Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2002 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Maa- ja metsätalousministeriö
       02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
       03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
       04. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot
          (05.) Maaseutuvirasto
       12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
       13. Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen
       14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen
       15. Muut maatalouden menot
       21.  (30.21 ja 22) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
          (22.) Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
       31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta
       32. Metsäntutkimuslaitos
          33. Metsähallitus
       41. Kala-, riista- ja porotalous
       42. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
       51. Vesivarojen käyttö ja hoito
       61. Maanmittauslaitos
       62. Geodeettinen laitos
          Elintarvikkeiden turvallisuus
       71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
       72. Elintarvikevirasto
       73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus
       74. Siemenperunakeskus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

33. MetsähallitusPDF-versio

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus hoitaa hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla siten kuin maa- ja metsätalousministeriön kanssa tulosohjauksessa tarkemmin sovitaan.

Metsähallituksen toimintaa kehitetään Kansallinen metsäohjelma 2010:n linjausten mukaisesti.

Metsähallitus tuottaa yhteiskunnallisia retkeilypalveluita ja siemenhuoltotöitä sekä ylläpitää uittorakenteita. Lisäksi Metsähallitus toteuttaa erävalvontaa ja riista- ja kalataloutta koskevia hankkeita.

Kannattavan liiketoiminnan ja laajenevien yhteiskunnallisten palveluiden kautta Metsähallitus tarjoaa työmahdollisuuksia Itä- ja Pohjois-Suomessa sellaisilla alueilla, missä muutoin syntyy vähän uusia työpaikkoja.

Metsähallitus tekee luonnonsuojelualuehankintoja ympäristöministeriön ohjauksessa siten, että luonnonsuojelualueiden hankkimiseen, Metsähallitukselle myynnistä ja hankinnoista syntyviin kuluihin ja maanvaihdon välirahaan käytetään yhteensä 10,1 milj. euroa.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2002 enintään 0,2 milj. eurolla.

Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden palvelu- ja muut toimintatavoitteet asetetaan pääluokan 35 luvussa 20.

2. Peruspääoman korotus

Metsähallitukselle voidaan siirtää vuoden 2002 alusta puolustusministeriön hallinnassa olevaa valtion kiinteistövarallisuutta arvoltaan noin 51 milj. euroa. Edellä olevan johdosta Metsähallituksen peruspääomaa korotetaan 44 milj. eurolla, minkä jälkeen peruspääoman suuruus on 846,9 milj. euroa. Valtioneuvosto valtuutetaan päättämään tarkemmin siirrettävästä omaisuudesta.

3. Investointien enimmäismäärä ja tärkeimmät kohteet

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2002 enintään 33,6 milj. euroa. Tämän lisäksi Metsähallitus saa suorittaa investointeja, jotka työministeriö, ympäristöministeriö tai maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa sekä käyttää hallinnassaan olevaa maa- ja vesiomaisuutta vaihtomaina luonnonsuojelualueiden hankintaan. Tärkeimmät investointikohteet ovat kiinteistörakenteen parantamiseen ja luonnonsuojelualueiden hankintaan liittyvät maa- ja vesialuehankinnat.

Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2002 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 34 milj. euroa.

4. Lainanotto ja takaukset

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) 8 §:n 2  momentissa tarkoitettua lainaa enintään 34 milj. euroa.

Lisäksi valtioneuvosto saa oikeuttaa Metsähallituksen antamaan vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia siemen- ja taimituotantoa harjoittavan tytäryhtiönsä ottamien yhteensä enintään 4,2 milj. euron lainojen vakuudeksi.

Selvitysosa: Metsähallitus on valtion liikelaitoskonserni, jonka päätoimialat ovat metsätalous ja luonnonsuojelu. Metsätalouden lisäksi liiketoimintoja ovat luontomatkailu, maa-aines- ja maakauppa. Metsähallituksen tytäryhtiöistä Forelia Oy:n toimialana on siemen- ja taimituotanto ja -kauppa. Metsähallitus Consulting Oy:n ja tämän tytäryhtiön Indufor Oy:n toimialana on konsultointi kotimaassa ja ulkomailla.

Maa- ja metsätalousministeriö on, ottaen huomioon eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut tavoitteet asettanut alustavasti Metsähallituksen tulostavoitteeksi 66,7 milj. euroa. Alustavana tavoitteena on, että vuoden 2002 voitosta tuloutetaan vuonna 2003 valtiolle 47,1 milj. euroa, mikä vastaa 5,4 prosentin tuottoa peruspääomalle. Tuloutustavoitetta määriteltäessä voittoon ei ole sisällytetty kiinteistöjen myyntivoittoja, koska myynneistä saadut varat käytetään pääosin luonnonsuojelualueiden hankintaan. Tuloutustavoitteessa on otettu huomioon puolutusministeriöltä vuoden 2002 alusta Metsähallituksen hallintaan siirtyvien metsien aiheuttama tulojen lisäys sekä se, että Metsähallituksen liiketoiminnan tuloja ei enää käytetä yhteiskunnallisiin tehtäviin. Metsähallituksen asettama liikevaihtotavoite on 228,1 milj. euroa.

Vuoden 2002 tulostavoitteiden yhteydessä maa- ja metsätalousministeriö asettaa tavoitteet valtion maa- ja vesialueiden ekologiselle, taloudelliselle, sosiaaliselle ja kulttuuriselle kestävyydelle käyttäen hyväksi kestävyyttä kuvaavia kriteereitä ja mittareita.

