Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 250 147 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) ja ajokorttilain muuttamisesta.

Hovioikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, ettei yksittäisen hovioikeuden käsittelyaika ole yli 2 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Tavoitteena on myös, että yli vuoden vireillä olleiden asioiden osuus vireillä olevista asioista on alle 6 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 35 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden.

Rikosasioiden osalta tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista. Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon.

Hallinto-oikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, että kunkin hallinto-oikeuden käsittelyaika on enintään 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi.

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta. Käsittelyaikatavoitteisiin pääsemiseksi vuonna 2018 turvapaikka-asioihin on kohdennettu 10,1 milj. euroa, joka on 1 580 000 euroa enemmän kuin vuonna 2017.

Tunnuslukutaulukko

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite/arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 9 552 9 500 9 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,0 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 644 1 600 1 600
Tuottavuus (työmäärä/htv) 52 55 55
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 485 730 480 000 460 000
— Rikosasiat 51 311 52 000 52 000
— Laajat riita-asiat 10 523 9 500 9 500
— Summaariset asiat 345 708 340 000 320 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,0 4,0 4,0
— Laajat riita-asiat 12,3 9,5 9,5
— Summaariset asiat 2,8 2,8 2,8
— Velkajärjestelyasiat 6,1 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 589 600 600
Tuottavuus (työmäärä/htv) 121 120 120
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 23 635 25 000 27 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,0 7,5 7,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 041 1 000 1 000
Tuottavuus (työmäärä/htv) 76 75 75
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 6 445 7 500 7 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 12,7 12,0 11,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 179 1 100 1 100
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 63 68 68
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 735 900 900
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,6 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 4 522 4 500 4 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 18 20 20
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 135 150 150
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,7 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 6 597 6 400 6 400
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 16 20 20

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 45,19 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 247 066 256 947 250 647
Bruttotulot 843 450 500
Nettomenot 246 223 256 497 250 147
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 34 018    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 48 933    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 171 625
Hallintotuomioistuimet 53 902
Tietohallinto- ja muut menot 24 620
Yhteensä 250 147

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infra 1 000
Eurooppalaisen patenttijärjestelmän jäsenmaksu 200
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -5 680
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 713
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (siirto momentille 25.01.05) -70
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen -1 750
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 100
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva 1 580
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -143
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -74
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -49
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -114
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -9
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 183
Toimintamenosäästö (HO 2015) -180
Työajan pidentäminen (Kiky) -208
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -306
Vuokrien indeksikorotus 104
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -81
Yhteensä -6 350

2018 talousarvio 250 147 000
2017 talousarvio 256 497 000
2016 tilinpäätös 261 138 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 250 075 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 72 000 euroa talousarvioesityksen 250 147 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehittämismenoihin.


2018 talousarvio 250 075 000
2017 talousarvio 256 497 000
2016 tilinpäätös 261 138 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 250 075 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 940 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 990 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 50 000 euroa siirtona momentille 25.10.01 aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infrasta korkeimmalle oikeudelle aiheutuviin menoihin.


2018 I lisätalousarvio 1 940 000
2018 talousarvio 250 075 000
2017 tilinpäätös 256 497 000
2016 tilinpäätös 261 138 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 940 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.01 ja aiheutuu viran siirrosta oikeusministeriöstä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.


2018 II lisätalousarvio 8 000
2018 I lisätalousarvio 1 940 000
2018 talousarvio 250 075 000
2017 tilinpäätös 256 497 000
2016 tilinpäätös 261 138 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 euroa.