Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan yksikköjen ja ministeriöiden kanssa kasvupolitiikkaa, jolla tuetaan hallitusohjelman kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista. Kasvupolitiikan perustana on menestyvä yritystoiminta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.

Kasvupolitiikalla luodaan hallinnonalalla edellytyksiä yritysten uudistumiselle ja toimintaedellytysten parantumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle, terveelle kilpailulle, työllistämiskynnyksen alentamiselle ja työnteon kannustavuudelle sekä työvoimahallinnon uudistamiselle työllistymistä tukevaksi.

Biotaloudella ja puhtailla ratkaisuilla luodaan uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä edistetään kestävää kehitystä.

Kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti yhdistämällä maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi kasvupalveluksi.

Työ- ja elinkeinohallinto toteuttaa kasvupolitiikkaa eri toimenpiteissään ja palveluissaan kiinnittäen huomiota vaikuttavaan ja tulokselliseen toteuttamistapaan. Aktiivisen markkinavuoropuhelun kautta vahvistetaan yritysten kasvuhalukkuutta.

Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa tavoitellaan kilpailun esteiden ja rajoitusten purkamista sekä lupa- ja viranomaismenettelyjen keventämistä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen keskeisenä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kasvun tukemista.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2018:

  • — Kansainvälisesti kilpailukykyistä toimintaympäristöä elinkeinoelämälle tuetaan sekä yritysten pääomamarkkinoita että innovaatiorahoitusta kehittämällä
  • — Kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta parannetaan sekä kannustetaan yrityksiä kansainvälisille markkinoille
  • — Työnhakijan roolia työnhaussa aktivoidaan
  • — Huolehditaan siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen
  • — Talouden kilpailullisuuteen ja markkinoiden toimivuuteen panostetaan
  • — Työnantajien hallinnollista taakkaa pyritään keventämään lupa- ja ilmoitusmenettelyjä karsimalla.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti sekä positiivisissa että negatiivisissa rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 44 % vuosina 2014—2016. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 37 % vuonna 2016, 37 % vuonna 2015 ja 36 % vuonna 2014, kotoutumiskoulutus 55 % vuonna 2016 ja 60 % vuonna 2015 ja 59 % vuonna 2014, palkkatuettu työ 47 % vuonna 2016, 48 % vuonna 2015 ja 47 % vuonna 2014 ja starttiraha 46 % vuonna 2016, 48 % vuonna 2015 ja 46 % vuonna 2014. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 59 % vuonna 2016 ja 60 % vuosina 2014—2015.

Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa että poistaa sukupuolisyrjintää. Ohjelmassa on yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo nostettu horisontaalisiksi ja toimintaa läpileikkaaviksi teemoiksi. Kolmen ensimmäisen toteutusvuoden aikana ohjelmassa on käynnistynyt 155 Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja 14 Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) osaksi rahoittamaa hanketta, joissa yhdenvertaisuus on hankkeen keskeinen kehittämissisältö. Näiden osuus varatusta julkisesta ESR-rahoituksesta on 17 % (78,7 milj. euroa) ja EAKR-rahoituksesta puoli prosenttia (3,2 milj. euroa). Hankkeita, joissa yhdenvertaisuuden periaate on valtavirtaistettu, on ESR:n puolella 286 kpl (julkinen rahoitus 167,2 milj. euroa, 36 % ESR-rahoituksesta) ja EAKR:n puolella 667 kpl (julkinen rahoitus 135,5 milj. euroa, 23 % EAKR-rahoituksesta). Vastaavasti hankkeita, joissa sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu, on ESR:n puolella käynnistynyt 253 kpl (julkinen rahoitus 150,3 milj. euroa, 33 % ESR-rahoituksesta) ja EAKR:n puolella 641 kpl (julkinen rahoitus 121,8 milj. euroa, 21 % EAKR-rahoituksesta). Erityisesti naisten asemaa parantavia hankkeita on ohjelmassa käynnistynyt (EAKR+ESR yht.) 45 kpl ja miesten asemaa parantavia 18 kpl.

