Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              20. Kalakannan hoitovelvoitteet
              21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
              22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
              31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
              40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
              41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
              45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
              46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
              50. Riistatalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
              53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
              62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
              83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

Förklaring: Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket och Livsmedelsverket med medel som budgeterats under huvudtitel 30. För skötseln av uppgifterna inom förvaltningsområdet finns det dessutom två fonder som står utanför budgeten (Gårdsbrukets utvecklingsfond och Interventionsfonden för jordbruket) samt Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Vidare svarar Finlands skogscentral och Finlands viltcentral, som beviljas statsbidrag, för vissa offentligrättsliga uppgifter.

Under detta kapitel har utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och förvaltningsområdets viktigaste forskningsanstalt Naturresursinstitutet budgeterats. Forsknings- och sakkunniguppgifter inom förvaltningsområdet handhas också av Livsmedelsverket (kapitel 30.20) och Lantmäteriverket (kapitel 30.70).

Genom sin styrning säkerställer jord- och skogsbruksministeriet att verksamheten vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt vid de statsbidragsorganisationer som sköter offentligrättsliga uppgifter stöder de mål som anges i motiveringen till huvudtiteln och som gäller ansvarsområdets samhälleliga effekter, resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser.

När det gäller resultatet av verksamheten innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

  • — vår verksamhet är kundorienterad, horisontell, öppen och proaktiv
  • — vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt vår rådgivning är nätverksorienterad, resultatgivande och stödjer beslutsfattandet och näringarnas konkurrenskraft på ett proaktivt sätt
  • — våra digitala lösningar är användaranpassade och våra datalager är kompatibla och tillförlitliga och utnyttjas effektivt
  • — vi förutser risker och bereder oss för kriser.

När det gäller hanteringen av resurser innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

  • — vår personal är kompetent, uppskattad och mår bra
  • — våra resurser är tillräckliga och rätt fokuserade.

Verkställighetsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Uppgifter inom landsbygdsförvaltningen sköts förutom av statens regionförvaltning även i kommunerna.

Verkställighetsuppgifter inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växters sundhet samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Deras omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment 32.01.02).

Kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt uppgift under omkostnadsmomentet för närings-, trafik- och miljöcentralerna (32.01.02) (inbegriper stödfunktioner)

 UtfallUtfallBehov
 201720182019 och 2020
Uppgiftmn euromn euromn euro
    
Utveckling av landsbygden10,510,810,8
Jordbruk och livsmedelsekonomi23,823,723,7
Naturresursekonomi15,815,015,0
Sammanlagt50,149,549,5

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik samt verkställighetsuppgifter i anslutning till vattenhushållningen. Det beräknas att ca 692 årsverken används för dessa 2020. De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välfärd och tillsynen över livsmedelssäkerheten sköts inom regionförvaltningen av regionförvaltningsverken. Det beräknas att en personal motsvarande ca 62 årsverken sköter dessa uppgifter 2020. Regionförvaltningsverkens omkostnader har budgeterats under finansministeriets huvudtitel (moment 28.40.01). Säkerhets- och kemikalieverket under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment 32.01.08) svarar för verkställigheten av växtskyddslagstiftningen (enligt uppskattning 24 årsverken 2020).

För uppgifter inom vattenhushållningen används också i fortsättningen de resurser som budgeterats under miljöministeriets huvudtitel (moment 35.01.04) för miljöförvaltningen vid Finlands miljöcentral (enligt uppskattning ca 22 årsverken 2020). Dessutom utför Tullen vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter samt uppgifter som tillsynsmyndighet inom livsmedelskedjan (enligt uppskattning ca 95 årsverken 2020) under finansministeriets huvudtitel (moment 28.10.02).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 285 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

Jord- och skogsbruksministeriet ställer preliminärt för 2020 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat
 2018
utfall
2019
prognos
2020
uppskattning
    
Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet268,1268269
— Omkostnadsmomentet 30.01.01262,3262266
— Övriga moment5,863
    
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.5,366
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,63,73,7
    
Produktion och kvalitetsledning   
Regeringspropositioner (st.)27129
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)92,5100100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
    
Bruttoutgifter28 55923 33424 635
Bruttoinkomster1 4401 3501 350
Nettoutgifter27 11921 98423 285
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år12 735  
— överförts till följande år9 834  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Informationssystem för naturresursuppgifter (överföring från moment 30.01.23)250
Nedskärning av post som överförs/sparbeslut, återföring av en besparing av engångsnatur1 000
Organisering av uppgifterna inom vattenhushållningen (1 årsv.) (överföring från moment 30.40.21)80
Lönejusteringar-53
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna-301
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-63
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)316
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)72
Sammanlagt1 301

2020 budget23 285 000
2019 budget21 984 000
2018 bokslut24 218 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 74 039 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar inom samfinansierad verksamhet och samverkan

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

Jord- och skogsbruksministeriet ställer för Naturresursinstitutet för 2020 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

 2018 bokslut2019 uppskattning2020 uppskattning
 Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.
         
Forskningsprocess91 60339 32199991 60039 30096092 30040 500958
Myndighetsprocess24 2886 91926024 2006 00025025 0006 100250
Statistikprocess4 880980505 2001 000505 7001 20052
Sammanlagt120 77147 2201 309121 00046 3001 260123 00047 8001 260

1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,0—2,5 miljoner euro per år.

2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.

