Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 399 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,3 kk 3,0 kk 3,0 kk
Edunvalvontatilintarkastus      
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 4,0 kk 3,8 kk 3,8 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,3 kk 1,2 kk 1,2 kk
Kuluttajaneuvonta      
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään 76 % 90 % 90 %
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
705 730 730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 348 8 070 8 070
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta- ja selvittelytapaukset
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 004 2 080 2 080
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 243 10 850 10 850
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 583 7 100 7 100
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 623 624 614
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,3 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,4 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 45 248 42 849 42 679
Bruttotulot 14 582 14 420 15 280
Nettomenot 30 666 28 429 27 399
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 621    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 066    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 14 284 14 050 14 819
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 606 18 010 20 448
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 322 -3 960 -5 629
Kustannusvastaavuus, % 81 78 72
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 205 289 316
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 87 260 144
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 118 29 172
Kustannusvastaavuus, % 236 111 219

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä -400
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät -95
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -72
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -12
Toimintamenojen tuottavuussäästö -151
Toimintamenosäästö (HO 2015) -233
Työajan pidentäminen (Kiky) -26
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -50
Vuokrien indeksikorotus 10
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -9
Yhteensä -1 030

2018 talousarvio 27 399 000
2017 talousarvio 28 429 000
2016 tilinpäätös 31 111 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 27 399 000 euroon on siirtoa momentilta 28.70.22 holhoustoimen robotiikkahankkeen kehittämismenoihin.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.


2018 talousarvio 27 899 000
2017 talousarvio 28 429 000
2016 tilinpäätös 31 111 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 338 000
2018 talousarvio 27 899 000
2017 tilinpäätös 28 429 000
2016 tilinpäätös 31 111 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.