Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
              01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Oikeusministeriö asettaa ulosottolaitokselle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi keskeisimmät toimenpiteet vuodelle 2018:

  • — Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Liitetään ulosoton palvelut kansalaisen palveluväylään ja keskitytään kansalaisille ja sidosryhmille suunnattujen sähköisten palveluiden kehittämiseen ja rakentamiseen osana ulosottotoimen rakenneuudistushanketta (URA)
  • — Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet vähentyvät. Painotetaan viranomaisyhteistyötä ja parannetaan erityistäytäntöönpanon läpäisykykyä. Uudistetaan erityistäytäntöönpanon tilastointi ja tulostavoitteet
  • — Oikeusturva toteutuu käytännössä. Huolehditaan täytäntöönpanotoimien tasalaatuisuudesta yhtenäistämällä työmenetelmiä.
  • — Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva. Huolehditaan perinnän tuloksellisuudesta ja etupainotteisuudesta URA:n rakennusvaiheessa. Puretaan ulosoton realisointien ruuhkia.

Vaativat tapaukset hoidetaan laadukkaasti ja asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu. Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa.

Tavoitteiden toteuttamiseksi ulosottotoimen rakenneuudistuksessa toteutetaan suunnitelmien pohjalta tietojärjestelmien, työnkulkujen, organisaation ja lainsäädännön muutoksia. Oikeusministeriön asettamien tavoitteiden mukaan hankkeen tulee olla valmis v. 2018. Viranomaisyhteistyötä kehitetään tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.

Konkurssiasiamiehen toimiston tavoitteina ja keskeisimpinä toimenpiteinä on edesauttaa tehokasta konkurssimenettelyä, kehittää hyvää pesänhoito- ja yrityssaneeraustapaa koulutuksella ja suosituksilla sekä konkursseihin liittyvän talousrikollisuuden torjuntaa tekemällä riittävässä määrin erityistarkastuksia ja julkisselvityksiä.

Tietoja henkilöstöstä

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
    
Valtakunnanvoudinvirasto   
Henkilötyövuodet35461)471)
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv5,06,06,0
Työtyytyväisyysindeksi4,14,04,0
    
Ulosottovirastot   
Henkilötyövuodet1 1371 1201 100
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv12,210,010,0
Työtyytyväisyysindeksi3,73,63,6
    
Konkurssiasiamiehen toimisto   
Henkilötyövuodet11,010,210
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv2,444
Työtyytyväisyysindeksi3,433,63,6

1) Sisältää URA-hanketoimiston ja keskitetyn heha-tiimin henkilökunnan.

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 100 522 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa: Ulosottoon arvioidaan saapuvan 2,7 milj. asiaa (v. 2016 2,7 milj. asiaa, v. 2017 arviolta 2,7 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on viime vuodet pysynyt melko tasaisena (540 000 eri velallista v. 2015, 550 000 eri velallista v. 2016 ja arvio 545 000 eri velallista v. 2017). Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli v. 2016 yhteensä 171 855 (164 174 v. 2015).

Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen määrät laskivat v. 2016 edellisvuoden tasosta. Toisaalta valvontatyö useissa poikkeuksellisissa valvonta-asioissa ja julkisselvityksissä vaatii huomattavaa panostusta. Vuoden 2017 keväällä konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli noin 3 140 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 477 oli julkisselvityksessä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite/arvio
    
Käsitellyt asiat (1 000 kpl)2 6412 6002 500
Peritty (milj. euroa)1 0901 029980
Perityn euron kustannukset (euroa)0,090,10,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde   
Asiamääristä, %474547
Rahamääristä, %505047
Keskimääräinen käsittelyaika, kk7,48,518,71
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia)383938
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv)2 4472 2502 350
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa)252020
Erikoisperinnän käsiteltäväksi otettu euromäärä (milj. euroa)102100100
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia119110100
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä596050
Ulosottokanteluiden määrä305050
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk566

1) Uusien tulosmittarien mukainen arvo, joka ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien lukujen kanssa.

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 73 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot101 119103 441100 692
Bruttotulot386170170
Nettomenot100 733103 271100 522
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta11 570  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle20 937  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (siirto momentille 25.01.05)-29
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-2 899
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)1 744
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-61
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-33
Lomarahojen alentaminen (Kiky)23
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-27
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-43
Toimintamenojen tuottavuussäästö-502
Toimintamenosäästö (HO 2015)-720
Työajan pidentäminen (Kiky)-63
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-131
Vuokrien indeksikorotus25
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-33
Yhteensä-2 749

2018 talousarvio100 522 000
2017 talousarvio103 271 000
2016 tilinpäätös110 100 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 100 493 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 29 000 euroa talousarvioesityksen 100 522 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehittämismenoihin.


2018 talousarvio100 493 000
2017 talousarvio103 271 000
2016 tilinpäätös110 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 100 493 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 829 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio829 000
2018 talousarvio100 493 000
2017 tilinpäätös103 271 000
2016 tilinpäätös110 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 829 000 euroa.