Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 277 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun Suomenlinnan restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä maailmanperintökohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteena on Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillinen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalueen elinvoimaisuus ja vetovoimaisuus vahvistuvat. Tavoitteena on myös, että rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi, ja että asukkaiden sekä kävijöiden tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tehostetaan hoitokunnan vuokratilojen kunnossapitoa sekä lisätään energiatehokkuutta.

Tavoitteena on Suomenlinnan kunnostusohjelman (2018—2021) mukaisesti vajaakäytössä olevien tai korjauksen takia tyhjillään olevien huoneistojen käyttökuntoon saattaminen. Tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä 97 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan tulossopimuksen ja yleisen vuokratason nousun mukaisesti siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset.

  2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus      
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) 223 000 282 000 260 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % 96 95 97
Vuokratuotot, kasvu % 7,6 0,8 asetetaan vuonna 2017
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 78,8 76,1 79
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) 3,5 3,5 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 8 791 8 606 8 762
Bruttotulot 6 568 6 485 6 485
Nettomenot 2 223 2 121 2 277
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 92    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 61    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 517 6 450 6 450
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 586 6 650 6 650
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -69 -200 -200
Kustannusvastaavuus, % 99 97 97

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lisämääräraha asuinrakennusten perusparannuskustannuksiin 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -20
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Palkkaliukumasäästö -2
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Työajan pidentäminen (Kiky) -1
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -2
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -1
Tasomuutos 1
Yhteensä 156

2018 talousarvio 2 277 000
2017 talousarvio 2 121 000
2016 tilinpäätös 2 192 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 277 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 13 000
2018 talousarvio 2 277 000
2017 tilinpäätös 2 121 000
2016 tilinpäätös 2 192 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa.