Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
          5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna
       5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde
            Statsrådets kansli (huvudtitel 23)
            Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)
            Justitieministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 25)
            Inrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 26)
            Försvarsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 27)
            Finansministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 28)
            Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)
            Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)
            Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)
            Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 32)
            Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 33)
            Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)
            Anslagen enligt ekonomisk art
          5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken
          5.4. Regionutveckling och strukturfonder
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)PDF-versio

För miljöministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt ca 180,1 miljoner euro, vilket är 21,8 miljoner euro mindre än 2016. Av minskningen föranleds 8 miljoner euro av en minskning av finansieringen av Forststyrelsens förvaltningsuppgifter, som beror på att skyddsåtgärder har slutförts på tidigare inrättade naturskyddsområden, och 5 miljoner euro av en minskning av anslagen för vatten- och miljövård. Av anslagen under huvudtiteln används 35 % för miljöförvaltningens omkostnader, 51 % för miljö- och naturvård samt 14 % för samhällen, byggande och boende.

Miljö- och naturvård

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och genomförandet av nätverket Natura 2000 och naturskyddsprogram som man tidigare beslutat om fortsätter. För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter föreslås under miljöministeriets huvudtitel sammalagt ca 29,4 miljoner euro. En nationalpark för Finlands 100-årsjubileum öppnas i juni 2017.

Man arbetar för att förbättra Östersjöns tillstånd i ett internationellt och nationellt samarbete mellan olika förvaltningsområden, där målet är att skyddsåtgärderna ska ha så god effekt och vara så kostnadseffektiva som möjligt. Åtgärderna för att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd inriktas på att reducera näringsbelastningen i synnerhet från jordbruket. Havsforskningsfartyget Aranda genomgår en grundlig renovering. I understöd för Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren rf föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro för anskaffning av ett nytt servicefartyg.

Samhällen, byggande och boende

Med undantag för reparationsunderstöd betalas stöd för boende med medel ur statens bostadsfond. Som ett led i helheten av sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringent beslutat om ingår i budgetpropositionen ett flertal åtgärder som ökar bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet ökas genom att man tar in fullmakten att bevilja kortvariga räntestödslån i den allmänna räntestödslånefullmakten och höjer fullmakten för bostadsrättsbostäder med 160 miljoner euro. För den statsunderstödda bostadsproduktionen anvisas i form av fullmakter för räntestöd som betalas med medel ur bostadsfonden totalt 1 410 miljoner euro med stöd av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus. Dessutom sänks självriskandelen för de 40-åriga räntestödslånen från nuvarande 3,4 % till 1,7 % före slutet av 2019, och utbetalningarna inom ramen för låneamorteringsprogrammen förläggs till början av programmen för att göra det lättare att få finansiering när husen börjar vara så gamla att de kräver grundläggande renovering. I huvudstadsregion införs en inkomstgräns på 3 000 euro i statligt understödda bostäder. Fullmakten att bevilja investeringsbidrag för grupper med särskilda behov höjs till 130 miljoner euro, och stödet riktas i första hand till att främja produktionen av bostäder för de svagaste grupperna.

För att öka den statsunderstödda produktionen av hyresbostäder kan de kommuner i Helsingforsregionen som har ingått avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) beviljas tidsbundna startbidrag till ett belopp av högst 20 miljoner euro. I de områden som omfattas av MBT-avtal främjas dessutom bostadsproduktionen genom understöd för byggande av kommunalteknik, som beviljas till ett belopp av högst 15 miljoner euro. För reparationsunderstöd har det reserverats 35 miljoner euro,varav 15 miljoner euro av bostadsfondens medel. Understöden riktas huvudsakligen till stöd för installation av hissar i efterhand och reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Behandlingen av reparationsunderstöd överförs från kommunerna till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, vilket innebär mindre utgifter för den offentliga sektorn.