Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

27. Puolustusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Tuloksellisuutta kehitettäessä otetaan huomioon valtiokonsernin linjaukset valtionhallinnon tukipalvelujen kehittämisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Palvelut tuotetaan omana palvelutuotantona ja markkinaehtoisena alihankintana turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) 0,2 -1,5 -2,0
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) -0,8 -1,0 -2,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3) 43 45 45
Tekniset palvelut      
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 68 76 76
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, % 89 100 100
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L 37,7 37,2 36,5
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S 16,6 16,7 16,6
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L 77,6 77,0 76,0
Ympäristötavoitteet      
Jätteen kierrätys materiaalina, % 48 50 52
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö kg/ MWh 211 205 198
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %      
— lämmöntuotanto yhteensä 36,8 37,0 37,5
— lämpö, osto 39,4 39,5 40,0
— lämpö, oma tuotanto 16,2 15,0 20,0
— sähkö 56,0 56,0 58,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,5 2,5 2,5
Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,15 0,15 0,14
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,2 1,1 1,1
Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,1 0,1
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 220 1 100 1 200
Erillistilausprojektit (kpl) 792 400 500
Pieninvestointiprojektit (kpl) 66 150 150
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö, sääkorjattu (MWh) 330 650 316 000 312 000
Toimitettu sähkö (MWh) 258 005 251 500 251 000
Toimitettu vesi (1 000 m3) 863 845 830
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 17 15 15
Valmistuneet hankkeet (kpl) 30 20 20
Asiakastyytyväisyys (1—5) 3,93 3,9 3,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,6 3,6 3,6
— naiset 3,7 3,6 3,6
— miehet 3,5 3,6 3,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttotulot 150 426 149 404 141 689
Bruttomenot 150 390 149 396 141 681
Nettotulot 36 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 150 426 149 404 141 689
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 150 390 149 396 141 681
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 36 8 8
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

2018 talousarvio 8 000
2017 talousarvio 8 000
2016 tilinpäätös 35 811

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä Puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.

Tulot ja menot (euroa)

   
Bruttotulot  
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista 3 860 000
Bruttomenot  
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot 3 842 000
Nettotulot 18 000

2018 talousarvio 18 000
2017 talousarvio 18 000
2016 tilinpäätös 18 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2018 talousarvio 4 500 000
2017 I lisätalousarvio -830 000
2017 talousarvio 4 868 000
2016 tilinpäätös 6 800 379

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 500 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Puolustusvoimille kertyvistä viivästyskoroista.


2018 I lisätalousarvio 2 000 000
2018 talousarvio 4 500 000
2017 tilinpäätös 13 591 465
2016 tilinpäätös 6 800 379

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 400 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Foreign Military Sales (FMS) -maksujärjestelyyn liittyvistä korkotuotoista.


2018 II lisätalousarvio 400 000
2018 I lisätalousarvio 2 000 000
2018 talousarvio 4 500 000
2017 tilinpäätös 13 591 465
2016 tilinpäätös 6 800 379

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 400 000 euroa.