Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot
              (20.) Kansallisen tulorekisterin menot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 018 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5)3,74,04,0
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%)1,52,22,2
Tullirikosten selvittämistaso (%)85,29189
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa)19,32018
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%)172323
Verojäämä (%)1)0,080,152,0
Henkilöstövoimavarat   
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2)2 1651 8901 840
Sairauspoissaolot (pv/htv)11,610,010,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,43,4

1) Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotus siirtyy Tullista Verohallintoon 1.1.2018. Tulli kantaa edelleen tullit ja ALV-rekisteröimättömien toimijoiden arvonlisäverot. Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Vuoden 2017 alusta vähennetty 205 htv henkilöä siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot170 619160 347163 528
Bruttotulot1 223510510
Nettomenot169 396159 837163 018
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta9 385  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle12 240  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43)238
Kertaluonteisen lisäyksen poisto-300
Maahantuonnin arvonlisäverotus (siirto momentille 28.10.01)-243
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus54
Siirto momentilta 28.10.012 000
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-11 650
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)13 850
Tulliselvitystehtävien ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaaminen1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-68
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-27
Lomarahojen alentaminen (Kiky)235
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)71
Toimintamenojen tuottavuussäästö-785
Toimintamenosäästö (HO 2015)-905
Työajan pidentäminen (Kiky)68
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-143
Vuokrien indeksikorotus41
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-53
Tasomuutos-202
Yhteensä3 181

2018 talousarvio163 018 000
2017 talousarvio159 837 000
2016 tilinpäätös172 251 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 163,018 milj. euroa, joka on 3 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2017. Tästä 1 milj. euroa on tarkoitus osoittaa tulliselvitys- ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaamiseen. Lisäksi vuodesta 2018 lähtien Tullin maksullisen toiminnan tulot nettobudjetoidaan käsittelyssä olevalle momentille, mikä lisää määrärahoja noin 2 milj. euroa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitetyllä määrärahalla Tulli pystyy jatkossa vakiinnuttamaan henkilöstön määrän vuoden 2017 lopun tasolle (noin 1 850 htv), mutta se ei riitä samanaikaisesti tarvittavaan teknologian uudistamiseen. Uuden teknologian käyttöönotto lyhentää tarkastusten kestoa ja lisää niiden osuvuutta sekä mahdollistaa käytössä olevalla henkilöstöllä nykyisen valvontatason ylläpitämisen ja ulkomaankaupan sujuvuuden tavaramäärien kasvaessa.

Tullin toimintaympäristö on muuttunut, kun mm. nettikauppa on kasvanut voimakkaasti ja uusia teknologioita hyödynnetään laittomiin tarkoituksiin. Tämä vaatii myös viranomaisilta osaamista sekä toimintamallien ja valvontalaitteiden uudistamista. Tulli esitti 5,5 milj. euron lisämäärärahaa vuodelle 2018 valvontateknologian kehittämisohjelmaan, joka sisältää pääosin hinnaltaan arvokkaita tuotteita, kuten raskaan liikenteen läpivalaisulaitteen, rekisterikilpien tunnistusjärjestelmän ja Postitulliin suunnitellun automatisoidun valvontalinjaston.

Valiokunta pitää kehittämisohjelman toteuttamista tarpeellisena. Erityisesti postilinjaston tullivalvonnan automatisointi on välttämätöntä toteuttaa mahdollisimman nopeasti kasvavan verkkokaupan ja noin 40 milj. postilähetyksen tullivalvonnan toteuttamiseksi uskottavalla tavalla. Lisäksi päätös noin 1,5 milj. euron investoinnista on taloudellisesti järkevä tehdä samassa yhteydessä, kun toimitiloihin suunnitellaan muutenkin muutoksia. Valiokunta korostaa myös, että Tullin työ on lähes kokonaisuudessaan harmaan talouden torjuntaa. Tehokkaan tullivalvonnan avulla lisätään verotuloja ja rikostorjunnan vaikuttavuutta.

Valiokunta lisää momentille 1 500 000 euroa postilinjaston tullivalvonnan automatisointiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 164 518 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 088 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio1 088 000
2018 talousarvio164 518 000
2017 tilinpäätös159 837 000
2016 tilinpäätös172 251 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 088 000 euroa.