Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
          2.1. Konjunkturutsikter
          2.2. Utsikterna för den offentliga ekonomin
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

2.2. Utsikterna för den offentliga ekonominPDF-versio

Tyhjä elementti, POISTA

Den offentliga ekonomin i Finland uppvisar ett underskott under de närmaste åren. Den offentliga ekonomin har på initiativ av olika regeringar varit föremål för omfattande anpassningsåtgärder, men trots dessa åtgärder har underskottet inte minskat nämnvärt. Den långsamma ekonomiska tillväxten ger inte tillräckligt med skatteinkomster för att finansiera de offentliga utgifterna. Dessutom medför också befolkningens stigande medelålder att de offentliga utgifterna ökar. Till följd av detta har den offentliga sektorn skuldsatts i snabb takt redan under flera års tid, och skuldsättningen fortsätter under de närmaste åren. För att de offentliga finanserna ska klara av utgiftstrycket till följd av den åldrande befolkningen under de kommande årtiondena utan ytterligare åtgärder, bör de offentliga samfundens finansieringsbehov uppvisa ett överskott på ca 2 % i förhållande till BNP vid ingången av nästa årtionde. Enligt nuvarande uppskattningar uppvisar det i stället för ett överskott ett underskott på 1,2 % av BNP.

Skattegraden, dvs. skatter och avgifter av skattenatur i förhållande till BNP, minskar under de närmaste åren. Konkurrenskraftsavtalet minskar skattegraden betydligt eftersom arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift sänks och beskattningen av löntagares förvärvsinkomster lindras 2017. Utgiftsgraden, dvs. utgifter i förhållande till BNP, minskar också under prognosperioden eftersom konkurrenskraftsavtalet sänker den offentliga sektorns omkostnader. Minskningen av de arbetslöshetsrelaterade utgifterna samt anpassningsåtgärderna innebär också att utgiftsgraden minskar.

Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

% av BNP2014*2015*2016**2017**
     
Skatter och socialskyddsavgifter43,944,144,343,3
Offentliga samfunds utgifter58,157,757,456,6
Offentliga samfunds nettokreditgivning-3,2-2,8-2,4-2,6
— Statsförvaltningen-3,7-3,0-2,8-2,8
— Lokalförvaltningen-0,8-0,6-0,5-0,4
— Arbetspensionsanstalterna1,71,31,10,8
— Övriga socialskyddsfonder-0,3-0,4-0,1-0,1
Primärt saldo-2,9-2,5-2,1-2,4
Strukturellt saldo-1,6-1,2-1,2-1,6
Offentliga samfunds bruttoskuld59,362,664,365,8
Statsskulden46,347,749,751,2

Centrala förändringar i förhållande till vårens plan för de offentliga finanserna

Förändringar som påverkar saldot i de offentliga finanserna jämfört med planen för de offentliga finanserna våren 2016

Enligt nationalräkenskaperna, % av BNP20162017
   
Saldo i de offentliga finanserna, våren 2016-2,5-2,1
Staten:  
Effekten av den förändrade statistiska utgångspunkten på statsbudgeten0,00,0
Effekten av den förändrade makroprognosen på statsbudgeten0,00,0
Effekten av de beslutade åtgärderna på statsbudgeten0,0-0,4
Effekten av andra faktorer0,10,3
Lokalförvaltningen:  
Effekten av den förändrade statistiska utgångspunkten på statsbudgeten0,00,0
Effekten av den förändrade makroprognosen på statsbudgeten0,00,0
Effekten av de beslutade åtgärderna på statsbudgeten0,00,0
Effekten av andra faktorer0,10,2
Arbetspensionsfonder:  
Effekten av den förändrade statistiska utgångspunkten på statsbudgeten-0,1-0,1
Effekten av den förändrade makroprognosen på statsbudgeten-0,2-0,5
Effekten av de beslutade åtgärderna på statsbudgeten0,0-0,1
Effekten av andra faktorer0,10,3
Övriga socialskyddsfonder:  
Effekten av den förändrade statistiska utgångspunkten på statsbudgeten0,00,0
Effekten av den förändrade makroprognosen på statsbudgeten0,10,1
Effekten av de beslutade åtgärderna på statsbudgeten0,0-0,2
Effekten av andra faktorer0,00,0
Saldo i de offentliga finanserna, hösten 2016-2,4-2,6