Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
              22. Vapaaehtoinen paluu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 6 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaaehtoisesta paluusta aiheutuviin kuluihin

2) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:n mukaisten matka- ja muiden avustusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Vapaaehtoisesta paluusta säädetään ulkomaalaislain 147 a §:ssä. Lain kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 31 §:n nojalla vapaaehtoisen paluun tukemiseksi voidaan kansainvälistä suojelua hakeneelle kolmannen maan kansalaiselle, tilapäistä suojelua saaneelle ja ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntalain mukaista kotipaikkaa Suomessa sekä oleskeluluvan ulkomaalaislain 51 §:n nojalla saaneelle, korvata kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset kotimaahan tai muuhun maahan, johon hänen pääsynsä on taattu. Tilapäistä suojelua saava tai ihmiskaupan uhri voi olla myös unionin kansalainen tai tähän rinnastettava.

Vapaaehtoisen paluun järjestäminen toteutetaan ostopalveluna.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Matka- ja muut avustukset 5 000
Ostopalvelut 1 800
Yhteensä 6 800

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustukset (siirto momentille 26.40.01) -1 000
Vapaaehtoisesti palaavien määrän kasvu 2 000
Yhteensä 1 000

2018 talousarvio 6 800 000
2017 I lisätalousarvio 3 000 000
2017 talousarvio 5 800 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 6,8 milj. euroa. Vuoden 2017 elokuun loppuun mennessä vapaaehtoisia kotimaahansa palanneita oli 1 034 henkilöä, joista 79 prosenttia palasi Irakiin.

Suomi on pystynyt toteuttamaan palautuksia enemmän kuin muut Euroopan maat. Esimerkiksi Irakiin on vuoden 2015 jälkeen palannut vapaaehtoisesti yli 5 000 henkilöä. Kiinnostus vapaaehtoiseen paluuseen on kuitenkin vähentynyt merkittävästi. Tämä johtunee osin siitä, että turvapaikkaprosessi on monen kohdalla pitkittynyt ja elämä on alkanut kiinnittyä Suomeen.

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus pyrkii lisäämään vapaaehtoisen paluun houkuttelevuutta korottamalla paluutukea määräaikaisesti vuoden 2018 loppuun saakka. EU-rahoituksella (turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto) on lisäksi käynnistetty Vapaaehtoisen paluun ohjauksen tehostamishanke, jonka tavoitteena on kehittää ja tehostaa vastaanottokeskuksissa annettavaa vapaaehtoisen paluun ohjausta ja neuvontaa.

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä vapaaehtoisen paluun edistämistä ja rahoitusta. Järjestelmä on valtion talouden kannalta huomattavasti edullisempi kuin pakkopalautukset. Se vähentää myös osaltaan paperittomana Suomeen jäävien määrää.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 6 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaaehtoisesta paluusta aiheutuviin kuluihin

2) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:n mukaisten matka- ja muiden avustusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös paluun avustamiseen liittyvien siirtomenojen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan kulutusmenoja ja siirtomenoja. Määräraha on budjetoitu maksatuspäätösperusteisena. Kohdentamisperustetta täsmennetään niin, että määräraha budjetoidaan vain siirtomenojen eli avustusten osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 6 800 000
2017 tilinpäätös 8 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös paluun avustamiseen liittyvien siirtomenojen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tarkentuneesta menoarviosta.


2018 II lisätalousarvio -3 000 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 6 800 000
2017 tilinpäätös 8 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.