Kestävä kehitys

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa Kestävän kehityksen Agenda 2030 -selontekoa osaltaan käynnistämällä energia- ja ilmastostrategian toimeenpanon, luomalla kestäviä biotalous- ja cleantech-ratkaisuja, toimeenpanemalla kiertotalouden tiekarttaa yhdessä eri toteuttajatahojen kanssa, tukemalla kestävän kehityksen innovaatioita, edistämällä osaavan työvoiman turvaamista muuttuvilla työmarkkinoilla, ehkäisemällä syrjäytymistä ja edistämällä maahanmuuttajien kotoutumista.

Vuonna 2018 energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon käytetään 55 milj. euroa energiatukivaltuutta, minkä lisäksi informaatio- ja edistämistoimintaan käytetään 3,5 milj. euroa. Uusiutuvan energian tuotantotukeen arvioidaan käytettävän 314 milj. euroa. Cleantech- ja biotalousratkaisujen edistämiseen käytetään hallituksen kärkihankerahoitusta 24 milj. euroa. Vuonna 2018 otetaan uutena käyttöön myös kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki, johon käytetään 2 milj. euroa.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus240,515270,515
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus500,0001 000,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus146,823156,823
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus127,80070,000
32.40Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus388,753381,865
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus35,00055,000

Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Hallinto274 53562 3612 836339 732
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
32 68518932 874
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
169 2551 1721 510171 937
20.Siviilipalvelus
(arviomääräraha)
4 9394 939
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 3 v)
5 0566765 732
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
36 07236 072
40.Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
18 00165018 651
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin
(arviomääräraha)
2020
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
8 5078 507
88.Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
15 00015 000
(89.)Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
46 00046 000
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka868 51144 554112 5001 025 565
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
30 71422830 942
06.Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
84 0216792 50087 200
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
400400
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
250 90030 500281 400
41.Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
1 5001 500
42.Kasvuekosysteemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
5 0005 000
43.Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
49 30049 300
44.Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki
(siirtomääräraha 3 v)
2 0002 000
46.Laivanrakennuksen innovaatiotuki
(siirtomääräraha 3 v)
10 00010 000
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
(arviomääräraha)
56 159-26 15330 006
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
(arviomääräraha)
42 30042 300
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
89 30389 303
50.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
(siirtomääräraha 2 v)
1 0001 000
51.Naisille suunnattu innovaatiopalkinto
(siirtomääräraha 2 v)
118118
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
96 98639 30085 000221 286
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
(arviomääräraha)
1010
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
141 0005 80015 000161 800
87.Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen
(arviomääräraha)
6 0006 000
(88.)Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
00
89.Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
11 800-5 8006 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka490 12630 258-35 810484 574
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
163 0761 258-810163 524
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
327 05029 000-35 000321 050
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä80 731239-2 68678 284
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
11 188921411 294
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
9 247-2 7006 547
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
19 07114719 218
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
(siirtomääräraha 2 v)
4 7314 731
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle
(kiinteä määräraha)
872872
51.Eräät merimiespalvelut
(arviomääräraha)
2 5722 572
52.Palkkaturva
(arviomääräraha)
32 00032 000
53.Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
1 0001 000
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)
5050
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka391 6499 20836 500437 357
40.Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
10 0005 2082 50017 708
42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
12 1714 00016 171
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
(arviomääräraha)
1 3001 300
44.Alueellinen kuljetustuki
(siirtomääräraha 3 v)
5 0005 000
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
361 47835 000396 478
65.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
(arviomääräraha)
1 700-1 000700
60.Energiapolitiikka472 509185-58 552414 142
01.Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
6 513506 563
20.Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 5003 500
40.Energiatuki
(arviomääräraha)
57 69457 694
41.LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
20 482-6 65213 830
(42.)Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
135135
43.Kioton mekanismit
(arviomääräraha)
220220
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
314 1000-51 900262 200
45.Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki
(siirtomääräraha 3 v)
40 00040 000
46.Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki
(arviomääräraha)
27 00027 000
47.Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 0003 000
70.Kotouttaminen244 1650-12 500231 665
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 0612 5003 561
30.Valtion korvaukset kotouttamisesta
(arviomääräraha)
243 104-15 000228 104
 Yhteensä2 822 226146 80542 2883 011 319

 Henkilöstön kokonaismäärä7 6997 6007 400