Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
              01. Ympäristöministeriön toimintamenot
              04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot
              29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 1 730 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Selvitysosa: Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Pidä Saaristo Siistinä ry:n alushankinta -avustus-500
Suomen Metsästäjäliiton avustus-50
Yhteensä-550

2018 talousarvio1 730 000
2017 talousarvio2 280 000
2016 tilinpäätös1 734 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 1,73 milj. euroa. Vuonna 2017 määrärahaan sisältyi Pidä Saaristo Siistinä ry:lle uuden huoltoaluksen hankintaan 500 000 euroa. Uusi Paraisilla rakennettu alus otettiin käyttöön kesäkuussa 2017, ja sen hinta oli 1,6 milj. euroa.

Vuonna 2017 momentilta myönnettiin 930 000 euroa avustuksia 36 järjestölle niiden perustoimintaan tai neuvonta- ja valistustyöhön. Ympäristönhoitoon (ml. saaristo- ja tunturialueiden jätehuolto) käytettiin yhteensä 550 000 euroa sekä ympäristökasvatus- ja valistushankkeisiin 250 000 euroa. Lisäksi osoitettiin 50 000 euroa Suomen Metsästäjäliiton tekemään ympäristötyöhön.

Valiokunta pitää momentilta myönnettäviä avustuksia tarpeellisina. Varsin pienellä avustuksella on voitu tehokkaasti tukea kansalaisyhteiskunnan toimijoita ympäristötietoisuuden lisäämiseksi sekä erilaisten ympäristö-, rakennus- ja asuntoalan toimien toteuttamiseksi.

Valiokunta lisää momentille 105 000 euroa järjestöille myönnettäviin avustuksiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 1 835 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 100 000 euroa on siirtoa momentilta 35.10.61 yhdistyksille kohdistettavien avustusten lisäämiseen.

Pidä Saaristo Siistinä ry tekee ympäristönhuoltotyötä saaristoalueilla. Yhdistyksen huoltoalus miehistöineen vastaa Saimaan alueella noin 70 kuntien, kaupunkien, virkistysaluesäätiön tai -yhdistyksen omistaman retkisataman huollosta. Lisäyksestä 500 000 euroa aiheutuu Vuoksen vesistöalueen käyttötarpeeseen soveltuvan aluksen hankinnasta. Arvioitu hankintahinta on yhteensä 1,2 milj. euroa. Investointia kokonaisuudessaan on mahdotonta irrottaa yhdistyksen perusrahoituksesta.


2018 I lisätalousarvio600 000
2018 talousarvio1 835 000
2017 tilinpäätös2 280 000
2016 tilinpäätös1 734 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2018 vp (19.6.2018)

Momentille esitetään 600 000 euron lisäystä, josta osoitetaan 500 000 euroa Pidä Saaristo Siistinä ry:n alushankintaan ja 100 000 euroa yhdistysten avustusten lisäämiseen.

Eduskunta lisäsi momentille vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä 105 000 euroa, ja valiokunta oli siinä käsityksessä, että momentin määrärahasta osoitetaan yleisavustusta myös Suomen Metsästäjäliitto ry:lle. Harkinnanvaraiset avustukset on kuitenkin jaettu kokonaisuudessaan kevään päätöksellä (VN/1132/2018, 14.5.2018) muille järjestöille.

Valiokunta painottaa, että ympäristöministeriön tulee jatkossa jakaa momentin avustusta kaikille valtakunnallisesti laajaa ympäristö- ja luonnonsuojelutyötä tekeville toimijoille järjestön nimestä riippumatta. Myös järjestön toimiala voi jakaantua vahvasti eri hallinnonaloille. Ympäristötyön osuutta ei tule suhteuttaa tai tarkastella järjestön koko toimintaan verraten, vaan katsoa sen laajuutta ja merkitystä omana kokonaisuutenaan. Suomen Metsästäjäliitto ry:n piirissä tehtävä ympäristötyö on laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan merkittävää mm. kosteikkojen rakentamisessa.

Valiokunta kohdistaa momentille esitetyn 100 000 euron lisäyksen yleisavustuksena Suomen Metsästäjäliitto ry:lle käytettäväksi mm. kosteikkojen rakentamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta 500 000 euroa osoitetaan Pidä Saaristo Siistinä ry:n alushankintaan ja 100 000 euroa yleisavustuksena Suomen Metsästäjäliitto ry:lle.