Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
              41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
              42. Luopumistuet ja -eläkkeet
              43. Eläinten hyvinvointikorvaukset
              44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
              50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
              51. Porotalouden edistäminen
              54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              63. Maaseudun kehittäminen
              64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 48 682 000 euro.

Förklaring:

 Utgifter och inkomster:
  
Bruttoutgifter54 242 000
Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten3 950 000
Övriga omkostnader50 292 000
Bruttoinkomster5 560 000
Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten5 460 000
Övriga inkomster100 000
Nettoutgifter48 682 000

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 319 000 euro för lönejusteringar enligt löneuppföljningsutredningen, 321 000 euro för inventarieutgifter som föranleds av grundliga reparationer och 340 000 euro för löneutgifter och andra omkostnader för anställandet av sju personer till länsstyrelsernas bildningsavdelningar på grund av de tilläggsuppgifter som föranleds av en ändring av föreskrifterna, 300 000 euro för effektivering av veterinärväsendet och livsmedelsövervakningen samt 146 000 euro i överföring av fem årsverken från moment 31.24.21.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 252 000 euro i överföring av gemensamma utgifter för informationsförvaltningen inom förvaltningsområdet under moment 26.01.22.


2002 budget48 682 000
2001 budget44 880 444
2001 tilläggsb.1 406 892
2000 bokslut44 292 459