Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
          7.1. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar av beskattningsgrunderna och betalningsgrunderna
          7.2. Statsbidrag till kommunerna
          7.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

7.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonominPDF-versio

I vidstående tabell ingår alla de statliga åtgärder som tas upp i budgetpropositionen och som har effekter på den kommunala ekonomin. Statens åtgärder stärker kommunernas ekonomi med ca 40 miljoner euro netto 2017. Regeringsprogrammet innehåller många åtgärder som har som mål att minska kommunernas utgifter. Till dessa hör bl.a. ändringarna i småbarnspedagogiken, effektiviseringen av ordnandet av specialiserad sjukvård och utvecklingen av närstående- och familjevården. Kommunerna kan dock genom sina egna beslut i hög grad påverka hur effekterna av dessa åtgärder realiseras.

Den kommunala ekonomin påverkas 2017 i hög grad också av andra faktorer än statens beslut. Dessa är bl.a. pensionsreformen som sänker den kommunala arbetsgivarens pensionsavgift samt konkurrenskraftsavtalet som sänker kommunernas arbetskraftskostnader. Av effekterna av konkurrenskraftsavtalet ingår i tabellen endast minskningen av statsandelen, ca 370 miljoner euro, med hjälp av vilken man fördelar den av avtalet följande kostnadsbelastningen för den offentliga ekonomin mellan staten och kommunerna.

Effekterna av statens åtgärder på kommunernas och samkommunernas ekonomi, mn euro, förändring 2016—20171)

 UtgifterInkomsterNetto
    
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut   
FM, statsandelen för basservice:   
Ändring i den subjektiva rätten till småbarnspedagogik -36-927
Ändring av personaldimensioneringen inom den småbarnspedagogiska verksamheten -37-928
Effektivisering av ordnandet av specialiserad sjukvård-75-1956
Tillägg till hemvården av äldre550
Ändring av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen-25-619
Utveckling av familjevården2)550
Ledigheter för närstående- och familjevårdare2)36360
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården2)-75-1956
Slopande av vissa deluppgifter i äldreomsorgslagen-27-721
Ytterligare minskning på 0,85 % i de indexbundna utgifterna -75-75
Minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet -356-356
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa-33-43-10
Nedskärning i statsandelarna (beslutet fattades förra valperioden) -50-50
Reform av joursystemet (förra valperioden)-8-26
Sparåtgärder inom tandvården för vuxna (förra valperioden)-5-13
Kompensationer för förlorade statsandelar 33
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, avdrag i kommunernas förvaltningsutgifter -61-3131
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA-662-331331
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde:   
Spetsprojekt inom kompetens och utbildning14140
Minskning av understöd för jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för anställning av skolgångsbiträden i anknytning till det samt för minskande av undervisningsgruppernas storlek-5-50
Möjligheten att ordna vården av barn i förskoleundervisning genom avgiftsbelagd klubbverksamhet-5 5
Utveckling av den småbarnspedagogiska verksamheten-4-40
Utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning21-1
Stödjande av undervisning för elever med främmande modersmål330
Minskad finansiering till den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen-34-340
Tillägg till den grundläggande yrkesutbildningen för att svara mot det ökade utbildningsbehovet bland invandrare16160
Reform av yrkesutbildningen-1900190
Nettoförändring i finansieringsnivån för utvecklande av verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet110
Stöd till klubbverksamhet-2-20
Minskad finansiering till det fria bildningsarbetet-8-43
Avveckling av reserven av outbildade genom yrkesinriktad tilläggs- och läroavtalsutbildning-7-70
Omfördelning av den utgiftsbesparing som gäller teatrar och orkestrar-1-10
Omfördelning av den utgiftsbesparing som gäller museer-1-10
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur till den yrkesinriktade tilläggsutbildningen-2-20
Minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet -16-16
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde   
Spetsprojekt: Kundorienterad service440
Spetsprojekt: Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster128-4
Spetsprojekt: Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras21-2
Stöd till social- och hälsovårdsreformen 330
Specialstatsandelsersättningar för utbildning220
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte-5-50
Överföring av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA, statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet -331-331
    
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde:   
Spetsprojekt: Införande av regionala innovationer och försök110
Sammanlagt-1 202-1 269-67
    
2. Ändringar i beskattning och avgifter   
Bortfall av skatteintäkter till följd av ändringar i inkomstskattegrunderna och kompensation i form av statsandelar i samband med detta (390 mn euro) 00
Höjning av fastighetsskatten 7575
Sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik -10-10
Höjning av avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever fr.o.m. 1.8.2016 1010
Sammanlagt 7575
    
3. Justering av kostnadsfördelningen   
FM 3434
UKM -3-3
Sammanlagt 3131
    
Effekterna av statens åtgärder sammanlagt-1 202-1 16339

1) Statsbudgeten har även sådan indirekt effekt på den kommunala ekonomin som inte har beaktats i denna tabell. I tabellen har talen avrundats till närmaste hela miljon euro.

2) För utveckling av närstående- och familjevården riktades till statsandelen för basservice ett tillägg på 49 miljoner euro i tilläggsbudgeten för 2016 samt ett avdrag på 11 miljoner euro för kostnadsbesparingen till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården. Jämfört med den ordinarie budgeten för 2016 är ökningen i statsandelen 90 miljoner euro och minskningen 30,4 miljoner euro.