Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
              50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

64. MetsähallitusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 1,003 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2018 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2018 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa: Metsähallituksesta on muodostettu 15.4.2016 alkaen valtion liikelaitos. Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan päätösosassa hyväksymät vuoden 2018 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2018 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 98,8 milj. euroa. Tavoite vastaa 3,4 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Alustava tuloutustavoite vuonna 2019 on 100,7 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallitus toteuttaa sille asetettuja metsätaloutta koskevia tavoitteita metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön Metsähallitus Metsätalous Oy:n omistajaohjauksella ja asettamalla sille tulostavoitteet ja tavoitetasot toiminnan vaikutuksia kuvaaville keskeisille tunnuksille. Tämän mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen tavoitteeksi ohjata Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa siten, että liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallitus kehittää yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyjen raportointia nykyistä monipuolisemmaksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2016 lopussa 3 482 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä oleva pinta-ala oli 523 578 ha. Hakkuiden ulkopuolella tai poimintahakkuiden piirissä oli tuolloin 285 153 ha ja rajoitetussa käytössä 238 425 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 15,0 prosentilla (19,8 % metsätalouden puustosta) on yleisistä yhteiskunnallisista velvotteista johtuvia eriasteisia käyttörajoitteita. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2016 lopussa 56,1 milj. euroa.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 31.12.2016 kauden 15.4.—31.12.2016 tilinpäätöksen mukaan 2 601,5 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman alentamisen 5,0 milj. eurolla. Ministeriö on tehnyt päätöksen peruspääoman tarkasta määrästä eduskunnan valtuutuksen perusteella.

Vuonna 2018 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 1,043 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 1,104 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä maankäyttö- ja muiden muutosten vaikutuksena. Tämän lisäksi esitetään siirrettäväksi 0,061 milj. euron arvosta peruspääomaa muuhun omaan pääomaan maankäytön ja muiden muutosten vaikutuksena. Lisäksi peruspääomaa ehdotetaan alennettavaksi enintään 2,046 milj. eurolla Suomi 100 vuotta Luontolahjakampanjasta johtuen. Valtion osalta suojeluun siirrettävien maiden tarkka määrä ja hinta selviävät vasta, kun kampanja sulkeutuu 31.12.2017.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 16,7 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Näihin tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla. Muita merkittäviä investointikohteita ovat tiet ja tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

 2016 toteutuma2017 ennakoitu2018 esitys
 LiiketoimintaLiiketoimintakonserniLiiketoimintaLiiketoimintakonserniLiiketoimintaLiiketoimintakonserni
       
Liikevaihto, milj. €163,6332,999,8335,8101,5346,2
— muutos, %-50-1-39123
Käyttökate, %623294369737
Liikevoitto/tappio, milj. €99,2103,391,6114,695,1121,8
Tilikauden tulos, milj. €88,593,786,4104,698,8111,1
— liikevaihdosta, %542887319732
— peruspääomasta, %3,43,63,34,03,84,3
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €116,61) 86,02) 94,93) 
       
Sijoitetun pääoman tuotto, %4)3,73,93,34,13,44,4
Investoinnit liikevaihdosta, %74144165
Omavaraisuusaste, %979798989898
Taseen loppusumma, milj. €2 9983 0173 0203 0253 0253 030
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)328883151653147730

1) Vuodelta 2015 106,6 milj. euroa ja kaudelta 1.1.-14.4.2016 10 milj. euroa.

2) Vuonna 2017 tehtävä tuloutus Metsähallituksen hallituksen esityksen mukaan.

3) Vuonna 2018 tehtävä tuloutus JTS:n mukaan.

4) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan.

Metsähallituksen liiketoimintakonserni käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
esitys
    
Metsähallituksen tuloutus tulomomenteille   
13.05.01 Voiton tuloutus116,56986,00094,900
Yhteensä116,56986,00094,900
    
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus   
30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät5,7545,5146,454
MMM:n hallinnonala yhteensä5,7545,5146,454
    
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät39,61629,65630,906
YM:n hallinnonala yhteensä39,61629,65630,906
    
Yhteensä (MMM ja YM)43,37035,17037,360
Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus ovat maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
esitys
    
Rahoitus1)   
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50)6 3746 7006 454
Ympäristöministeriö (35.10.52)37 89836 40030 906
Ympäristöministeriö (35.10.63)1 729--
Ympäristöministeriö (35.10.22)103180780
Muiden ministeriöiden rahoitus1 4571 2001 200
Euroopan unionin rahoitus2 3404 4005 000
Tulorahoituksella maksetut menot10 21610 90011 200
Muu rahoitus2 7282 7002 100
Yhteensä62 84562 48057 640
    
