Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              23. Hallinnolliset järjestelyt
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 804 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa: Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — luomalla perustaa biotalouden kansainväliselle, kansalliselle ja alueelliselle kehittämiselle
  • — ennakoimalla tulevaa ja kehittämällä ratkaisuja sekä vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon tueksi
  • — edistämällä sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä kehittämällä ilmastonmuutoksen hillintätoimia
  • — tarjoamalla yrityksille liiketoimintaa tukevia kestäviä ja ketteriä biokiertotalouden ratkaisuja
  • — luomalla tietopohjaa, jonka avulla monipuolisista luonnonvaroista ja vastuullisesti tuotetusta ruoasta nouseva hyvinvointi lisääntyy.
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — lisätään vuorovaikutusta tutkimustiedon hyödyntäjien kanssa ja varmistetaan tiedon käytäntöön vienti
  • — kehitetään asiakkuuksiin ketterää toimintamallia ja luodaan yhteistyöalustoja biokiertotalouden liiketoiminnan vauhdittamiseksi
  • — lisätään alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa
  • — luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan kehittämällä yhteistyötä, avoimuutta ja tietoaineistojen käytettävyyttä
  • — tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2016 toteutuma2017 arvio2018 arvio
 Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
HtvKust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
HtvKust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
         
Tutkimusprosessi81 35625 48488577 80026 30083777 80026 300837
Viranomaisprosessi26 0396 44931524 5006 00029224 5006 000292
Tilastoprosessi5 544912545 7001 200565 7001 20056
Asiakkuusprosessi5 3016 0556310 00011 00011510 00011 500115
Yhteensä118 24038 9001 317118 00044 5001 300118 00045 0001 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
   
Vaikuttavuus   
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl570650800
Luottamus- ja maineindeksi1)   
— suuri yleisö (1—5)3,43,53,6
— päättäjät (1—5)3,13,23,5
— tutkimuskumppanit (1—5)3,33,43,6
— yritykset (1—5)3,23,33,5
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv909290
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/julkaisu556360
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv0,91,01,2
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv0,20,30,1
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv2,31,61,4
Tilastot, kpl/tilastohtv1,41,41,4
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv4,04,04,0
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Muut tieteelliset julkaisut, kpl14417080
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl1 4291 050900
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl19 60020 00020 500
Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl228 535240 000264 000
Annetut lausunnot, kpl184160160
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta)687570
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta)505355
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta-9595
    
Henkiset voimavarat   
Väitelleiden osuus henkilöstöstä, %303235
Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5)3,43,53,6

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot117 479117 296117 304
Bruttotulot40 35546 49547 500
Nettomenot77 12470 80169 804
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta15 149  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle16 657  

Bruttotulot ovat yhteensä 47 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 14 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 900 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot132100100
— muut tuotot---
Tuotot yhteensä132100100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset646060
— osuus yhteiskustannuksista564040
Kustannukset yhteensä120100100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)12--
Kustannusvastaavuus, %110100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 61413 50013 900
— muut tuotot12--
Tuotot yhteensä7 62613 50013 900
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset4 5217 5007 500
— osuus yhteiskustannuksista3 2495 0004 600
Kustannukset yhteensä7 77012 50012 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1441 0001 800
Kustannusvastaavuus, %98108115
    
Hintatuki808080
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen-641 0801 880

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus15 01515 00015 500
— EU:lta saatava rahoitus2 8345 2005 200
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus7 8097 6958 100
Tuotot yhteensä25 65827 89528 800
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset48 43152 00050 500
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-22 773-24 105-21 700
Omarahoitusosuus, %-47-46-43

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2018 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Peltojen vuokramenojen lisäys495
Tenojoen kaikuluotainseurannan toteuttaminen, lisäyksen poisto-490
Tenojoen kaikuluotainseurannan ylläpitomenot120
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23)-280
Lomarahojen alentaminen (Kiky)43
Palkkaliukumasäästö-373
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-2
Toimintamenojen tuottavuussäästö-370
Toimintamenosäästö (HO 2015)-42
Työajan pidentäminen (Kiky)-18
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-80
Vuokrien indeksikorotus23
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-23
Yhteensä-997

2018 talousarvio69 804 000
2017 I lisätalousarvio1 600 000
2017 talousarvio70 801 000
2016 tilinpäätös78 632 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1) ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi.

Luonnonvarakeskus luopuu 1.1.2018 alkaen hintatuetusta valiotaimituotannon maksullisesta toiminnasta osana toiminnan ulkoistamista. Muutoksen seurauksena talousarvioesityksessä päätösosaan kirjatulle hintatuelle maksullisen toiminnan hintojen alentamiseksi ei ole enää perusteita vuonna 2018.

Perustelujen muutos mahdollistaa Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien vastikkeettomien menojen maksamisen.


2018 talousarvio69 804 000
2017 I lisätalousarvio1 600 000
2017 talousarvio70 801 000
2016 tilinpäätös78 632 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Luonnonvaratutkimuksen käytössä olevat määrärahat ovat vähentyneet yli 25 milj. euroa viimeisen neljän vuoden aikana. Suurin osa vähennyksestä johtuu tutkimusrahoitusuudistuksesta, jossa tutkimuslaitosten rahoitusta siirrettiin Strategisen tutkimuksen neuvoston ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimusrahoitukseen. Tavoitteena oli, että rahoitus palautuu tutkimuslaitoksille osin tulona hankerahoituksen kautta. Luonnonvarakeskus (Luke) on kuitenkin rahoittanut kyseisiä instrumentteja moninkertaisesti suhteessa niistä saamaansa rahoitukseen ja joutunut siten supistamaan toimintaansa nopeassa tahdissa.

Valiokunta on huolissaan Luken riittävistä resursseista. Lukella on keskeinen vastuu biotalouteen kohdistuvien odotusten lunastamisesta. Tutkimussektorin rahoitusuudistuksen tarkoituksena ei ollut toiminnan supistaminen, vaan tutkimuksen kohdentamisen ja laadun parantaminen sekä yhteistyön lisääminen rahoitusrakennetta muuttamalla.

Valiokunta nostaa lisäksi esiin Luonnonvarakeskuksessa tehtävän erikoissienten tuotantoon, jalostamiseen ja markkinointiin liittyvän tutkimuksen, joka on saanut alkunsa 2010-luvun vaihteessa. Erikoissienien maailmanmarkkinoiden kooksi on arvioitu jopa 20 mrd. euroa. Erityisesti pakurikääpä on avannut uuden tuotanto- ja tulovirran sekä metsänomistajille että elintarvikeketjulle. Sen tuotantoprosessi vaatii kuitenkin edelleen kehittämistä koti- ja vientimarkkinoiden kasvattamiseksi. Myös nimisuojan hankkiminen on kiireellistä.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa pakurin tutkimukseen ja kaupallistamisen edistämiseen yhdessä Pro Pakuri Finland ry:n kanssa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 004 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 566 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio566 000
2018 talousarvio70 004 000
2017 tilinpäätös72 401 000
2016 tilinpäätös78 632 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 566 000 euroa.