Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2017

6.2. Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningenPDF-versio

Ett mål för regeringsperioden är användarorienterade, produktivitetshöjande och resultatgivande digitala offentliga tjänster över en disk. De principer för digitaliseringen som gäller alla offentliga tjänster godkändes 2016 och verkställandet av principerna stöds. År 2017 fortsätter och påbörjas nya projekt för att främja digitaliseringen av förvaltningen samt genomförs tillsammans med kommunerna kundorienterade digikommunförsök som möjliggör nya former av tjänster och kostnadsbesparingar. Samanvändningen av information som samlas in och används inom förvaltningen ska utökas inom ramen för projektet för gemensam information.

Programmet för genomförande av den nationella servicearkitekturen avslutas i slutet av 2017. År 2017 främjar man ibruktagandet av tjänsterna inom hela den offentliga förvaltningen och går man över från beta-fasen i fråga om servicevyerna för medborgare, företag och myndigheter till den egentliga webbplatsen. Servicedatalagret tas i bruk och den nuvarande portalen Suomi.fi läggs ner före utgången av året. Nya tjänster fogas till informationsleden och en elektronisk fullmakt tas i bruk. Aktörer som använder tjänsten Vetuma har anslutits till identifieringstjänsten.

Informations- och cybersäkerheten blir allt viktigare i takt med att digitaliseringen av samhället och den offentliga förvaltningen framskrider. År 2017 utvecklas kunnandet i fråga om informations- och cybersäkerheten på ett föregripande sätt, processerna och verksamhetsmodellerna för främjande av kontinuiteten i verksamheten samt hanteringen av störningar av olika slag.

Finansministeriet styr beredningen av de nya landskapen och social- och hälsovårdsområdena och producerar de riktlinjer som behövs för styrningen i enlighet med sina styruppgifter som gäller myndigheter inom den offentliga förvaltningen. Finansministeriet stöder beredningen av landskapsreformen i dess olika faser i syfte att utveckla klientorienterade tjänster inom landskapen samt genomföra den ändring som de uppgifter som överförs till landskapen orsakar. År 2017 inleds ett riksomfattande program för att stödja beredningen inom landskapen och kommunerna.

År 2017 fortsätter uppgifterna i programmet för utveckling av statistikföringen och informationsförsörjningen i fråga om kommunernas ekonomiuppgifter standardiseras, inleds uppdateringen av standarderna så att de motsvarar kommunernas uppgifter 2019 samt bereds modeller för ibruktagandet med tanke på kommunerna och samkommunerna. Inom ramen för programmet stöds dessutom införandet av kommunernas och samkommunernas gemensamma automatiska ekonomirapportering inom statsförvaltningen.