Menot   
Palkkausmenot26 02426 00025 100
Muut kulutusmenot32 72134 48030 990
Maa-aluehankinnat1 679--
Muut investoinnit2 4202 0001 550
Yhteensä62 84462 48057 640

1) Rahoituseriin 2016—2017 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
esitys
    
Tuotot (1 000 euroa)   
Maksullinen toiminta11 32710 90011 200
Muut tuotot2 8802 0002 000
Valtion talousarviosta saatu rahoitus-45 38040 040
Tuotot yhteensä14 20758 28053 240
    
Kulut (1 000 euroa)   
Henkilöstökulut26 02426 00025 100
Muut kulut35 09032 28028 140
Kulut yhteensä61 11458 28053 240
Valtion talousarviosta saatu rahoitus46 002--
    
Tilikauden tulos-905-1)-1)
    
Henkilöstömäärä (htv)520517512
— josta virkamiehiä (htv)585858

1) Vuosien 2017 ja 2018 tuloslaskelma on laadittu Metsähallituslain 243/2016 sekä 1.1.2017 voimaan tulleen asetuksen 1368/2016 säätämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muun oman pääoman muutokseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 1,003 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2018 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2018 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,5 milj. euron arvosta.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

2. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että peruspääomaa voidaan korottaa 12,879 milj. eurolla.

Selvitysosa: Vuoden 2018 talousarvion mukaan peruspääomaa voidaan alentaa 1,003 milj. eurolla. Kun Metsähallituksen peruspääoma korotetaan 13,882 milj. eurolla Luonnonvarakeskukselta Metsähallitukselle siirrettävien kiinteistöjen takia, peruspääoma kasvaa 12,879 milj. eurolla.

Luonnonvarakeskuksen aiemmin hallinnoimien kiinteistöjen, pinta-alaltaan yhteensä 1 793 hehtaaria, siirto Metsähallitukselle perustuu valtion kiinteistöstrategian toteuttamiseen. Strategian mukaisesti valtion maa-, metsä- ja vesialueiden omaisuutta keskitetään Metsähallitukselle. Siirron jälkeen Metsähallituksen peruspääoman määräksi vuoden 2018 lopussa arvioidaan 2 609,4 milj. euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

2. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että peruspääomaa voidaan korottaa 12,879 milj. eurolla.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 6 454 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
 • — eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — tarjoaa kansalaisille kattavasti metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seuraa toiminnan vaikuttavuutta
 • — viestii tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen eräilystä ja luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
 • — varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — kehittää erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
 • — osallistuu vaelluskalojen elinkierron palauttamiseksi tehtäviin hankkeisiin
 • — luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seuraa näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 5 800 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 100 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
esitys
    
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet, muut suositut kohteet5 746 6005 850 0005 890 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)4,10 4,04 4,10
Metsästysluvat (kpl)56 65950 00060 000
Kalastusluvat (kpl)81 85985 00085 000
Erävalvontatapahtumien määrä11 28711 00011 000

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Luonnon virkistyskäyttö4 446 000
Eräasiat1 690 000
Muut tehtävät318 000
Yhteensä6 454 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke (siirto momentilta 30.01.23)170
Matkailu 4.0 -hanke: luontomatkailun edellytysten vahvistaminen (siirto momentilta 32.50.41)770
Yhteensä940

2018 talousarvio6 454 000
2017 talousarvio5 514 000
2016 tilinpäätös5 754 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 7 554 000 euroa.

Valtuus

Metsähallitus saa tehdä sitoumuksia Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisten Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseksi siten, että valtiolle aiheutuu menoja vuoden 2018 jälkeen enintään 2 200 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 1 100 000 euroa talousarvioesityksen 6 454 000 euroon nähden aiheutuu varautumisesta Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Lisäksi metsäpuiden siementen hankkimiseksi lisätään valtuus sitoutua vuonna 2018 enintään 2 200 000 euron menoihin.

Pohjois-Suomen metsäpuiden siemenhuolto perustuu harvoin toistuvien luontaisten siemensatojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lisäyksellä varmistetaan olosuhteisiin sopivan metsänviljelymateriaalin saatavuus Pohjois-Suomessa. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.


2018 talousarvio7 554 000
2017 talousarvio5 514 000
2016 tilinpäätös5 754 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 7 554 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
 • — eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.
Valtuus

Metsähallitus saa tehdä sitoumuksia Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisten Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseksi siten, että valtiolle aiheutuu menoja vuoden 2018 jälkeen enintään 2 200 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio40 000
2018 talousarvio7 554 000
2017 tilinpäätös5 514 000
2016 tilinpäätös5 754 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.