Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
       8.1. Statliga fonder utanför budgeten
          8.2. Affärsverken
          8.3. Statens ägarpolitik
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

8.2. AffärsverkenPDF-versio

Staten har två affärsverk, Forststyrelsen och Senatfastigheter. På Senatfastigheter tillämpas lagen om statliga affärsverk (1062/2010). På Forststyrelsens affärsverksamhet tillämpas lagen om Forststyrelsen (234/2016). Forststyrelsen har den 15 april 2016 ombildats till ett statligt affärsverk, vars allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom samt bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen ska bedriva skogsbruk och annan affärsverksamhet som sker på marknadsvillkor genom de dotterbolag som den äger.

Affärsverkens ekonomi omfattas inte av statsbudgeten. Av affärsverkens intäktsföring av vinster år 2016 beräknas det inflyta 181 miljoner euro under moment 13.05.01 i statsbudgeten för 2017, varav 95 miljoner euro från Senatfastigheter och 86 miljoner euro från Forststyrelsen.

I Senatfastigheters inkomstpost som extra intäktsföring beaktats 10 miljoner euro 2017 på grund av regeringens sparbeslut som innebär att Senatfastigheters investeringsfullmakt begränsas.

De statliga affärsverkens verksamhet år 2017

Affärsverk (koncern)OmsättningRäkenskapsperiodens resultat Avkastning på investerat kapitalSoliditetsgradInvesteringsutgifterPersonal i genomsnitt
 mn € förändr., %mn €% av omsättningen(%)(%)mn €antal
         
Senatfastigheter583,01,99816,73,361,8300320
(koncern)591,01,910016,93,161,6 322
Forststyrelsen97,5-31,8107,5110,04,498,025149
(koncern)345,7-3,3115,333,04,898,0 997
Sammanlagt680,5 205,5   325469

Intäktsföringar och anslag gällande statliga affärsverk år 2017 (mn euro)

AffärsverkSenat-
fastigheter
ForststyrelsenSammanlagt
    
Intäktsföringar i budgeten   
— borgensavgifter 7,9-7,9
— räntor9,1-9,1
— intäktsföring av vinst95,086,0181
— återbetalning av lån68,3-68,3
Sammanlagt180,386,0266,3
    
Anslag för särskilda uppgifter-39,839,8