratavero

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 870 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Ratavero perustuu rataverosta annettuun lakiin (605/2003).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen rataverolain muuttamiseksi. Hallituksen esityksessä jatketaan tavaraliikenteen rataveron perimättä jättämistä vuoden 2018 loppuun asti. Voimassaolevan rataverolain 5 ja 7 §:n voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa.

Rataveroa ei peritä sähkö- eikä dieselvetoisessa tavaraliikenteessä vuosina 2015—2018. Valtion verotulovaikutuksen arvioidaan olevan vuositasolla n. 12,0 milj. euroa. Rataverolain 5 §:n muuttamisesta annetun lain perusteella momentilta 31.10.(78) rahoitetun Kerava—Lahti -oikoradan käytöstä peritään investoinnin rataveroa, jonka tuotto on arvioitu 3  850  000 euroksi. Henkilöliikenteeltä perittäväksi rataveroksi arvioidaan 1  020  000 euroa.

Ratamaksujärjestelmään valmistellaan rautatielain (304/2011) edellyttämiä muutoksia. Arvio perustuu nykymuotoiseen ratamaksujärjestelmään.


2018 talousarvio 4 870 000
2017 talousarvio 5 184 000
2016 tilinpäätös 5 499 900

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 870 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

04. Eräät viestinnän maksut

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 20 369 000 euroa.

Selvitysosa:Tietoyhteiskuntamaksu 4 000 000 euroa sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 930 000 euroa perustuvat tietoyhteiskuntakaareen (917/2014). Postitoiminnan valvontamaksu 1 510 000 euroa perustuu postilakiin (415/2011). Varmennemaksu 200 000 euroa perustuu lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009). Edellä mainittuja maksuja arvioidaan kertyvän yhteensä 6 640 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.40.01 määrärahan mitoituksessa.

Toimilupamaksu, yhteensä 13 456 000 euroa, perustuu eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettuun lakiin (462/2009). Viestintävirasto perii 700 megahertsin taajuusalueella vuonna 2016 toteutetun huutokaupan tuloksen perusteella toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä lain edellyttämän toimilupamaksun. Toimilupamaksut tuloutetaan tasaerissä toimilupakauden viiden ensimmäisen vuoden aikana. Samoin Viestintävirasto perii vuonna 2009 toteutetun huutokaupan tuloksen perusteella toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä lain edellyttämän toimilupamaksun. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 288 §:n perusteella perittäviä markkinaehtoisia taajuusmaksuja 273 000 euroa.


2018 talousarvio 20 369 000
2017 I lisätalousarvio 1 266 000
2017 talousarvio 40 704 000
2016 tilinpäätös 28 974 409

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 20 369 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 477 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tulokertymäarvion tarkentumisesta.


2018 II lisätalousarvio 1 477 000
2018 talousarvio 20 369 000
2017 tilinpäätös 42 041 944
2016 tilinpäätös 28 974 409

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 477 000 euroa.

05. Eräät liikenteen maksut

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 28 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lentoliikenteen valvontamaksu 12 500 000 euroa perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 260 000 euroa perustuu lakiin katsastustoiminnan valvontamaksusta (960/2013). Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu, 40 000 euroa, perustuu lakiin kaupunkiraideliikenteestä (1412/2015). Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.01 määrärahan mitoituksessa. Tieliikenteen liikenneturvallisuusmaksu 9 100 000 euroa perustuu lakiin liikenneturvallisuusmaksusta (471/2016). Tästä toiminnasta aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.41 määrärahan mitoituksessa.


2018 talousarvio 28 900 000
2017 talousarvio 27 851 000
2016 tilinpäätös 19 573 229

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 28 900 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 1 706 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 316 000 euroa aiheutuu lentoliikenteen valvontamaksun tarkistuksesta ja 1 390 000 euroa liikenneturvallisuusmaksun tuloarvion tarkistuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen lentoliikenteen valvontamaksun alentamisesta.


2018 I lisätalousarvio -1 706 000
2018 talousarvio 28 900 000
2017 tilinpäätös 27 830 502
2016 tilinpäätös 19 573 229

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2018 vp (19.6.2018)

Momentille esitetään 1 706 000 euron vähennystä, josta 316 000 euroa aiheutuu lentoliikenteen valvontamaksun tarkistuksesta. Valvontamaksutulot eivät kuitenkaan alene vielä tässä vaiheessa, koska asiaa koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vasta syksyllä. Em. 316 000 euron vähennys on siten poistettava, ja momentilta vähennetään 1 390 000 euroa, joka aiheutuu liikenneturvallisuusmaksun tuloarvion tarkistuksesta. Vastaava menopuolen korjaus tehdään momentille 31.20.01.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 1 390 000 euroa.

06. Väylämaksut

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 47 400 000 euroa.

Selvitysosa:Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esitÿksen väylämaksulain muuttamiseksi. Hallituksen esityksessä väylämaksun puolitusta jatketaan vuoden 2018 loppuun asti. Voimassaolevan väylämaksulain 6 ja 8:§n voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa. Väylämaksu puolitettiin vuosina 2015—2018 osana rikkikompensaatiota ja työmarkkinaratkaisua siten, että väylämaksua alennettiin lastialuksia ja parhaita jääluokkia painottaen. Vuoden 2018 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2017 toteutuma-arvioon 46,8 milj. euroa siten, että vuonna 2018 liikenteen määrän on arvioitu kasvavan 2,2 %, mikä korottaa tulokertymää n. 1,1 %.


2018 talousarvio 47 400 000
2017 talousarvio 46 200 000
2016 tilinpäätös 46 335 335

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 47 400 000 euroa.

08. Öljyjätemaksu

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu öljyjätemaksusta annettuun lakiin (894/1986). Maksun suuruus on 5,75 senttiä voiteluöljykilolta. Öljyjätemaksulla rahoitettavat vastaavat menot on budjetoitu momenteille 35.10.60 ja 65.


2018 talousarvio 4 000 000
2017 talousarvio 4 000 000
2016 tilinpäätös 3 825 097

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

09. Muut verotulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2014 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.

Momentille tuloutetaan myös lakiin säätiön valvontamaksusta (1048/2013) ja lakiin tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista (1512/2015) perustuvat tulot. Näillä maksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.40.03.


2018 talousarvio 6 000 000
2017 talousarvio 6 000 000
2016 tilinpäätös 5 975 405

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.

10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 795 000 euroa.

Selvitysosa:Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut perustuvat lakiin sähkö- ja maakaasuverkkomaksusta (950/2012). Verkkomaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.60.01.

Perämeren tuulivoima-alueelta perittävä tuulivoimamaksu perustuu lakiin tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013).


2018 talousarvio 3 795 000
2017 talousarvio 3 595 000
2016 tilinpäätös 3 015 391

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 795 000 euroa.

11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 947 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Momentille tuloutetaan Rahoitusvakausviraston luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perimät hallintomaksut, joilla katetaan viraston toiminnasta aiheutuvat kulut.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.03.


2018 talousarvio 2 947 000
2017 talousarvio 2 450 000
2016 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 947 000 euroa.