Metsähallitus tukee Itä- ja Pohjois-Suomen työllisyyttä kehittämällä metsätyön sisältöä edelleen nykyistä monipuolisemmaksi niin, että se edistää puuntuotannon tehostamista, puun korjuun kokonaistuottavuuden paranemista ja luonnonhoitotöiden asiantuntevaa suorittamista. Siten tuetaan Kansallinen metsäohjelma 2010:n tavoitetta parantaa metsien metsänhoidollista tilaa.

Luonnonsuojelualueita hankitaan tulorahoituksella, käyttöpääomalla, käyttöomaisuuden myynnillä ja käyttämällä maa- ja vesiomaisuutta hankintoihin vaihtomaina.

Metsähallituksen yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta vastaaviin menoihin on lisäksi varattu talousarviossa yhteensä 20,7 milj. euroa. Tästä 14,5 milj. euroa on ympäristöministeriön pääluokassa (momentit 35.20.22, 35.20.74 ja 35.99.62) ja 6,2 milj. euroa on maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa (momentit 30.31.24, 30.31.25 ja 30.31.43). Siemenhuoltotöihin arvioidaan käytettävän lisäksi yhteiskunnallisten siementen myynnistä saatavia tuloja noin 0,7 milj. euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen sekä ympäristöministeriön ja Metsähallituksen kesken tehdään erilliset sopimukset edellä mainituilla rahoilla tuotettavista yhteiskunnallisista palveluista. Lisäksi työministeriön pääluokasta rahoitetaan Metsähallituksen yhteiskunnallisiin palvelutehtäviin liittyviä investointi- ja työllisyystöitä, mikäli työministeriöllä on tähän käyttöön myönnettäviä varoja. Vuonna 2000 työministeriö rahoitti Metsähallituksen investointeja 2,2 milj. eurolla ja muita työllisyystöitä 2 milj. eurolla.

Metsähallituksen käyttöomaisuudeksi siirretään vuoden 2002 alusta puolustusministeriön hallinnassa ja puolustusvoimien käytössä olleita maa- ja vesialueita mukaan lukien niillä olevat rakennukset, rakennelmat ja verkostot yhteensä n. 78 000 hehtaaria, joiden arvo on yhteensä n. 51 milj. euroa. Liiketoiminnan käyttöön omaisuudesta tulee n. 58 000 hehtaaria tasearvoltaan n. 44 milj. euroa ja luonnonsuojelukäyttöön n. 20 000 hehtaaria tasearvoltaan n. 7,0 milj. euroa. Omaisuudensiirrot puolustusministeriön hallinnonalalta Metsähallituksen hallintaan merkitään Metsähallituksen taseeseen korottamalla peruspääomaa liiketoiminnan käyttöön tulevien alueiden nykyisellä tasearvolla. Korotuksen jälkeen Metsähallituksen peruspääoman suuruus on 846,9 milj. euroa. Luonnonsuojelukäyttöön tuleva omaisuus luovutetaan Metsähallitukseen kokonaan muun oman pääoman ehdoin, eikä sille siten aseteta tuottovaatimusta.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma on seuraava:
  
Maa- ja vesialueiden ostot23 600 000
Muut700 000
Yhteensä24 300 000

Maa- ja vesialueiden ostoihin sisältyy arviolta 1,7 milj. euron arvosta puolustusvoimien käyttöön tulevia alueita.

Metsähallitus tarvitsee oman tulorahoituksen lisäksi valtuudet enintään 34 milj. euron pitkäaikaisen lainan ottamiseen kiireellisiä investointeja ja ennalta arvaamattomia tarpeita varten.

Metsähallituksen kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko:
 2000 2001 2002
 toteutuma  ennakoitu arvio
 MetsähallitusKonserni1)MetsähallitusKonserniMetsähallitus
      
Liikevaihto, milj. €220,2227,1224,0233,3228,1
— muutos, %3,65,41,72,81,9
Liikevoitto, milj. €71,071,869,270,373,9
— liikevaihdosta, %32,231,630,930,132,4
Voitto, milj. €64,965,662,963,466,7
— liikevaihdosta, %29,528,928,127,229,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %8,88,98,68,88,7
Investoinnit liikevaihdosta, %1213111111
Omavaraisuusaste, %9898989899
Henkilöstö keskimäärin, htv1 9962 1671 9292 1002 000

1)   Konsernisarakkeeseen sisältyy Metsähallituksen lisäksi myös tytäryhtiöt Forelia Oy ja MHC Oy.

Valtiovarainvaliokunta:

Tuloutustavoite. Luvun perustelujen selvitysosassa on todettu, että maa- ja metsätalousministeriö on asettanut alustavasti Metsähallituksen tulostavoitteeksi 66,7 miljoonaa euroa. Alustavana tavoitteena on, että vuoden 2002 voitosta tuloutetaan vuonna 2003 valtiolle 47,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,4 prosentin tuottoa peruspääomalle.

Metsähallituksen tuloutus vuonna 2002 arvioidusta tuloksesta maksetaan vuonna 2003. Valtiovarainvaliokunta toteaa, että asetettu tuloutustavoite on jatkoa jo useita vuosia jatkuneelle Metsähallituksen rahoitusasemaa heikentäneelle linjalle. Metsähallitukselle jää tuloutusten jälkeen terveen liiketoiminnan edellyttämää kassareserviä riittämättömästi. Eduskunta edellytti jo kuluvan vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä, että Metsähallituksen tuloutustavoitetta määriteltäessä varmistetaan, ettei siihen jouduta käyttämään lainarahoitusta. Saadun tiedon mukaan lainarahoitukselta vältyttäneen, mutta ei ilman ongelmia.