Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
              41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
              42. Luopumistuet ja -eläkkeet
              43. Eläinten hyvinvointikorvaukset
              44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
              50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
              51. Porotalouden edistäminen
              54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              63. Maaseudun kehittäminen
              64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 58 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) ja maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen

3) EU:n ohjelmakauden 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman sitoumuksista aiheutuneiden Suomen velvoitteiden maksamiseen kokonaan kansallisesti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Luopumistuella edistetään yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena on myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää. Uusia luopumistukipäätöksiä voidaan tehdä vielä vuoden 2018 loppuun asti, minkä jälkeen maatalouden varhaiseläkkeiden myöntäminen ei ole enää mahdollista Euroopan unionissa.

Vuonna 2018 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista neljästä maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä (ajanjaksot 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 ja 2015—2018) sekä aiempien vuosien luopumiseläke- ja -korvausjärjestelmästä aiheutuvia menoja sekä niihin liittyviä sopimusten hoitokuluja. Vuosien 2000—2002 järjestelmästä ei arvioida enää aiheutuvan maksuja. Luopumistukijärjestelmän tuen piiriin arvioidaan vuonna 2018 tulevan n. 260 luopujaa.

Luopumistukien ja -eläkkeiden toteutuminen vuonna 2018

 Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikanaEläkkeitä maksussa v. 2018 lopussa, arvioKeskimääräinen korvaus v. 2018, arvio
TukimuotoTilojaLuopujiakpleuroa/kk
     
Luopumiseläke  8 401240
Luopumistuki 2000—20021 8452 94900
Luopumistuki 2003—20063 3895 79459903
Luopumistuki 2007—20102 4674 298337686
Luopumistuki 2011—20142 0663 2041 661996
Luopumistuki 2015—20181)3034594021 248
Yhteensä10 07016 70410 860 

1) Arvio vuoden 2018 lopun tilanteesta.

Vuosina 2017 ja 2018 määrärahan tarpeen arvioidaan jakautuvan seuraavasti (milj. euroa)

 2017
arvio
2018
arvio
   
Luopumiseläkkeet28,5826,01
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2000—20020,060,00
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2003—20061,910,99
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—20105,643,82
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2011—201424,4021,79
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2015—20182,154,66
Hoitokulu1)1,621,58
Yhteensä64,3658,852)

1) Hoitokulun perusteet ovat voimassa vuosille 2015—2018.

2) Lisäksi momentilla on käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyvää määrärahaa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos1 100
Yhteensä1 100

2018 talousarvio58 330 000
2017 talousarvio57 230 000
2016 tilinpäätös72 630 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 58 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) ja maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen

3) EU:n ohjelmakauden 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman sitoumuksista aiheutuneiden Suomen velvoitteiden maksamiseen kokonaan kansallisesti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.