Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2010 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01.  (28.01, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot
              03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot
              (05.) Palvelukeskuksen toimintamenot
              06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30.  (28.30 ja 28.01, osa) Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
            (40.) Valtionhallinnon kehittäminen
         40.  (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60.  (28.60, osa ja 40, osa) Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
            (70.) EU ja kansainväliset järjestöt
         70.  (28.40, osa ja 28.01, osa) Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen
         90.  (28.90, 29.10, osa, 29.80, osa ja 33.60, osa) Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92.  (28.70 ja 60, osa) EU ja kansainväliset järjestöt
         99.  (28.60, osa) Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 535 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on huomioitu valtioneuvoston tietohallintoyksikön palvelujen laajentuminen perustietotekniikka-, käyttö- ja käyttäjäpalveluissa uusiin ns. laajan palvelun asiakasministeriöihin. Samoin on huomioitu uusien usean ministeriön yhteiskäyttöisten palveluympäristöjen (neljän ministeriön ja oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmä MAHTI, yhteiskäyttöinen varmistusjärjestelmä, yhteiskäyttöinen sähköposti- ja hakemistojärjestelmä AD) käytön ja ylläpidon elinkaarikustannuksiin perustuva palvelulaskutus. Palvelujen hintaan sisältyy näihin palveluihin välittömästi kohdistuva tietohallintoyksikön henkilötyöpanos. Tietohallintoyksiköllä on palvelusopimukset ministeriöiden ja muiden valtion johto-organisaatioiden kanssa niille toimitettavista palveluista. Sopimuksiin sisältyvät mm. palvelujen laatutasotavoitteet, hinnoitteluperusteet sekä tuotettavien palvelujen palvelukuvaukset. Palvelutasokriteerien toteutumista seurataan tilaajan, ao. palveluntoimittajan ja asiakasorganisaatioiden yhteistyöelimissä. Palvelutasokriteerien poikkeamat on sopimuksilla sanktioitu.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteetToimenpiteet
  
Tietohallintoyksikkö laajentaa laajan palvelun palvelutuotantoaan vuosien 2009—2010 aikana 3—4 uuteen ministeriöasiakkaaseen.Palvelujen laajentaminen suunnitellaan yhdessä asiakasministeriöiden kanssa. Laajentaminen perustuu tuotteistettuihin palveluihin, joiden toimittamisesta tieto-hallintoyksiköllä on kokemusta. Palvelujen laajentaminen synkronoidaan ulkoistettujen palvelujen kilpailutuksiin siten, että asiakasministeriöiden tarpeet voidaan ottaa huomioon palvelujen laatu- ja muiden ominaisuuksien määrittelyssä.
Tietohallintoyksikkö tuottaa valtioneuvoston ja asiakasministeriöiden tietoliikenteen ja tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämispalvelut kustannustehokkaasti niiden toiminnalle asetettujen toimintakriittisyys- ja käytettävyysvaatimusten mukaisina.Palvelujen laatutasoa seurataan jatkuvasti sopimuksissa asetettuja laatutasovaatimuksia vasten ja tarvittaessa reagoidaan välittömästi laadussa havaittuihin poikkeamiin.
 Palvelujen tuottamisessa siirrytään suunnitelmallisesti asiakkaiden omarahoitteisuuteen OKA-hinnoittelun periaattein.
Tietohallintoyksikön palvelut ja koko toiminta ovat asiakaslähtöisiä ja tukevat valtioneuvoston sekä asiakasministeriöiden toimintaa ja johtamista.Asiakasorganisaatiot ovat mukana ulkoistettujen palvelujen ohjaus- ja seurantaryhmissä. Tietohallintoyksiköllä ja sen asiakkailla on yhteinen palvelujen ohjausryhmä, jossa käsitellään palvelujen toteuttamista, suunnittelua ja kehittämistä koskevat asiat.
Tietohallintoyksikön palvelut ovat tuotteistettuja ja kehittämishankkeissa noudatetaan sovittuja määrämuotoisia hankemenetelmiä läpi niiden toimeenpanon.Palveluista on määritelty tarkat palvelu- ja tuotantokuvaukset, joissa on esitetty niiden toteuttamisen työnjako, palvelukomponentit, palvelujen tuottamiseen käytettävät resurssit sekä niiden hinnoittelu.
Tietohallintoyksikön tehollisesta henkilötyöstä vähintään 65 prosenttia käytetään suoritteisiin, joilla tuotetaan palvelut asiakasministeriöille ja -virastoille.Tuotteistettuihin palveluihin liittyvä oma asiantuntija- ja ohjaustyö toteutetaan tehokkaasti kohdentaen ao. palvelutoimintaan liittyvä työ suoritepohjaisesti kyseisiin palvelutehtäviin, hakien jatkuvasti mahdollisimman tarkoituksenmukaista tasapainoa oman ja ulkoisen työn välillä sekä kooten palveluja tehokkaammin tuotettaviksi kokonaisuuksiksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
 2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kriittisten palvelinympäristöjen käytettävyys, % kokonaisajasta99,9599,9599,95
Tietoliikenneverkon kriittisten aktiivilaitteiden käytettävyys,% kokonaisajasta99,9899,9899,98
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyys, laatupalaute (asteikko 1—5)3,43,53,5
Tyytyväisyys käyttäjätukeen, kohtaamiskysely (asteikko 4—10)9,259,39,3
Käyttäjä-/käyttötuen palveluvaste, palveluvasteen sopimuskriteerien mukainen pitävyys %929494

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
 200820092010
 toteutumaarviotavoite
    
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)3,423,53,5
Osallistuminen ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen keskimäärin, htp/v 567

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot9 2409 2379 035
Bruttotulot3 1143 7654 500
Nettomenot6 1265 4724 535
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 634  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 506  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot3 1143 7654 500
Tuotot yhteensä3 1143 7654 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 1143 7654 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)---
Kustannusvastaavuus % 100100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 2 000 euroa)31
Tulot uusista palveluista (MAHTI, varmistuspalvelut ja laajenevat käyttöpalvelut)-378
Uudelleenkohdentaminen-590
Yhteensä-937


2010 talousarvio4 535 000
2009 talousarvio5 472 000
2008 tilinpäätös5 998 000