Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 152 833 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 6 534 000 euroa edellä mainitun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt 

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 698 839 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 241 834 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 158 984 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 52 711 opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 5 440 opiskelijaviikkoa Lehtimäen opisto -nimiselle kansanopistolle ja enintään 4 160 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamiseksi siten, että maahanmuuttajien tarpeisiin vastaava koulutusmalli voidaan luoda vapaan sivistystyön toimintana. Vapaan sivistystyön valtionosuuksilla ja valtionavustuksilla mahdollistetaan vapaan sivistystyön strategisten tavoitteiden toteutuminen.

Valtionosuuksien ja -avustusten arvioitu jakautuminen (euroa) 

  Valtionosuus Valtionavustus Yhteensä
       
Kansalaisopistot 80 284 000 3 012 000 83 296 000
Kansanopistot 43 343 000 3 322 000 46 665 000
Opintokeskukset 12 771 000 150 000 12 921 000
Kesäyliopistot 4 974 000 50 000 5 024 000
Maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavan koulutusmallin luominen 4 927 000 - 4 927 000
Yhteensä 146 299 000 6 534 000 152 833 000

Määräraha käytetään vapaan sivistystyön oppilaitosten tehtävään järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Valtionavustusten painotuksena on tukea vapaan sivistystyön rakenteellista kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta sekä koulutuspoliittisesti tärkeiden kohderyhmien koulutusmahdollisuuksia. Nuorisotakuun opintoseteliavustukset suunnataan nuorten maahanmuuttajien opiskelu- ja kielitaitoa parantavaan koulutukseen.

Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat

   
Kansalaisopistot 83,77 euroa/opetustunti
Kansanopistot 297,48 euroa/opiskelijaviikko
Opintokeskukset 123,58 euroa/opetustunti
Kesäyliopistot 156,94 euroa/opetustunti

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäverollisten suoritemäärien osuuden muutos 51
Kansanopistojen valtionosuuksiin (siirto momentilta 29.10.01) 700
Kertalisäyksen poistuminen -200
Kustannustason tarkistus 1 085
Maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavan koulutusmallin luominen (siirto momentilta 32.30.51) 4 927
Yhteensä 6 563

2018 talousarvio 152 833 000
2017 talousarvio 146 270 000
2016 tilinpäätös 157 610 744

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 152 433 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 5 418 000 euroa edellä mainitun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä josta 100 %:n valtionosuudella rahoitettava enimmäismäärä yksikkö
       
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 698 839 34 168 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 241 834 28 534 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 158 984 790 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 52 711 1 273 opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 4 160 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 400 000 euroa talousarvioesityksen 152 833 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta kohdasta 2) momentille 29.10.01.

Päätösosan Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt -taulukkoa täydennetään talousarvioesitykseen nähden 100 prosentin valtionosuuden enimmäismäärää koskevalla sarakkeella.

Talousarvioesitykseen nähden päätösosan toisen kappaleen kohdasta 2) siirretään 716 000 euroa kohtaan 1). Tämä johtuu siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö voisi hakemuksesta päättää kansanopiston ylläpitäjän, jonka pääasiallinen koulutustehtävä on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, valtionosuusprosentiksi enintään 80 prosenttia. Tähän liittyvän tarvearvion tarkentumisesta johtuen alennetaan päätösosan toisen kappaleen kohdan 2) mukaisiin avustuksiin enintään myönnettävää rahoitusta.


2018 talousarvio 152 433 000
2017 talousarvio 146 270 000
2016 tilinpäätös 157 610 744

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyy 1.1.2018 lukien opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan vastuulle, mistä johtuen momentille siirretään TEM:n pääluokasta 4,9 milj. euron määräraha. Vapaan sivistystyön piirissä aloitettavaan koulutukseen ohjataan ne, joille opiskelu aikuisten perusopetuksessa olisi joko mahdotonta tai epätarkoituksenmukaista. Oppilaitokset saavat maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukaiseen luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen/ruotsin kielen opetukseen 100 prosentin valtionosuuden.

Valiokunta pitää uudistusta perusteltuna ja korostaa resurssien riittävyyttä. Valiokunta painottaa muutoinkin vapaan sivistystyön merkitystä, sillä Suomessa on yli 300 oppilaitosta, jotka tarjoavat vapaata sivistystyötä ja joiden toimintaan joka viides suomalainen osallistuu vuosittain. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia voitaisiin hyödyntää vielä enemmän esim. kansalaisten it-taitojen kohentamisessa ja demokratiakasvatuksen lisäämisessä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 152 433 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 5 418 000 euroa edellä mainitun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä josta 100 %:n valtionosuudella rahoitettava enimmäismäärä yksikkö
       
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 698 839 34 168 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 241 834 28 534 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 158 984 790 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 52 711 1 273 opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 4 160 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 7 418 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Lisäksi valtionosuuteen oikeuttavien yksiköiden jako muutetaan seuraavaksi:

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 714 234 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 248 708 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 159 871 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 53 756 opetustunti

Selvitysosa:Lisäyksestä 5 000 000 euroa suunnataan digitaitojen vahvistamiseen liittyvän tekoälyohjelman toteutumista tukevaan koulutukseen, 2 000 000 euroa opetustuntien lisäämiseen riittävän luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen koulutuksen mahdollistamiseksi sekä 2 000 000 euroa opintosetelirahoituksella toteutettavaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan perustuvaan koulutukseen heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseksi.


2018 I lisätalousarvio 9 000 000
2018 talousarvio 152 433 000
2017 tilinpäätös 145 499 667
2016 tilinpäätös 157 610 744

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2018 vp (19.6.2018)

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan momentin päätösosan valtionavustuksen enimmäismäärästä puuttuu digitaitojen vahvistamiseen esitetty 5 milj. euron lisäys. Päätösosaa tulee siten korjata niin, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 418 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisin avustuksiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 418 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Lisäksi valtionosuuteen oikeuttavien yksiköiden jako muutetaan seuraavaksi:

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 714 234 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 248 708 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 159 871 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 53 756 opetustunti

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 14 418 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 32.30.51 ja aiheutuu avustuksista maahanmuuttajien, erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien pakolaistaustaisten naisten yhteiskunta- ja työelämäorientaatiota vahvistaviin suomen tai ruotsin kielen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksiin.


2018 II lisätalousarvio 2 000 000
2018 I lisätalousarvio 9 000 000
2018 talousarvio 152 433 000
2017 tilinpäätös 145 499 667
2016 tilinpäätös 157 610 744

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 14 418 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.