Naturresursinstitutets nyckeltal

 2018
utfall
2019
uppskattning
2020
mål
   
Effektivitet   
Refererade vetenskapliga artiklar, st.589630680
Förtroende- och anseendeindex1)-3,453,50
— medborgarna (1—5)3,413,503,50
— beslutsfattarna (1—5)-3,503,50
— forskningspartner (1—5)-3,403,50
— företag (1—5)-3,403,50
    
Funktionell effektivitet   
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken929698
    
Refererade vetenskapliga artiklar, st./forskarårsverke0,90,91,0
Övriga vetenskapliga publikationer, st./forskarårsverke0,10,20,2
Övriga publikationer, st./forskarårsverke1,71,51,5
Statistik, st./årsverke inom statistik1,51,21,3
Offentliggöranden av statistik, st./årsverke inom statistik4,74,55,0
    
Produktion och kvalitetsledning   
Övriga vetenskapliga publikationer, st.75120140
Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st.1 1191 0001 000
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden av statistik, pressmeddelanden och e-publikationer, 1 000 st.303132
Användare av öppna data inom statistikwebbtjänsterna, 1 000 st.113120130
Utlåtanden som lämnats, st.219200200
Direkt insamling av uppgifter ur registren, % (Statistikmyndighetsverksamhet)767575
Användning av elektronisk insamling av uppgifter, % av dem som svarade (Statistikmyndighetsverksamhet)445557
Störningsfria e-tjänster, %1009595
    
Mänskliga resurser   
Andel forskare som har avlagt doktorsexamen (%)476164
Arbetstillfredsställelseindex3,443,53,55

1) Källa: Mediebarometern

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
    
Bruttoutgifter120 726119 905122 539
Bruttoinkomster47 78246 75048 500
Nettoutgifter72 94473 15574 039
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år15 606  
— överförts till följande år13 232  

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 48 500 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 33 400 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 8 000 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 000 000 euro samt övriga inkomster 6 100 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer136130130
— övriga intäkter---
Intäkter sammanlagt136130130
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader898080
— andel av samkostnader685050
Kostnader sammanlagt157130130
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-21--
Kostnadsmotsvarighet, %87100100
    
Övriga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer6 6188 3707 870
— övriga intäkter-6--
Intäkter sammanlagt6 6128 3707 870
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader3 3394 5003 900
— andel av samkostnader2 3452 9702 670
Kostnader sammanlagt5 6847 4706 570
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)9289001 300
Kostnadsmotsvarighet, %116112120
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd9289001 300

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk20 26117 20020 000
— finansiering från EU5 2555 6005 700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen9 5058 2009 600
Intäkter sammanlagt35 02131 00035 300
    
Totala kostnader för projekten59 64751 50059 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-24 626-20 500-23 700
Självfinansieringsandel, %414040

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

För vård av fiskbestånden används 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som 2020 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ekoforskning, bortfall av ett tillägg av engångsnatur-300
Finska ekologiska forskningsinstitutet (regeringsprogr. 2019)200
Klimatpolitik/klimatforskning inom markanvändningssektorn (regeringsprogr. 2019)200
Övervakning av fiskbestånden och digitalisering av statistikuppgifterna om fisket (DigiKala) (överföring till moment 30.01.23)-505
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2019) (överföring till moment 28.70.20)-500
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2020) (överföring från moment 28.70.20)500
Rovdjursforskning (Regeringsprogr. 2019)200
Satsningar på forskning (regeringsprogr. 2019)1 000
Tilläggsresurs för forskning som gäller utfodring av vilt (regeringsprogr. 2019)100
Undersökning om koldioxidutsläppen från torvmark, bortfall av ett tillägg av engångsnatur-200
Vargforskning och uppföljning, bortfall av ett tillägg av engångsnatur-300
Vildsvinsforskning (GPS-märkning) (regeringsprogr. 2019)200
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror-334
Lönejusteringar-133
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-170
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)732
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)196
Nivåförändring-2
Sammanlagt884

2020 budget74 039 000
2019 II tilläggsb.900 000
2019 budget73 155 000
2018 bokslut70 570 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar.

Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i gemensamma forskningsprojekt samt forskningsfinansiering från EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Med anslaget finansieras nationella finansieringsandelar av finländska projekt som hänför sig till EU:s ERA-NET-program. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till gemensamma forskningsprojekt som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. Även EU:s medfinansiering i forskningsprojekt intäktsförs under detta moment, varvid inkomsterna under momentet beräknas uppgå till ca 500 000 euro.


2020 budget1 343 000
2019 budget1 343 000
2018 bokslut1 343 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 240 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Informationssystem för naturresursuppgifter (överföring till moment 30.01.01)-250
Organisering av hydrologisk uppföljning (överföring från moment 30.40.21)300
Övervakning av fiskbestånden och digitalisering av statistikuppgifterna om fisket (DigiKala) (överföring från moment 30.01.05)505
Planering av och pilotförsök med metoder för övervakning av arealbaserade stöd (överföring från moment 30.20.01)200
Planerings- och styrsystem grundat på bästa tillgängliga information (Oma kala) enligt lagen om fiske (överföring från moment 30.40.51)900
Revidering av nötkreatursregistret (överföring från moment 30.20.01)1 500
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019)-500
Sammanlagt2 655

2020 budget3 240 000
2019 budget585 000
2018 bokslut5 120 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 652 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den beräknade användningen-888
Sammanlagt-888

Anslaget står utanför ramen.


2020 budget27 652 000
2019 budget28 540 000
2018 bokslut28 335 104

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 539 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet och högst 250 000 euro för andra betalningar enligt prövning.


2020 budget4 539 000
2019 budget4 539 000
2018 bokslut4 163 722