Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot
              70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 235 292 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

3) Viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Laatu ja palvelukyky (ind)9810099
Tuottavuus (ind)122121122
Taloudellisuus (ind)112114118
Henkilötyövuodet2 6452 6502 682
Kustannukset (milj. euroa)255,0253,0251,6
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen

Suomen rajavalvonta on järjestetty tehokkaasti. Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. Sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muu laiton toiminta paljastetaan rajanylityspaikkojen välialueilla. Ulkorajat ylittävään rikollisuuteen puututaan tehokkaasti.

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1—5)4,14,24,2
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot    
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,34,44,4
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl)1 8792 8472 847
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,24,34,3
Rajavalvonta   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,14,24,1
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5)5,05,05,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5)4,23,73,7
— Rajatarkastusten laatu (1—5)2,92,72,7
— Rajatapahtumien estäminen (1—5)4,44,44,4
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5)3,43,93,9
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5)4,54,84,8
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5)3,05,03,8
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5)4,94,64,6
Partiointi (h)253 516240 484243 102
Tekninen valvonta (h) 2 114 7581 953 0001 953 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä)13,714,615,3
Pääsyn epääminen (kpl)733700706
Käännyttämispäätös (kpl)288220227
Rikosilmoitus (kpl)1 0001 2981 339
Valtionrajarikos (kpl)135386407
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl)285151156
Muu rikos tai rikkomus (kpl)3 8493 6403 680
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen   
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa227,7228,7227,4
Henkilötyövuodet2 3622 3942 425
Tuottavuus (ind)126123124
Taloudellisuus (ind)115116120
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen

Rajanylitysliikenne pidetään turvallisena. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on itärajalla ja satamissa enintään 15 minuuttia ja lentoasemilla enintään 10 minuuttia. Perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta huolehditaan.

2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1—5)4,84,84,7
Itärajan rajanylityspaikat   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,84,84,7
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min)457
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min)667
Lentoasemien rajanylityspaikat   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,84,84,7
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min)5810
Satamien rajanylityspaikat   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,54,64,3
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min)131214
Merellisen turvallisuuden lisääminen

Rajavartiolaitoksessa on jatkuva johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmius meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Muiden meripelastusviranomaisten voimavarat hyödynnetään. Meripelastuksen osaaminen varmistetaan koulutuksella, katselmoinneilla ja tarkastuksilla. Merellinen ympäristön valvonta sekä ympäristörikosten selvittäminen ja tutkinta ennalta ehkäisevät tehokkaasti merellisen ympäristön saastumista. Rajavartiolaitos varautuu ottamaan vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä.

2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Merellisen turvallisuuden lisääminen (1—5)4,04,34,3
Meripelastus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,64,54,5
Meripelastustehtävät (kpl)1 3661 4731 473
Pelastettu henkilö (kpl)3 1934 1004 400
Merellisen ympäristön suojelu   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)2,03,73,7
Aluspäästötapausten määrä (kpl)413030
Merellisen turvallisuuden lisääminen    
Kustannukset (milj. euroa)12,511,411,3
Henkilötyövuodet130120121
Tuottavuus (ind)99116115
Taloudellisuus (ind)91109111
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen

Rajavartiolaitoksella on ajanmukaiset puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius rajajoukkojen perustamiseen. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen rauhan aikana on jatkuvaa. Rajavartiolaitoksen henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset on koulutettu kriisiajan tehtäviin ja sijoitettu rajajoukkoihin.

2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1—5)3,83,83,8
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,04,04,0
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,63,63,6
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl)109 09699 25597 450
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl)4 6495 3605 360
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen   
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa14,812,912,8
Henkilötyövuodet153136137
Tuottavuus (ind)157147139
Taloudellisuus (ind)144138135
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille

Rajaseudun ja saariston ihmiset ja sidosryhmät kokevat Rajavartiolaitoksen toiminnan lisäävän turvallisuutta. Rajavartiolaitos on tavoitettavissa. Rajavartiolaitos antaa viranomaisapua hädässä olevien ihmisten auttamiseksi ja muille viranomaisille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1—5)3,43,33,2
Turvallisuuden tunne   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,33,13,0
Viranomaisavun antaminen   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,84,44,0
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl)668776682
Etsinnät maa-alue (kpl)353345345
Ensihoitotehtävät (pl. meripelastuksen liittyvät) (kpl)526642642
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Henkilötyövuodet2 6452 6682 682
Sairauspoissaolot (pv/htv)9,28,08,0
Työilmapiiri (1—5)3,53,53,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot247 633237 929243 792
Bruttotulot13 4846 9008 500
Nettomenot234 149231 029235 292
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta26 935  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle27 313  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu1 500
Kertaluonteisen lisäyksen poisto-550
Sisäisen turvallisuuden parantaminen5 000
Ulkorajoilla tehtävien rajatarkastusten tehostaminen1 400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-154
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-62
Lomarahojen alentaminen (Kiky)117
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-10
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 137
Toimintamenosäästö (HO 2015)-1 530
Työajan pidentäminen (Kiky)-59
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-230
Vuokrien indeksikorotus54
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-76
Yhteensä4 263

2018 talousarvio235 292 000
2017 talousarvio231 029 000
2016 tilinpäätös234 527 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 235,292 milj. euroa. Valiokunta pitää myönteisenä, että Rajavartiolaitoksen resursseja on lisätty, ja toteaa, että myös rajaturvallisuus on muuttuneen toimintaympäristön keskiössä.

Esitys mahdollistaa 55 uuden rajavartijan palkkaamisen itärajan valvonnan lisäämiseen. Lisäksi Rajavartiolaitos kohdentaa sisäisin siirroin 80 rajavartijaa itärajan ylityspaikoille. Näin voidaan toteuttaa suurin osa (135 henkilöä) sisäisen turvallisuuden selonteossa linjatusta itärajan perustason valvonnan turvaamiseen tarvittavasta 160 rajavartijan lisäyksestä. Valiokunta pitää myös hyvänä, että lisäresursseja on osoitettu Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvavan rajaliikenteen sujuvuuden takaamiseen.

Valiokunta toteaa, että lisämäärärahat on tarkoitus käyttää nimenomaan lisääntyvien tehtävien ja velvoitteiden hoitamiseen. Näin ollen ne eivät poista Rajavartiolaitoksen muihin tehtäviin kohdistuvaa sopeuttamistarvetta. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella palvelutason turvaamiseen tarvitaan edelleen 2 milj. euron lisämääräraha, joka poistaisi sopeuttamistarpeen vuonna 2018. Sopeuttamistoimina on suunniteltu mm. merivartioasemien sulkemista ja rajanylityspaikkojen aukiolon rajoittamista. Lisäksi tehostetaan sisäistä hallintoa keskittämällä ja karsimalla esikuntatoimintoja. Myös kuljetusajoneuvojen määrää vähennetään ja käyttöikää jatketaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 235 292 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

3) Viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 860 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio1 860 000
2018 talousarvio235 292 000
2017 tilinpäätös231 029 000
2016 tilinpäätös234 527 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 860 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 970 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 670 000 euroa aiheutuu kesän päämiestapaamisen ylimääräisistä kustannuksista ja 300 000 euroa kuivan kesän aiheuttamista ylimääräisistä sammutuslennoista ja Itä-Lapin metsäpaloista.


2018 II lisätalousarvio970 000
2018 I lisätalousarvio1 860 000
2018 talousarvio235 292 000
2017 tilinpäätös231 029 000
2016 tilinpäätös234 527 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 970 000 euroa.